Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia budowy Mostu Cłowego w Szczecinie. cd


0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

* * *

Z początkiem 1958 roku przystąpiono do budowy rusztowań dla przęsła wschodniego. Roboty postępowały planowo, gdy w połowie roku zaobserwowano pękanie lin w przęśle zachodnim. Brak szerszych doświadczeń w budowie mostowych konstrukcji kablobetonowych postawił szefostwo budowy i nadzór techniczny w trudnej sytuacji. Dzięki sprawności działania załogi budującej most konstrukcja została zabezpieczona. Sprawa pękania lin nośnych została szczegółowo zbadana przez rzeczoznawców z Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej. W wyniku tych badań opracowano projekt wymiany uszkodzonych lin wprowadzając niezbędne zmiany konstrukcyjne również dla konstrukcji będącej w budowie. Przeprowadzono badania nie ustaliły przyczyn pękania lin. Trudności w ustaleniu istotnej przyczyny wskazują na to, że w konstrukcji w jej realizacji nie ma zasadniczych błędów, które mogłyby spowodować awarię. Stwierdzono jednak, że liny użyte do budowy mostu posiadały niejednorodne własności, co spowodowało ich pękanie.
Mosty kablobetonowe w tym okresie były konstrukcjami nowymi, wiele problemów było jeszcze nie zbadanych i przeanalizowanych. Istnieje tu pewna analogia jaka wystąpiła w pewnym czasie przy budowie mostów spawanych. Dopiero po pierwszych budowach i awariach odsłoniły się zagadnienia, które uprzednio były pomijane. Przejściowe trudności przy budowie mostu Cłowego należą do niepowodzeń, które zawsze występują przy realizacji nowych, pionierskich przedsięwzięć w budownictwie i które zawsze towarzyszą rozwojowi postępu technicznego.


* * *

clowy_31.jpg
clowy_32.jpg
clowy_33.jpg

* * *


Termin oddania mostu ustalony został na lipiec 1960 roku. W ciągu 1959 roku wykonana została konstrukcja przęsła wschodniego oraz prefabrykaty przęsła środkowego. W styczniu 1960 roku szef Zarządu Inwestycji Odbudowy Mostów inż. Szulc wystąpił z propozycją oddania mostu Cłowego do użytku w kwietniu. Oznaczało to skrócenie budowy mostu o trzy miesiące. Propozycja ta podyktowana była koniecznością wycofania z eksploatacji dotychczasowego mostu tymczasowego "Bailey'a", którego katastrofalny stan zagrażał bezpieczeństwu ruchu kołowego.
W dniu 25 stycznia 1960 roku zakończono montaż prefabrykowanych elementów przęsła środkowego. Pomyślne wykonanie tych poważnych robót uczyniło proponowany termin oddania mostu do eksploatacji bardziej realnym.
W ciągu pozostałych trzech miesięcy wykonano płytę pomostu na przęśle zawieszonym łącznie z jej poprzecznym sprężeniem oraz niezbędne pracę pozostałe do zakończenia budowy mostu, jak: ustawienie słupów oświetleniowych i balustrad, wykonanie kanałów dla instalacji w chodnikach, zmontowanie blach przejściowych, prace izolacyjne oraz asfaltowanie nawierzchni jezdni i chodników. Jednocześnie z budową mostu przyśpieszono prace przy budowie ulic dojazdowych. Prace te przebiegały równolegle z budową mostu. Do wykonania nasypów ulic dojazdowych dowieziono ponad 100 tys.m3 ziemi. Wysokie nasypy dojazdów z obu stron mostu spoczywają na kilkumetrowej warstwie torfu, co powoduje ich osiadanie. Proces osiadania nasypów maleje z czasem i był przewidywany w założeniu budowy.
Prace przy przebudowie dojazdów rozpoczęły się w 1957 roku i wykonane zostały zostały przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Szczecinie. Po wykonaniu wszystkich prac dokonano w dniu 21 kwietnia 1960 roku próbnego obciążenia mostu przy pomocy 9 czołgów o ciężarze 34 ton każdy. Zarówno próba statyczna obciążenia 204 ton oraz dynamiczna wypadła pozytywnie. Stwierdzone ugięcia nie przekraczały 50 % ugięć obliczeniowych. Na podstawie pomiarów i badań tensometrycznych próbnego obciążenia most zakwalifikowana jako obiekt I klasy.
Koszt budowy mostu Cłowego i dojazdów do niego zamknął się kwotą 48 milionów złotych.


* * *

Uroczystego otwarcia mostu Cłowego dokonano w dniu 23 kwietnia 1960 roku na piętnastolecie wyzwolenia Szczecina. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał p. Edward Gierek ówczesny sekretarz (ówczesnej partii rządzącej).

* * *

Po oddaniu mostu do eksploatacji rozbiórkę mostu tymczasowego "Bailey'a" dokonała Kompania Mostów Składanych Wojska Polskiego z Włocławka, co pozwoliło na uzyskanie oszczędności w wysokości 0,5 mln złotych.
Opinie techniczne specjalistów wojskowych od budowy mostów a w szczególności opinia kpt. Kochla z 9 września 1960 roku potwierdziła, że most tymczasowy był w katastrofalnym stanie. Dalsza eksploatacja mostu była bardzo niebezpieczna i groziła awarią. Przyśpieszone oddanie nowowybudowanego mostu okazało się w związku z tym jak najbardziej celowym.
- Inwestorem głównym budowy mostu Cłowego był Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PMRN w Szczecinie pod kierownictwem p. Eugeniusza Gałka,
- Bezpośrednim inwestorem budowy był Zarząd Inwestycji Odbudowy Mostów w Szczecinie,
- Inspektorem nadzoru technicznego był kierownik Zarządu inż. Kazimierz Szulc,
- Projekt mostu wraz z dojazdami opracowało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku - główny projektant inż. Maksymilian Wolff,
- Generalny wykonawca budowy Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 15 w Warszawie,
- szef budowy inż. Edmund Pater,
- pomiary tensometryczne i badania w czasie sprężania i próbnego obciążenia wykonywał Zakład Mostów Stalowych Politechniki Gdańskiej - inż. Tadeusz Klocek.
Ostatecznego odbioru technicznego mostu Cłowego dokonano w dniu 22 grudnia 1960 roku.

* * *

0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer