Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2011 roku

* * *

Dźwig

Foto: Janusz Światowy, dźwig w całej okazałości
Tramwaje Szczecińskie otrzymały 7 grudnia nowoczesny dźwig tramwajowy "Scania" R400. Ma on 3 osie. Dźwig może poruszać się również po szynach tramwajowych. Jego bazą postojową będą Centralne Warsztaty. Ciekawostką jest to, że pojazd ma kabinę sypialną w wariancie podstawowym. Przed dopuszczeniem do eksploatacji - trwają testy dźwigu.

* * *

Szczecin 2020

Nowy program ogłosił na poniedziałkowej (5 grudnia) konferencji prasowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Między innymi jako priorytetowy - drogi i transport publiczny:

W ramach poprawiania jakości transportu publicznego zaproponował:

• zabezpieczyć finansowanie modernizacji torowisk,
• zakup niskopodłogowych tramwajów i kolejnych nowoczesnych autobusów,
• remont ul. Potulickiej,
• modernizację ulic Spacerowej i Arkońskiej.

Koszt całkowity inwestycji w tym obszarze szacuje się na 276 mln zł. Szacowany udział budżetu miasta to 153 mln zł a dofinansowanie unijne 123 mln zł.

W ramach budowania spójnego układu komunikacyjnego i drogowego w Szczecinie niezbędne będą Jego zdaniem:

• modernizacja Trasy Zamkowej,
• przebudowa ul. Kolumba,
• budowa Ronda Podjuchy (Batalionów Chłopskich).

Zaproponował także:

• budowę Mostu Kłodnego na Odrze,
• budowę Trasy Północnej do Szosy Polskiej,
• modernizacja ul. Ks. Warcisława,
• realizację projektu skomunikowania Łasztowni,
• modernizację ul. Wyzwolenia,
• kolejny etap obwodnicy śródmiejskiej (do al. Wojska Polskiego),
• budowę mostu na Autostradzie Poznańskiej.

Szacowany koszt wszystkich tych projektów wynosi: 490 mln zł. Udział budżetu miasta przewiduje się na poziomie 255 mln zł, liczymy na dofinansowanie unijne w wysokości: 235 mln zł.

Źródło "gazeta.pl", 5 grudnia 2011 roku

* * *

Likwidacja kas biletowych

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z dniem 1 grudnia zlikwidował kasy biletowe Police Rynek i Czackiego w Szczecinie. Likwidacja kas ze względów ekonomicznych.

* * *

Ogłoszenie przetargu na nowe autobusy

21 listopada spółka autobusowa "Klonowica" ogłosiła przetarg na dostawę - 2 sztuk autobusów MIDI o długości max do 10,5 m, 3 sztuk autobusów MAXI o długości max do 12 m i 3 sztuk autobusów MEGA o długości max do 18,1 m, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, klimatyzowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2012 roku, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Otwarcie ofert ma nastąpić 5 stycznia 2012 roku, a dostawa w połowie czerwca 2012. Więcej tutaj

* * *

Sesja Rady Miasta

21 listopada odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się o godz. 11.00. W porządku znalazły się m.in. następujące projekty uchwał:

• Uchwała nr 360 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” Radni głosować będą nad uchwałą dotyczącą likwidacji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w celu utworzenia jednostki budżetowej.

• Uchwała nr 390 w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Szczecin. Projekt uchwały dotyczy zmian taryfy opłat za przejazdy komunikacją miejską. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, nowe ceny obowiązywać mają od lutego 2012 r. Opłaty za przejazdy tramwajami lub autobusami miejskimi nie zmieniała się w Szczecinie od 2007 r. W tym czasie inflacja wyniosła ok. 15 proc. O kilkadziesiąt procent wzrosły też ceny paliw i energii elektrycznej, które bezpośredni rzutują na bieżące koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej.

W związku z tym projekt uchwały zakłada podwyżkę cen biletów okresowych średnio o 18%. Jednocześnie, mając na uwadze postulaty mieszkańców oraz radnych, proponuje się wprowadzić zmiany w zakresie biletów jednorazowych tzn. likwidację biletu 20-minutowego na linie zwykłe i pośpieszne i biletu 120 –minutowego na linie pośpieszne.

Projekt uchwały wprowadza natomiast bilet jednorazowy czasowy 15-minutowy i 30-minutowy na linie zwykłe i pośpieszne. Wprowadzone zmiany to odpowiedź na oczekiwania szczecinian, którzy postulowali m.in. bardziej elastyczny system biletów jednorazowych. Przeprowadzone badania wskazywały, że mieszkańcy korzystający z biletów jednorazowych, przy krótszych przejazdach najczęściej podróżują od 12 do 15 min, a przy przejazdach dłuższych do 30 min. W związku z tym uzasadnione stało się wprowadzenie biletu 15- i 30-minutowego.

Opracowując nową taryfę opłat, uwzględniono również postulat udogodnień dla osób starszych. Zaproponowano więc tzw. bilet seniora. Skorzystać z niego będą mogły osoby, które ukończyły 68 lat i nie przekroczyły 70 roku życia. Proponuje się, aby półroczny bilet seniora kosztował 60 zł, całoroczny 100 zł. Za niecelowe uznano utrzymanie dwukrotnie droższych przejazdów liniami nocnymi, stąd w nowej taryfie zaproponowano zrównanie cen bilet dziennych i nocnych.

W projekcie taryfy założono również korzystne przeliczniki cen biletów 3 miesięcznych i semestralnych, które mają zachęcić pasażerów do korzystania z tej formy płatności za korzystanie z komunikacji miejskiej. Przewiduje się, że zmiana taryfy wg przedstawionej propozycji przyniesie wymierne skutki w postaci zwiększenia wpływów do budżetu miasta. Przy założeniu, że dotychczasowi pasażerowie komunikacji miejskiej w roku 2012 korzystać będą z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, szacunkowo wpływ do budżetu z tytułu zmiany taryfy w proponowanej postaci zwiększą się o ok. 5,5 do 6 mln zł.

* * * * * *

Radni bez dyskusji przyjęli zdjęcie z porządku sesji Rady Miasta uchwały dotyczącej nowych cen biletów komunikacji miejskiej. Mają zająć się tą uchwałą dopiero na następnej sesji w grudniu, po dokładnym przyjrzeniu się taryfie. Przyklepano uchwałę o likwidacji zakładu budżetowego i powołaniu w to miejsce jednostki budżetowej pn. ZDiTM.

Źródło:"Urząd Miejski", 21 listopada 2011 roku

* * *

Szczecińska Karta Aglomeracyjna
jako bilet komunikacji miejskiej

ZDiTM wdrożył i uruchomił I Etap projektu pt. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych". Projekt obejmuje wprowadzenie między innymi systemu jak:

• bilet elektroniczny (okresowy) - Szczecińska Karta Aglomeracyjna

Foto: Janusz Światowy, karta ze zdjęciem dla obsługi
Foto: Janusz Światowy, karta
Dzięki wprowadzeniu tego systemu została wprowadzona Szczecińska Karta Aglomeracyjna, która będzie funkcjonować obok dotychczasowego papierowego biletu okresowego, czyli tzw. „sieciówki” a w przyszłości ma także zastąpić jednorazowy bilet papierowy. Jej nośnikiem będzie elektroniczna, chipowa karta bezstykowa.

Foto: Janusz Światowy, bilet na okaziciela
Foto: Janusz Światowy, bilet na okaziciela
Bilety w formie elektronicznej będą funkcjonować na identycznych zasadach jak dotychczas, czyli jako bilet imienny oraz na okaziciela. Szczecińska Karta Aglomeracyjna oprócz biletu elektronicznego okresowego będzie pełniła także w przyszłości funkcje biletu elektronicznego jednorazowego oraz karty usług publicznych w formie elektronicznej portmonetki, przy której pomocy, będzie można opłacać usługi miejskie np.: bilety turystyczne, wejścia do teatrów, kin, pływalni itp.

Foto: Janusz Światowy, bilet imienny sieciowy ze zdjęciem
Foto: Janusz Światowy
W związku z powyższym Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zaprasza do nabywania "Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej" i korzystania z niej jako nośnika okresowego biletu elektronicznego (dawna sieciówka).

ZDiTM proponuje dwa rodzaje Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej - karta imienna oraz karta na okaziciela. Koszt wyrobienia Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej - karta imienna – 0,00 zł + opłata za przejazdy (doładowanie), karta na okaziciela – 10,00 zł - warunkiem koniecznym wydania tego typu karty jest równoczesne jej doładowanie.

• duplikat karty (zgubienie, zniszczenie, kradzież) – 10,00 zł,
• zmiana nazwiska powoduje konieczność wydrukowania nowej karty - opłata 10,00 zł,

W Szczecińskiej Karcie Aglomeracyjnej można wprowadzić zmiany dotyczące:
adresu zamieszkania i numeru telefonu,
ulg (zniżek), czyli ich nabycie lub utrata,
wyboru linii autobusowej lub tramwajowej,
wyboru typu biletu okresowego na kilka linii lub na 1 linię.

Wyżej wymienione zmiany są dokonywane nieodpłatnie w dowolnym punkcie personalizacji.

Aby stać się posiadaczem Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej należy pobrać, wypełnić i złożyć "WNIOSEK O WYDANIE SZCZECIŃSKIEJ KARTY AGLOMERACYJNEJ" w dowolnym punkcie kasowym ZDiTM, do wniosku dołączyć zdjęcie - format legitymacyjny 3,5 x 4,5 cm, kartę można odebrać w dowolnie wskazanym we wniosku punkcie kasowym ZDiTM lub otrzymać pocztą - przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości, wyrobienie imiennej karty nie jest równoznaczne z jej „doładowaniem".

Wnioski o wydanie osobistej szczecińskiej karty aglomeracyjnej można pobrać ze strony internetowej zditm lub złożyć w dowolnej kasie biletowej, kartę imienną można odebrać po upływie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, karta na okaziciela jest wyrabiana na miejscu w dowolnym punkcie personalizacji z jednoczesnym jej doładowaniem, do każdej karty imiennej dołączony jest kod PIN, którym będzie można się posługiwać w celu sprawdzenia terminu ważności karty przez internet (informacja o uruchomieniu tej formy zostanie umieszczona na stronie www.zditm.szczecin.pl), zwrot biletu jest możliwy tylko na podstawie okazania dowodu zakupu (paragon, faktura) w punkcie kasowym, w którym dokonano zakupu biletu, fakturę VAT i fakturę VAT-korektę można otrzymać tylko w punkcie kasowym, w którym dokonano zakupu biletu (doładowania), na podstawie otrzymanego dowodu zakupu (paragonu).

Wykaz punktów personalizacji

• kasa biletowa - ul. Wyszyńskiego 5, Szczecin,
• kasa biletowa - ul. Boh. Warszawy 40, Szczecin (Centrum Handlowe "TURZYN"),
• kasa biletowa - ul. Wyszyńskiego 13, Police.

Wykaz punktów "doładowania biletu"

• kasy biletowe - Basen Górniczy ul. Gdańska, Brama Portowa ul. Wyszyńskiego 5, Osiedle Bukowe ul. Kolorowych Domów (pętla autobusowa), Centrum Handlowe Turzyn, ul. Boh. Warszawy 40, Osiedle Kaliny ul. Witkiewicza, ul. Klonowica 5, Manhattan ul. Kołłątaja, Krzekowo ul. Żołnierska, Plac Rodła, Pomorzany ul. Budziszyńska, Osiedla Słoneczne ul. Łubinowa, ul. Wilcza (Komuny Paryskiej), ul. Zawadzkiego, Police ul. Wyszyńskiego 13.

* * *

Korekta budżetu 2011, 2012 i nowa taryfa opłat

Podczas listopadowej sesji RM, Radni zajmą się uchwałami dotyczącymi korekt w budżecie miasta w 2011, 2012 roku oraz w Wieloletnim Planie Finansowym.

Między innymi też uchwałą o nowej taryfie opłat za przejazdy komunikacją miejską w Szczecinie. Opłaty te nie były zmieniane od 2007 r. Od tego czasu nakłady na komunikację miejską z budżetu miasta, a więc bez wpływów ze sprzedaży biletów wyniosły blisko 594 mln zł.

Na kwotę tę złożyły się dotacje do komunikacji i zakładów budżetowych odpowiedzialnych za transport zbiorowy w mieście, podwyższanie kapitałów zakładowych spółek autobusowych i tramwajowej. Więcej tutaj

Źródło:"Urząd Miejski", 4 listopada 2011 roku

* * *

Uchwały w sprawie komunikacji

W dniu 24 października na sesji Rady Miasta zostaną rozpatrzone trzy projekty uchwał w sprawie komunikacji miejskiej.

• projekt uchwały nr 334/11 dotyczy zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.

• projekt uchwały nr 335/11 dotyczy zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

• projekt uchwały nr 336/11 dotyczy stosowania przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Do tego projektu rozpatrywana będzie również autopoprawka.

* * *

Ponownie linia "M"

22 października Muzeum Techniki i Komunikacji przy współpracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego uruchamia specjalną bezpłatną linię tramwajową „M" na trasie Potulicka - Dworzec Niebuszewo z okazji pierwszej rocznicy powstania muzeum w byłej zajezdni Niemierzyn.

Linia obsługiwana będzie historycznym wagonem tramwajowym typu N.
Odjazdy z pętli Potulicka: 11:00, 12:00, 13:00;
z pętli Dworzec Niebuszewo: 11:30, 12:30, 13:30.

Tramwaje będą zatrzymywać się na przystankach pośrednich: Brama Portowa, plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła, Rayskiego, Kołłątaja, Niemcewicza. Postój tramwaju na pętli „Potulicka" na peronie linii 4.


Linia

Trasa

Foto: Janusz Światowy, 22.10.2011, przy skwerze Jacka Nieżychowskiego
M

Potulicka – Potulicka – Narutowicza – 3-go Maja – Brama Portowa – Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Wyzwolenia – Pl. Rodła – Wyzwolenia –Kołłątaja – Asnyka – Dworzec Niebuszewo

* * *

System biletu elektronicznego

W ramach systemu zarządzania ruchem ZDiTM zamówił również system okresowego biletu elektronicznego. Wprowadzenie tego systemu ma ograniczyć koszty dystrybucji biletów, ma stworzyć warunki poszerzenia oferty przewozowej skierowanej do pasażerów komunikacji miejskiej Szczecina, turystów – aglomeracji szczecińskiej. System biletu elektronicznego (elektroniczna karta bezstykowa) ma być powiązany z obecnie funkcjonującym systemem Karty Strefowej w strefie płatnego parkowania. Więcej tutaj

* * *

Odpowiedź UM na interpelację radnej Pańki

Interpelacja została złożona przez radną Pańko po krytycznym artykule, w którym miłośnicy komunikacji miejskiej zwrócili uwagę, że po przebudowanej ulicy Arkońskiej nie będą mogły jeździć Swingi.

Zarzucili urzędnikom, że zapomnieli ująć w inwestycji "przebudowa ulic Niemierzyńska - Arkońska" - przebudowę pętli tramwajowej w Lesie Arkońskim. A oto odpowiedź wiceprezydenta Jaroszewicza na interpelację.

* * *

Pudło "Moderusa" w Szczecinie

Foto: Janusz Światowy, rozładunek moderusa na er, 29.09.2011
W dniu 29 września dostarczono kolejne pudło "Moderusa" do siedziby Tramwajów Szczecińskich. Z lawety został rozładowane i wstawione na teren hali ER. Jest to pierwsze pudło z 10 zamówionych sztuk.

* * *

Tramwaje Szczecińskie biorą kredyt

Tramwaje Szczecińskie w dniu 28 września opublikowały ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu bankowego do kwoty 80 mln zł na zakup nowych niskopodłogowych tramwajów. Okres kredytowania ma trwać od początku września 2012 do końca grudnia 2023. Otwarcie ofert 9 listopada.

* * * * *
Tramwaje Szczecińskie wybrały bank Millenium, który złożył najkorzystniejszą ofertę i będzie kredytował zakup nowego, niskopodłogowego taboru dla Szczecina. Miasto kupi 22 nowe tramwaje za cenę 80 milionów złotych. Łączny okres kredytowania to wrzesień 2012 roku do końca 2023 roku.

* * *

Nowa kasa biletowa

Foto: Janusz Światowy, kasa biletowa w centrum handlowym Turzyn
ZDiTM uruchomił 1 września kasę biletową w nowo wybudowanym centrum handlowym "Turzyn" przy ulicy Bohaterów Warszawy 40.

Kasa będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30 - 21.30 a w niedzielę w godzinach 10.00 - 20.00. Numer telefonu kasy 91 - 4315792.

Jednocześnie podjęto decyzję o likwidacji z dniem 1 września kasy biletowej na ulicy Jasnej znajdującej się przy zajezdni autobusowej Dąbie.

* * *

Nowa linia autobusowa 88

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomił 1 września nową linie autobusową 88 na trasie Centrum Handlowe "Ster" - Stobno Stacja z niektórymi kursami skróconymi do przystanku Okulickiego. Autobusy tej linii jeżdżą tylko w dni powszednie w godzinach 5 - 17.30 z 24 minutową częstotliwością w godzinach szczytu, a po szczycie co 24 -36 minut. Linie obsługuje zajezdnia Klonowica.

Autobusy linii 88 zatrzymywać się będą na następujący przystankach:
• „C. H. STER” na parkingu centrum handlowego,
• „Osiedle Kapitanów” w pobliżu skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Maczka,
• „Hrubieszowska” w kierunku C.H. STER w obecnej zatoczce autobusowej, zaś w kierunku Stobna obok stacji paliw,
• „Gumieńce” w kierunku C.H. STER na ul. Kwiatowej obok skrzyżowania z ulicą Brodnicką, zaś w kierunku Stobna na przystanku wspólnym z linią 528,
• „Kwiatowa” na obecnych przystankach wspólnych z liniami 60 i 529,
• „Jagodowa” w pobliżu skrzyżowania ulic Okulickiego i Jagodowej,
• „Głogowska” dla kursów do i z Stobna w ciągu ulicy Okulickiego obok skrzyżowania z ulicami Głogowskiej i Przemyskiej, natomiast dla kursów do „Okulickiego” na ulicy Przemyskiej, za skrzyżowaniem z ulicą Okulickiego,
• „Okulickiego” dla kursów do i z Stobna w ciągu ulicy Okulickiego między skrzyżowaniami z ul. Anhellego a Hallera, natomiast dla kursów skróconych, na ulicy Anhellego, przed skrzyżowaniem z ulicą Okulickiego,
• „Ostoja Osiedle” przy granicy miasta,
• „Przylep” na istniejących przystankach PKS,
• „Stobno 65 nż” w pobliżu centrum logistycznego Elbaco,
• „Stobno Kościół” w kierunku pętli Stobno Stacja, w centrum wsi, obok skrzyżowania z ulicą prowadzącą do stacji kolejowej. Po zakończeniu prac budowlanych, przystanek zostanie przeniesiony do istniejącej zatoczki w pobliżu kościoła,
• „Stobno Stacja” na rampie kolejowej.

Linia

Trasa

88 C.H. Ster – Kwiatowa – Okulickiego – Przylep – Stobno – Stobno Stacja – na kursach skróconych do przystanku Okulickiego – (nawrót ulicami Przemyska – Kielecka – Anhellego).

* * *

Debiut drugiego składu "Moderusa"

W dniu 24 sierpnia w godzinach popołudniowych (14:46) z pętli Stocznia Szczecińska na linię 5 wyjechał na szczecińskie tory drugi skład "Moderusa" (503+504). Jego macierzystą zajezdniom jest Golęcin.

* * *

Badania potoków

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w dniu 26 lipca ogłosił przetarg na przeprowadzenie badań potoków pasażerskich oraz opracowanie analizy ich wyników. Badania mają być przeprowadzone na sieci tramwajowej i autobusowej (wszystkie linie) zarządzanych przez ZDiTM. Termin wykonania zamówienia pomiędzy 15 października a 23 grudnia 2011. Więcej tutaj

* * * * * *

Firma "TRAKO" Marek Wierzbicki z Wilczyc koło Wrocławia złożyła najlepszą ofertę w ogłoszonym przez ZDiTM przetargu na badanie potoków pasażerskich i będzie prowadziła badania na liniach tramwajowych i autobusowych w dni robocze, świąteczne i soboty. W przetargu uczestniczyło jeszcze 6 firm. Wyboru firmy dokonano 22 sierpnia.

* * *

Czy szybki tramwaj opóźniony?

Inwestycja pod nazwą Szczeciński Szybki Tramwaj może być zagrożona z powodu dalszych żądań mieszkańców wilii Grünberga. Jak każdy wie willa została na wniosek mieszkańców wpisana w rejestr zabytków w grudniu 2010 roku. Budynek wpisano po zewnętrznym obrysie murów. Więcej interpelacja

Źródło: Urząd Miasta 22 lipca 2011 roku

* * *

Aleja Niepodległości bez komunikacji tramwajowej

Od 4 lipca do odwołania wstrzymany został ruch tramwajów na odcinku plac Rodła - Brama Portowa, z powodu przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu alei Niepodległości. W związku z niniejszym zmieniono trasy niektórych linii tramwajowych tj 1 i 3.

Dla linii 3 celem rozróżnienia kierunków wprowadzono oznakowanie na wyświetlaczach oraz na pętli Pomorzany:
• 3P - relacja z Pomorzan przez Piastów,
• 3L - relacja z Pomorzan przez Kolumba.

Na czas tego remontu uruchomiona została również zastępcza linia autobusowa 823 na trasie Plac Rodła – Dworzec Główny.

Linia

Trasa

Foto: Janusz Światowy, 11.06.2011, Plac Rodła
1

GŁĘBOKIE – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – plac Rodła – Wyzwolenia – rondo Giedrojcia – Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Orzeszkowej –DWORZEC NIEBUSZEWO

Linia

Trasa

Foto: Janusz Światowy, 11.07.2011, ulica Dworcowa
3

POMORZANY – Smolańska – Chmielewskiego – Kolumba – Plac Grodnicki – Nowa – Plac Tobrucki – Dworcowa – Aleja Niepodległości – Plac Brama Portowa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Piastów – Aleja Powstańców Wielkopolskich – Frysztacka – POMORZANY

Linia

Trasa

Foto: Janusz Światowy, 11.07.2011, Plac Rodła
823

PLAC RODŁA – Wyzwolenia – Niepodległości – Brama Portowa – Dworcowa – Nowa – Kolumba – DWORZEC GŁÓWNY

* * *

Linia turystyczna tramwajowa na trasie

W okresie od 3 lipca do 28 sierpnia uruchomiono tramwajową linię turystyczną „0” obsługiwaną taborem historycznym przez Tramwaje Szczecińskie. Linia kursowała wyłącznie w niedziele.

Obowiązywała na niej taryfa dla linii turystycznych, cena biletu normalnego 3,00 zł, ulgowego 2,00 zł. Sprzedaż biletów odbywała się bezpośrednio w pojazdach i od 30 czerwca w punkcie kasowym na ul. Wyszyńskiego.

Trasa linii:

Dworzec Główny – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – al. Niepodległości – Matejki – al. Piłsudskiego – al. Piastów – Jagiellońska – al. Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – al. Wojska Polskiego – al. Piastów – Pomorzany – Chmielewskiego – Kolumba – Dworzec Główny

Obowiązywały przystanki: „Dworzec Główny”, „Brama Portowa” (peron linii 1, 3), „Plac Żołnierza Polskiego”, „Plac Rodła”, „Plac Grunwaldzki”, „Plac Szarych Szeregów”, „Bohaterów Warszawy”, „Plac Kościuszki”, „Pomorzany” (peron linii 11), „Dworzec Główny”. Godziny odjazdu z przystanku „Dworzec Główny”: 14:33, 15:46.

Jednocześnie, w dniu 3 lipca, w związku z 10 rocznicą uruchomienia linii turystycznej „0” Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wraz z Tramwajami Szczecińskimi i Szczecińskim Towarzystwem Miłośników Komunikacji Miejskiej zaprosił na wystawę pojazdów w zajezdni tramwajowej „Pogodno” przy alei Wojska Polskiego 200.

Uruchomiona została specjalna linia tramwajowa 800, obsługiwana taborem historycznym, która wykonała kurs na trasie Zajezdnia Golęcin (11:15) – Zajezdnia Pogodno, z obsługą przystanków: Lubeckiego (11:21), Dubois (11:27), Wyszyńskiego (11:32), Brama Portowa (11:35), Pl. Żołnierza Polskiego (11:37), Pl. Rodła (11:41), Pl. Grunwaldzki (11:43), Pl. Szarych Szeregów (11:44).

Po zakończeniu wystawy odbył się przejazd historycznym tramwajem na trasie Zajezdnia Pogodno (13:39) – al. Wojska Polskiego – Piastów (13:52) – Pl. Kościuszki (13:54) – al. Powstańców Wlkp. – Pomorzany (14:06/14:09) – Chmielewskiego – Kolumba – Dworzec Główny (14:16), gdzie następnie tramwaj wyruszy na trasę linii „0”.

* * *

Stan taboru w SPPK na dzień 1 lipca 2011 roku

Stan taboru na 1 lipca 2011 roku w zajezdni autobusowej w Policach. Dane tutaj

* * *

Ostatni przejazd 105Na

22 czerwca z zajezdni Golęcin do ER wyruszył skład 105Na 1061+1062. Dla 105 po latach służby był, to ostatni przejazd po szczecińskich torach, a 24 czerwca na terenie zajezdni Pogodno rozpoczęto kasację składu 105Na 772+771

* * *

Wdrażanie pierwszego etapu systemu zarządzania ruchem na ukończeniu

Wdrażanie pierwszego etapu systemu zarządzania ruchem dobiega końca. 260 autobusów spółek autobusowych, 110 wozów tramwajowych Tramwajów Szczecińskich oraz wozy techniczne ZDiTM mają już system zarządzania flotą (autokomputery, interfejsy, przyciski alarmowe, czujniki otwierania drzwi).

Foto: Janusz Światowy, pętla autobusowa Bukowe 22.06.2011, tablica informacji paasażerskiej
Na przystankach i pętlach pojawiło się 15 (Bukowe, Słoneczne, Basen Górniczy (3 sztuki), Potulicka, Pomorzany, plac Rodła, Kołłątaja (2 sztuki), Głębokie, Krzekowo, Podjuchy, E. Gierczak) pierwszych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej LED.

W centrali ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego trwają prace wyposażeniowe i montażowe dziewięciu 46 calowych monitorów LCD niemieckiej firmy "EYEVIS" tworzących wideościanę, na której będzie obserwowany ruch pojazdów komunikacji miejskiej. Zbudowano dodatkową serwerownie (wyposażono w serwery, które zostały skonfigurowane) na potrzeby sterowania ruchem komunikacji miejskiej.

Wdrożenie pierwszego etapu dobiega końca, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to system zostanie oddany do użytku w lipcu sierpniu. Trwają prace testowe i synchronizacyjne. Kosztował on podatników 6,8 miliona złotych.

* * *

Remont torowiska przy Bramie Portowej

Dwa konsorcja i jedna firma chcą remontować torowiska przy Bramie Portowej.

W piątek (10 czerwca) otwarte zostały oferty w przetargu na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w węźle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie". Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jest trzech chętnych na wykonanie prac:
1. Konsorcjum ZUE Kraków - Energopol Szczecin ok. 25,5 mln zł (okres gwarancji na wykonane prace 60 miesięcy);
2. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o. Kraków ok. 33,9 miliona zł (gwarancja 60 miesięcy);
3. Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul ok. 22 mln zł (gwarancja 36 miesięcy).

Obecnie komisja przetargowa ocenia oferty pod względem formalnym. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane są pod uwagę dwa kryteria: cena oraz okres gwarancji. Wybrany w drodze przetargu wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektowania torowisk na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, uzyskanie zezwoleń niezbędnych do zrealizowania inwestycji oraz wykonanie prac remontowych.

Na realizację zadania zwycięska firma lub konsorcjum będzie miał na to 390 dni od chwili podpisania umowy. W ramach inwestycji przebudowane zostaną torowiska, sieć trakcyjna, perony przystankowe, mała architektura w obrębie skrzyżowania przy Bramie Portowej. Zakres prac obejmuje remont torowiska w obrębie placu Brama Portowa, na ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Herberta, w al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dworcową wraz ze skrzyżowaniem i rozjazdami na wlotach ul. Dworcowej i 3 Maja.

W ramach przebudowy powstanie nowy skręt dla tramwajów, które będą mogły jechać od strony al. Niepodległości w kierunku ul. Krzywoustego (oraz w kierunku przeciwnym). Prace budowlane zostały podzielone na 6 etapów.

Niezależnie od tego postępowania wkrótce przebudowane zostanie torowisko w al. Niepodległości (pomiędzy ul. Bogurodzicy a Bramą Portową).

Źródło: Urząd Miasta 15 czerwca 2011 roku

* * * * *

W dniu 22 czerwca Tramwaje Szczecińskie ogłosiły zwycięzcę przetargu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy torowiska i sieci trakcyjnej na Bramie Portowej. Zostało nim konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Przedsiębiorstwa TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul z Warszawy.

* * * * * *

7 lipca podpisano z konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Przedsiębiorstwa TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul z Warszawy umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy torowiska i sieci trakcyjnej na Bramie Portowej. Zadanie to ma zostać wykonane w ciągu 13 miesięcy i oddane do użytkowania do końca lipca 2012.

* * *

Linia zastępcza

Na czas zamknięcia ulicy Arkońskiej na odcinku od ul. Wojciechowskiego do ul. Bułgarskiej, w dniu 27.05.2011 r. (piątek) oraz w nocy 27/28.05.2011 r. wprowadzono linię zastępczą 80A,która obsługiwała przystanki pośrednie:

• „Osiedle Arkońskie” w obu kierunkach,
• „Wiosny Ludów” w obu kierunkach,
• „Chopina” w kierunku Arkońskiej-Broniewskiego (wspólny dla linii 51,78, B),
• „Broniewskiego” zlokalizowany na ul. Broniewskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Judyma.

Linia

Trasa


80A
Las Arkoński – Wojciechowskiego – Malinowa – Wiosny Ludów – Osiedle Arkońskie – Chopina – Wszystkich Świętych (powrót: Broniewskiego) – Arkońska-Broniewskiego. (zlokalizowany na ul. Arkońskiej między ul. Wszystkich Świętych a Broniewskiego).

* * *

Nowe autobusy w Policach

W dniu 19 maja o godzinie 12.30 zostało przekazane SPPK "Police" - 10 autobusów Solaris zakupionych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za kwotę blisko 14 mln zł. Na uroczystości przekazania wozów byli obecni prezydent Szczecina i burmistrz Polic.

Pojazdy dostały następujące numery boczne i vin:

Solaris Urbino 12
• 3041 - SUU241161BB009625 - ZPL 28041
• 3042 - SUU241161BB009626 - ZPL 28042
• 3043 - SUU241161BB009627 - ZPL 28043
• 3044 - SUU241161BB009628 - ZPL 28044
• 3045 - SUU241161BB009629 - ZPL 28045
• 3046 - SUU241161BB009630 - ZPL 28046
• 3047 - SUU241161BB009631 - ZPL 28047
• 3048 - SUU241161BB009632 - ZPL 28048

Solaris Urbino 18
• 776 - ZPL 28076
• 777 - ZPL 28077

* * *

Likwidacja linii komercyjnej

Jak podaje SPA "Klonowica" z dniem 14 maja likwidacji uległa linia komercyjna 705 obsługująca market "Tesco".

* * *

Prezentacja nowych autobusów

SPA "Klonowica" Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców na dzień 14 maja na godzinę 11:00 na teren zajezdni w celu prezentacji 14 nowozakupionych autobusów.

Jednocześnie w tym samym dniu w godzinach 11:00 - 15:00 Spółka umożliwiła mieszkańcom zwiedzanie obiektów zaplecza technicznego i oglądanie autobusów. Zwiedzanie terenów zaplecza technicznego odbędzie się pod nadzorem pracowników Spółki w godzinach 12:00; 13:00; 14:00 (zbiórka przy stacji paliw).

 Foto: Janusz Światowy, Brama Portowa, przejazd specjalny do zajezdni Klonowica, Moderus 501 - 502, 14.05.2011,
Osoby, które będą chciały dotrzeć w sobotę do zajezdni będą mogły dojechać specjalnym tramwajem. Wyruszy on o godzinie 10:20 z przystanku "Brama Portowa" dla linii 1, 3 i 4 w kierunku placu Żołnierza Polskiego i pojedzie trasą linii 1 i 5 do Krzekowa i dalej torem wzdłuż ulicy Klonowica. Na trasie zatrzyma się na wszystkich przystankach.

Linia

Trasa

Linia specjalna POTULICKA – Potulicka – Narutowicza – 3 Maja – BRAMA PORTOWA – Niepodległości – Plac Żołnierza – Plac Hołdu Pruskiego – Plac Rodła – Piłsudskiego – Piastów – Jagiellońska – Bohaterów Warszawy – Mickiewicza – Żołnierska – Klonowica – ZAJEZDNIA KLONOWICA

* * *

Dostawy Solarisów na Klonowica

 Foto: Janusz Światowy, 6.05.2011, nowe autobusy karnie stoją na placu
W dniach 4-5 maja dotarły na teren zajezdni Klonowica autobusy marki Solaris w ilości 10 sztuk solówki i 4 sztuki przegubowe.
 Foto: Janusz Światowy, 5.05.2011,
Na pokładach tych autobusów znajduje się klimatyzacja, monitoring, automat do sprzedaży biletów oraz z przodu i tyłu pojazdu zamontowane są elektroniczne tablice z tzw. minutowym termometrem przystankowym firmy Pixel z Bydgoszczy (Solaris Urbino 18), a w solówkach tylko z przodu pojazdu. Również są autokomputery SRG 3000 wraz z kasami fiskalnymi firmy R&G z Mielca.

 Foto: Janusz Światowy, 5.05.2011
Zamontowano również dwie tablice z przodu (nad pierwszymi drzwiami) i z tyłu (pomiędzy 3 i 4 drzwiami) pojazdu informujące na jakiej linii pojazd jeździ - tylko w przegubach.
Sufit w pojazdach w kolorze seledynowym z lampami oświetlającymi schowanymi z boku w suficie, co daje wieczorem piorunujące wrażenie.
 Foto: Janusz Światowy, 5.05.2011
 Foto: Janusz Światowy, 5.05.2011
Poręcze i uchwyty siedzeń w tych samych barwach a podłoga niebieska. Na zewnątrz pojazdu są reflektory oświetlające 2, 3 i 4 drzwi dla wy i wsiadającym pasażerów w SU 18 a w pojazdach 12 metrowych nad 2 i 3 drzwiami.

Wyjechały na trasy 19 maja - po prezentacji 14 maja w dniu otwartych drzwi zajezdni Klonowica, na którym obecny był Prezydent d/s komunalnych. Pracownicy zajezdni zrobili dowcip zwiedzającym i zamontowali tablice rejestracyjne o nazwie ZO SPAK.

Numery vin i boczne pojazdów

Solaris Urbino 18
• SUU341211BB009603 - 1150 - ZS 1150W - (ZO SPAK 12)
• SUU341211BB009604 - 1151 - ZS 1151W - (ZO SPAK 11)
• SUU341211BB009605 - 1152 - ZS 1152W - (ZO SPAK 13)
• SUU341211BB009606 - 1153 - ZS 1153W - (ZO SPAK 14)

Solaris Urbino 12
• SUU241161BB009593 - 1100 - ZS 1100W - (ZO SPAK 1)
• SUU241161BB009594 - 1101 - ZS 1101W - (ZO SPAK 2)
• SUU241161BB009595 - 1102 - ZS 1102W - (ZO SPAK 3)
• SUU241161BB009596 - 1103 - ZS 1103W - (ZO SPAK 4)
• SUU241161BB009597 - 1104 - ZS 1104W - (ZO SPAK 5)
• SUU241161BB009598 - 1105 - ZS 1105W - (ZO SPAK 6)
• SUU241161BB009599 - 1106 - ZS 1106W - (ZO SPAK 7)
• SUU241161BB009600 - 1107 - ZS 1107W - (ZO SPAK 8)
• SUU241161BB009601 - 1108 - ZS 1108W - (ZO SPAK 9)
• SUU241161BB009602 - 1109 - ZS 1109W - (ZO SPAK 10)

 Foto: Janusz Światowy, 12.05.2011, Solaris Urbino 12 na placu zajezdni Klonowica - stoi po anteną - wgrywanie rozkładu jazdy do autokomputera, przyszły 1100
Pojazdy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin. Nowe autobusy zastąpią te najbardziej wysłużone. O nowe pojazdy wzbogaciła się również zajezdnia Dąbie (5 solowych autobusów marki Solaris) dojechały w dniu 10 maja,

numery boczne i rejestracyjne:

• 2101 - SUU241161BB009635 - ZS 1901V,
• 2102 - SUU241161BB009636 - ZS 1902V,
• 2103 - SUU241161BB009637 - ZS 1903V,
• 2104 - SUU241161BB009638 - ZS 1904V,
• 2105 - SUU241161BB009639 - ZS 1905V,
a w następnym tygodniu (16 - 17 maja) do zajezdni w Policach trafi 10 Solarisów ( 8 krótkich i 2 przegubowe).

* * *

Schemat sieci komunikacji dziennej i nocnej

Schemat sieci komunikacji dziennej (autobusy zwykłe, pośpieszne i tramwaje) na dzień 1 maja 2011 roku i nocnej na dzień 27 kwietnia 2011 roku. Więcej dzienne i nocne

* * *

Nowy cennik biletów w Policach

Z dniem 1 maja 2011 roku wszedł w życie nowy cennik biletów na Linii Samorządowej, Linii Działkowej i Linii Plażowej. Bilety miesięczne zakupione przed dniem 1 maja 2011 zachowują swoją ważność.

Jednocześnie z dniem 1 maja 2011 nastąpiło przesunięcie granicy strefy. Przystanek strefowy zlokalizowany będzie w Dębostrowie przy świetlicy Rady Sołeckiej.

Trasa

Bilety jednorazowe

Bilety miesięczne

normalne

ulgowe

normalne

ulgowe

Police - Trzebież

3,20

1,60

80,00

40,00

Police - Dębostrów

1,60

0,80

40,00

20,00

Dębostrów - Trzebież

1,60

0,80

40,00

20,00

Police - Tanowo

1,60

0,80

40,00

20,00

Tanowo - Jasienica

1,60

0,80

40,00

20,00

Tanowo - Trzebież

3,20

1,60

80,00

40,00

* * *

Przetarg na przebudowę Bramy Portowej

Tramwaje Szczecińskie ogłosiły w dniu 4 maja 2011 roku przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy torowisk i sieci trakcyjnej w węźle komunikacyjnym Brama Portowa w ramach projektu "Budowa i przebudowa torowisk w mieście" współfinansowanego prze Unię Europejską.

Przetarg przewiduje między innymi:

• wykonanie skrętu torowisk od strony placu Zwycięstwa w aleję Niepodległości, w kierunku placu Rodła (i odwrotnie),
• wybudowanie torowisk zabudowanych nawierzchnią bitumiczną, aby mogły się poruszać po nich autobusy. Dotyczy to kierunku ulic Wyszyńskiego - Niepodległości i Niepodległości - 3 Maja/Dworcowa (w obu kierunkach) oraz Wyszyńskiego - plac Zwycięstwa (w kierunku placu Zwycięstwa),
• wykonanie zatoki autobusowej w miejscu obecnego przystanku "Brama Portowa" dla linii pospiesznych. Planuje się budowę peronów przystankowych o wysokości 18 cm (przystanek autobusowy na ulicy Wyszyńskiego) i 24 cm (wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe).

Otwarcie ofert odbędzie się 10 czerwca. Wykonawca na realizację całego zamówienia będzie miał 240 dni od momentu podpisania umowy. Więcej w specyfikacji

* * *

Linia specjalna 870

 Foto: Janusz Światowy, 1.05.2011
Z okazji obchodów Beatyfikacji Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, w dniu 1 maja została uruchomiona specjalna linia autobusowa, która kursować będzie w godzinach 8:25-22:06 na trasie Plac Rodła (przystanek linii 70 i 523 w kierunku pl. Grunwaldzkiego) – Urząd Miejski (przystanek linii 70), z częstotliwością co 15 minut.

Linia

Trasa

870 PLAC RODŁA – Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – Jana Pawła II – URZĄD MIEJSKI

* * *

Remont historycznej wiaty przystankowej
i kiosku nastawniczego w Lesie Arkońskim

Na stronie internetowej ZDiTM w dniu 27 kwietnia ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji wiaty przystankowej i kiosku nastawniczego oraz wykonanie linii kablowej 0,4 kV przy pętli tramwajowej w Lesie Arkońskim. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 12 maja o godzinie 9.00. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Autorem projektu remontu jest mgr inż. arch. Tatiana Balcerzak.

Wiata przystankowa

 Foto: Janusz Światowy, 8.03.2011
Wiata przystankowa to obiekt charakterystyczny dla szczecińskich linii tramwajowych. Zachował się w mieście drugi podobny obiekt przy ulicy Wojska Polskiego. Obiekt zaprojektowano na rzucie prostokąta o wym. 6,70 x 3,90 m. Wykonany jest z betonu, ryflowanego dłutem w drobne rowki. Obiekt ten ma trzy ściany i szeroko otwarty front. W ścianach bocznych zamontowano drewniane ścianki z niewielkim (60x60 cm) okienkiem, pierwotnie przeszklonym, ze szprosami.

Od zewnątrz deski ścianek tworzyły wzór w "jodełkę", od wnętrza ścianka miała kompozycję płycinową. Całość obiektu nakrywał czterospadowy dach o drewnianej konstrukcji, kryty papą. Sufit i podbicia okapu wykonane były z desek felcowanych. Ściany wiaty od wnętrza obiegała obszerna ława dla oczekujących. Posadzka pierwotnie zapewne lastrikowa, zastąpiona została po wojnie betonową. Obiekt stojący na lekkiej pochyłości miał od frontu trzy stopnie z betonu. W jego najbliższym otoczeniu nie rosły drzewa. Obecnie, w wyniku samo wysiewania się drzew, jego otoczenie stanowią drzewa, z których gros uschło lub jest mocno pochylone. Na tyłach wiaty po wojnie wymurowano obiekt sanitarny, który pełnił jednocześnie rolę ściany oporowej dla osuwającej się skarpy. Budynek ten jest zrujnowany. Powierzchnia zabudowy to 25,08 m2, powierzchnia użytkowa 19,16 m2, kubatura 85,0 m3

Kolorystykę ustalono na podstawie odkrywki malatur, które pozwoliły określić nawarstwienia malatur w wiacie przystankowej i tak:

Ściany betonowe pierwotnie surowy beton ryflowany w drobne wzorki tworzące wzór na ściankach, pilastrach, gzymsach. Wtórnie malowany był kolejno na następujące kolory:
• ciemno-szary z ciemno-czerwoną częścią cokołową,
• beżowy jasny nad parapetami ścianek żółty/czerwony w części cokołowej,
• ciemny stalowy/ciemny bordowy w części cokołowej.
Ścianki drewniane
• jasny beżowy,
• żółty jasny,
• żółty ciemny,
• jasno-szary od zewnątrz i we wnętrzu.
Sufit i podbicie okapu
• jasny beżowy,
• jasny żółty,
• ciemny żółty.
Ławka - drewno malowane kolejno na:
• ciemna czerwień,
• jasny czerwony, ciemny czerwono-brunatny,
• brązowy ciemny.

Kiosk nastawniczego

 Foto: Janusz Światowy, 8.03.2011
Kiosk nastawniczego to niewielki obiekt służący niegdyś jako schronienie dla osoby obsługującej torowisko końcowego przystanku linii tramwajowej na ul. Arkońskiej (d. Eckerberger Strasse). Historycznie była to linia 3. Obiekty powstały prawdopodobnie ok. roku 1919 kiedy to, ułożono tory linii 3 w sąsiedztwie Lasku Arkońskiego (Eckerberger Wald).

Kiosk ten mógł pełnić również rolę kasy o czym świadczą okienka podawcze z gzymsem w formie lady od frontu i jednego boku. Kiosk jest niewielkim obiektem zaprojektowanym na rzucie kwadratu (obrys 2,5 x 2,5 m) z narożnymi, ukośnie ustawionymi pilastrami. We wszystkich ściankach znajdują się otwory okienne i jeden drzwiowy. Obecnie otwory zabite są blachą. Obiekt wykonany jest z betonu, ryflowany dłutem w drobne rowki. W poziomie parapetów okiennych ma mocno zaakcentowany gzyms. Pod okapem znajduje się gzyms wieńczący. Całość nakrywa sześciospadkowy symetryczny daszek z dużym okapem, podbitym deskami. Pokrycie dachowe stanowiła papa. Wnętrze obiektu, obecnie nieużytkowanego, jest niedostępne. Powierzchnia zabudowy to 6,25 m2, powierzchnia użytkowa 3,61 m2, kubatura 18,0m3

Kolorystykę ustalono na podstawie odkrywki malatur, które pozwoliły określić nawarstwienia malatur w kiosku nastawniczego i tak:

Ściany betonowe
• pierwotnie surowy beton ryflowany w drobne rowki tworzące wzór na ścianach i gzymsach budynku. Wtórnie malowany na biało.
Podbicie drewniane okapu - deski malowane kolejno na: • jasno-beżowy,
• szaro-niebieski,
• jasno-beżowy,
• jasny żółty,
• ciemny żółty.

Stan techniczny obiektów

Oba obiekty w częściach betonowych są w dobrym stanie technicznym. Dewastacji uległa ich więźba dachowa i pokrycie dachu. Ich stan jest nie do uratowania i elementy te wymagają wymiany w 100%.

W kiosku nastawniczego brak stolarki okiennej a zastępująca ją blacha służy jedynie zabezpieczeniu obiektu. Z powodu niedostępności wnętrza kiosku nie można określić stopnia jego zniszczenia. W wiacie przystankowej zdewastowane są okienka i wschodnia ścianka drewniana. Ściana tylna wiaty, bezokienna murowana, jest tynkowana. Stan tynku jest zły i wymaga wymiany. Zdewastowana jest również w dużym procencie ława obiegająca ściany wiaty. Zniszczona, popękana jest betonowa posadzka wiaty oraz betonowe schody od jej frontu. Więcej szczegółów w specyfikacji

Źródło: materiały na podstawie "Opisu technicznego dla inwentaryzacji obiektów - kiosku nastawniczego i wiaty przystankowej na działkach 7, 82/5, 83/1 przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie" - opracowanego przez mgr inż. arch. Tatianę Balcerzak.

* * * * * * *

20 maja ogłoszono wynik, do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy R.W.G. Hurt-Usługi-Produkcja, ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin, z ceną ofertową 170.918,60 zł brutto, z którą zawarto umowę. W przetargu uczestniczyły jeszcze dwie firmy ze Szczecina. Firma R.W.G. przejęła plac budowy 8 czerwca i ma 60 dni na wykonanie zadania.

* * *

Linią 807 na Basen Górniczy

W związku z koncertem w katedrze p.w. Świetego Jakuba, 19 kwietnia 2011 roku od godziny 21:10 tramwaje linii 2, 7 i 8 zostaną skierowane na pętlę na Potulickiej.

W związku z niniejszym uruchomiono zastępcza linia autobusowa 807, która kursowała będzie od Bramy Portowej (przystanek obok KFC, nawrót przez ulicę Bogurodzicy) do pętli Basen Górniczy (postój przy dyspozytorni).

Linia jeździ po trasie linii tramwajowych, z obsługa przystanków pośrednich - Wyszyńskiego, Energetyków, Baltona, Parnica, Merkatora. Autobusy kursować będą z 10-minutową częstotliwością.

Linia

Trasa

807 BRAMA PORTOWA (KFC) – Niepodległości – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska – BASEN GÓRNICZY

* * *

Będą niskopodłogowe tramwaje

Rajcy miejscy w dniu 18 kwietnia przyjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecin na lata 2011-2045. Uchwała ta umożliwia podpisanie ze spółką Tramwaje Szczecińskie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji tramwajowej, potrzebnej do realizacji projektu 7.3-24 "Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten przewiduje zakup 22 nowych tramwajów niskopodłogowych.

* * *

Linią 51 na Głębokie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z dniem 1 maja wprowadził zmiany w kursowaniu linii 51, która będzie jeździła niektórymi kursami z pętli na Osowie przez ulicę Miodową do pętli przy jeziorze Głębokim.

51 jeździ na trasie Kołłątaja - Osów:

• z 15 minutową częstotliwością w dni powszednie w godzinach 6 - 18, w soboty w godzinach 9 - 18 a w niedziele i dni świąteczne w godzinach 11 - 18.

• z co 20 minutową częstotliwością w pozostałym okresie we wszystkie dni tygodnia, jak również w Nowy Rok, Boże Narodzenie, Wielkanoc w godzinach 11 - 18.

• co 24 minuty w pozostałym okresie Nowego Roku, Wielkanocy, Bożego Narodzenia

Linia

Trasa

51 KOŁŁĄTAJA – Rondo Sibiraków – Kołłątaja – Orzeszkowej – Krasińskiego – (z powrotem Krasińskiego - Niemcewicza - Kołłątaja) – Chorzowska – OSÓW – Miodowa – GŁĘBOKIE

* * *

Zakup nadwozi

Na stronie Tramwajów Szczecińskich w dniu 5 kwietnia ukazało się ogłoszenie o przetargu na kompleksową dostawę nowych trzydrzwiowych nadwozi wagonu tramwajowego wraz z nowymi wózkami napędowymi w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja taboru tramwajowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ilości dziesięciu trzydrzwiowych pudeł (5 dla wagonów sterujących i 5 dla doczep czynnych) oraz 20 wózków napędowych. Oferty należy składać do 11 maja. Więcej szczegółów w specyfikacji

* * * * * *

W dniu 27 maja ogłoszono wyniki przetargu na dostawę nadwozi. Więcej szczegółów w tutaj

* * *

Police sprzedają autobusy

Na stronie Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach w dniu 29 marca ukazało się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych autobusów, który ma się odbyć w maju 2011 roku. Są to następujące pojazdy:

MAN NG 312
762 - nr VIN: WMAA111708B015797, rok produkcji: 1997, przebieg: 850.000 km, silnik D 2865 LUH 07, automatyczna skrzynia biegów VOITH 864.3. Cena wywoławcza: 60.000,00 PLN (netto).

763 - nr VIN: WMAA111709B015798, rok produkcji: 1997, przebieg: 880.000 km, silnik D 2865 LUH 07, automatyczna skrzynia biegów VOITH 864.3. Cena wywoławcza: 60.000,00 PLN (netto).

764 - nr VIN: WMAA111710B015799, rok produkcji: 1997, przebieg: 710.000 km, silnik D 2865 LUH 07, automatyczna skrzynia biegów VOITH 864.3. Cena wywoławcza: 65.000,00 PLN (netto).

752 - nr VIN: WMAA112042R000043, rok produkcji: 1998, przebieg: 1.300.000 km, silnik D 2865 LUH 07, automatyczna skrzynia biegów ZF 5HP 590. Cena wywoławcza: 55.000,00 PLN (netto).

MAN NL 222
3013 - nr VIN: WMAA103710R000113, rok produkcji: 1999, przebieg: 1.400.000 km, silnik D 0826 LUH 12, automatyczna skrzynia biegów ZF 5HP 500. Cena wywoławcza: 40.000,00 PLN (netto).

3014 - nr VIN: WMAA103711R000114, rok produkcji: 1999, przebieg: 1.350.000 km, silnik D 0826 LUH 12, automatyczna skrzynia biegów ZF 5HP 500. Cena wywoławcza: 40.000,00 PLN (netto).

3015 - nr VIN: WMAA103712R000115, rok produkcji: 1999, przebieg: 1.450.000 km, silnik D 0826 LUH 12, automatyczna skrzynia biegów ZF 5HP 500. Cena wywoławcza: 40.000,00 PLN (netto).

MAN NL 262
3030 - nr VIN: WMAA103118B015818, rok produkcji: 1997, przebieg: 915.000 km, silnik D 2865 LUH 09, automatyczna skrzynia biegów VIOTH 851.3. Cena wywoławcza: 45.000,00 PLN (netto).

3031 - nr VIN: WMAA103119B015819, rok produkcji: 1997, przebieg: 960.000 km, silnik D 2865 LUH 09, automatyczna skrzynia biegów VIOTH 851.3. Cena wywoławcza: 45.000,00 PLN (netto).

3032 - nr VIN: WMAA103121B015821, rok produkcji: 1997, przebieg: 780.000 km, silnik D 2865 LUH 09, automatyczna skrzynia biegów VIOTH 851.3. Cena wywoławcza: 45.000,00 PLN (netto).

Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółki, ul. Fabryczna 21, 72-010 Police w terminie do dnia 15.04.2011 roku do godz. 15:00 w pokoju 107, a pojazdy można oglądać na terenie zajezdni po uprzednim uzgodnieniu terminu.


* * *

Kasacja wagonów typu 105N

Pod koniec roku 2010 i w pierwszym kwartale 2011 zostały zdjęte ze stanu i przekazana do kasacji wagony typu 105N z zajezdni Pogodno są to wagony:

• 631 (1.12.2010), • 639 (17.02.2011), • 641 (17.02.2011),
• 647 (17.02.2011), • 650 (1.01.2011), • 667 (17.02.2011),
• 668 (1.12.2010), • 670 (1.01.2011), • 671 (17.02.2011),
• 672 (17.02.2011), • 673 (1.01.2011), • 677 (1.12.2010),
• 682 (1.01.2011), • 683 (1.01.2011), • 685 (1.12.2010),
• 688 (1.12.2010), • 698 (1.12.2010), • 702 (1.01.2011),
• 704 (1.12.2011), • 717 (1.12.2010), • 718 (1.12.2010),
• 725 (1.12.2010), • 726 (1.12.2010), • 752 zdjęty ze stanu 14.03.2011 przemianowany na 012 - szkoleniowy

i zajezdni Golęcin

• 1037, 1038 (31.012011),
• 1041, 1042 (jeszcze jeżdżą),
• 1043, 1044 (1.12.2010),
• 1059, 1060 (21.03.2011),
• 1069, 1070 (jeszcze jeżdżą).

Wg stanu na marzec 2011 roku na terenie zajezdni Pogodno znajdują się wagony typu:

105N - 17 sztuk (713 Muz, 652-632, 658-643, 678-637, 693-691, 705-689, 706-709, 716-655, 720-701),

105Na - 39 sztuk (749, 752 L, 754, 732-739, 734-733, 736-737, 738-751, 744-741, 745-746, 748-747, 750=735, 756-753, 757-755, 759-758, 760-761, 762-763, 766-765, 768-767, 772-771, 778-777, 780-779),

105N2k/S - 12 sztuk (783-791, 724-785, 787-794, 788-786, 789-793, 790-792),

Moderus - 2 sztuki (501-502),

Tatra T6A2 - 38 sztuk (201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226, 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236, 237-238),

120NaS/Pesa - 6 sztuk (801, 802, 803, 804, 805, 806),

Tatra KT4Dt - 32 sztuki (101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132),

• przekazano na stan zajezdni Golęcin wagony - 648-640 (1067-1068), 666-646 (1071-1072), 674-675 (1069-1070),

wagony techniczne - 011 105N nauka jazdy, 001 4N HDS, 004 i 023 N pług lemieszowy, 005 4N pług wirnikowy, 006 4N pług lemieszowy, 007 4N wagon techniczny, 024 N szlifierka, 027 4N wagon techmiczny.

Wg stanu na marzec 2011 roku na terenie zajezdni Golęcin znajdują się wagony typu:

105N - 20 szuk -1041-1042, 1029-1030, 1045-1046, 1047-1048, 1049-1050, 1051-1052, 1065-1066 (656-695), 1067-1068 (648-640), 1069-1070 (666-640), 1017-1072 (674-675),

105Na 36 sztuk - 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1014, 1009-1008, 1011-1012, 1013-1010, 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026, 1027-1028, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1061-1062,

Tatra T6A2 - 16 sztuk - 1021-1202, 1203-1204, 1205-1206,1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1231-1214, 1215=1216,

105N2k/S - 8 sztuk - 1053-1054, 1055-1056, 1057-1064, 1058-1063.

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 24 marca 2011 roku w zajezdnii Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Trójką na Niebuszewo

Od 26 marca linia 3 będzie kursowała na trasie Pomorzany - Dworzec Niebuszewo, jest to związane z przebudową ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej do pętli w Lesie Arkońskim.

Jednocześnie zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa 803 kursująca na trasie Dw.Niebuszewo - Las Arkoński i 803A kursująca na trasie Kołłątaja - Pawła VI obie linie obsługiwane przez zajezdnie Klonowica.

Podział brygad linii 803:

dzień roboczy - 803/1 - 4.34-20.27, 803/2 - 4.56-22.22, 803/3 - 5.42-23.02, 803/4 - 8.27-9.27 zadanie łączone z linią 63/4, 803/5 - 17.15-18.12 zadanie łączone z linią 63/2
dzień świąteczny - 803/1 - 4.36-19.02, 803/2 - 4.56-23.22, 803/3 - 8.55-23.02
sobota - 803/1 - 4.36-19.02, 803/2 - 4.56-23.22, 803/3 - 8.15-23.02
Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok - 803/1 -4.39-23.06, 803/2 - 5.18-23.26

Podział brygad linii 803A:

dzień roboczy - 803A/1 - 4.38-20.03, 803A/2 - 5.35-23.17, 803A/3 - 9.36-9.57 i 17.34-17.57 zadanie łączone z linią 82/1
dzień świąteczny - 803A/1 - 4.40-18.47, 803A/2 - 10.00-23.17
sobota - 803A/1 - 4.40-18.47, 803A/2 - 8.41-23.17
Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok - 803A/1 - 4.43-23.21, 803A/2 - 8.40-8.58 i 19.40-19.58 zadanie łączone z linią 82/1.

Od 26 marca planuje się również skierowanie tramwajów niskopodłogowych Swing na trasę linii 8. Niestety nic z tego nie wyszło, gdyż musza być przebudowane perony przystanków tramwajowych.

Linia

Trasa


3
POMORZANY – Smolańska – Chmielewskiego – Kolumba – Plac Grodnicki – Nowa – Plac Tobrucki – Dworcowa – Aleja Niepodległości – Plac Brama Portowa – Aleja Niepodległości – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Wyzwolenia – Plac Witosa – Aleja Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Kołłątaja – Plac Sybiraków – Asnyka – Orzeszkowej – DWORZEC NIEBUSZEWO

Linia

Trasa

803 DW.NIEBUSZEWO – Orzeszkowej – Krasińskiego – Chopina – Wszystkich Świętych – Arkońska – LAS ARKOŃSKI

Linia

Trasa

803A KOŁŁĄTAJA – Rondo Giedrojcia – Wyzwolenia – Słowackiego – Żupańskiego – Niemierzyńska – łącznik z PAWŁA VI – (z powrotem bez Ronda Giedrojcia)

* * *

Ostatni "Swing" w mieście

 Foto: Janusz Światowy, 24.03.2011, na hali zajezdni Pogodno
W dniu 9 marca w godzinach rannych przyjechał na teren zajezdni Pogodno ostatni z sześciu zamówionych tramwajów niskopodłogowych z bydgoskiej "Pesy". Wyjedzie na trasę z numerem bocznym 806 po przygotowaniu do służby liniowej.

 Foto: Janusz Światowy, uszkodzone drzwi
Na trasę linii 7 wyjechał w dniu 21 marca. Niestety nie miał szczęścia na inauguracji. W tym dniu o godzinie 14.45 miał kolizję na Moście Długim z z pojazdem siodłowym wiozącym ponadgabaryty.

 Foto: Janusz Światowy, uszkodzone poszcie nadkola
Uszkodzone zostały przednie drzwi, maskownica ochraniająca nadkole oraz sprzęgło. Oczekuje w zajezdni na przyjazd fachowców z Pesy i ubezpieczyciela. Dopiero po naprawie wróci na trasę.
 Foto: Janusz Światowy, uszkodzone sprzęgło

Tramwaj został już naprawiony. Wymieniono wspomniane wyżej drzwi, sprzęgło, plastikową maskownice i poszycie prawgo przodu pojazdu. Wyjechał na trasę linii 7 w dniu 11 kwietnia.
Koszty naprawy nie są znane, prawdopodobnie pokryje je ubezpieczyciel.

* * *

Piąty "Swing" w mieście

 Foto: Andrzej Jańczuk, przed zajezdnią Pogodno
W dniu 5 marca w godzinach rannych przyjechał na teren zajezdni Pogodno piąty z sześciu zamówionych tramwajów niskopodłogowych z bydgoskiej "Pesy". Po przygotowaniu, wyjedzie za kilka dni na trasę z numerem bocznym 805.

Zadebiutował w dniu 21 marca na trasie linii 7.

* * *

Pierwsze tablice zamontowane

 Foto: Janusz Światowy, 03.2011, jedna z trzech tablic
Pracownicy polsko-hiszpańskiego konsorcjum w dniu 3 marca zamontowali na Basenie Górniczym - trzy pierwsze wyświetlacze, na których będą pokazywane godziny najbliższych odjazdów tramwajów i autobusów.

Następne tablice zostały zamontowane na pętli Głębokie, Krzekowo, Potulickiej, Pomorzanach i w Podjuchach. Elektroniczne tablice są początkiem projektu usprawniającego szczecińską komunikację. Zakres projektu obejmuje dwa etapy.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej kosztował będzie podatników około 1.1 mln złotych netto w I etapie – obejmuje zakup i montaż 15 tablic informacji pasażerskiej, przygotowanie strony internetowej dla pasażerów, instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej przez SMS oraz powstanie bezprzewodowego punktu dostępu do informacji pasażerskiej. Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – zakup 80 kolejnych tablic w II etapie przedsięwzięcia.

* * *

Solarisy w Policach

W dniu 26 lutego w godzinach przedpołudniowych dotarły do zajezdni Police 3 autobusy niskopodłogowe z 5 zamówionych marki Solaris. Autobusy mają klimatyzację oraz zostały wyposażone w automaty do sprzedaży biletów. Mają GPS, monitoring. Wyposażono je w dodatkowe lampy nad drzwiami, poprawiające po zmroku widoczność kierowcom i bezpieczeństwo pasażerów. Rury wydechowa znajduje się na dachu.

Nowo przybyłe autobusy oznaczono numerami bocznym 773 - ZPL26935 - SUU341211BB009435, 774 - ZPL26936 - SUU341211BB009436, 775 - ZPL26937 - SUU341211BB009437. Wyjechały na trasę w dniu 4 marca, obsługując linie 101 i 107.

* * *

Czwarty "Swing" w mieście

 Foto: Janusz Światowy, 03.2011
W dniu 22 lutego w godzinach rannych dostarczono na lawecie na teren zajezdni Pogodno czwartego z kolei z sześciu zamówionych tramwajów niskopodłogowych z bydgoskiej "Pesy". Po przygotowaniu go do pracy na szczecińskich torach, wyjedzie za kilka dni na trasę z numerem bocznym 804.

Zadebiutował liniowo w dniu 7 marca, obsługując trasę linii 7 na brygadzie 9.

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 17 stycznia 2011 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Trzeci "Swing" w mieście

 Foto: Janusz Światowy, 03.2011
W dniu 10 lutego w godzinach rannych dotarł na zajezdnie Pogodno trzeci z sześciu zamówionych tramwajów niskopodłogowych z bydgoskiej "Pesy". Po rozładowaniu i przygotowaniu go do pracy na szczecińskich torach, wyjedzie za kilka dni na trasę z numerem bocznym 803.

Po przygotowaniu wyjechał na trasę linii 7 w dniu 21 lutego - obsługując brygadę 7/9.

* * *

Przebudowa torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej - przetarg

Urząd Miasta 2 lutego wystawił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie. Ogłoszenie to, obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej oraz aktualizacji dokumentacji projektowej.

Poszczególne części postępowania dotyczą placu Żołnierza Polskiego, placu Rodła, alei Wyzwolenia, alei Bohaterów Warszawy, ulicy Mickiewicza, ulicy Wawrzyniaka, ulicy Wyszyńskiego (odcinek za krzyżownicami blokowymi do mostu Długiego), ulicy Energetyków, ulic Gdańskiej, a także pętli "Basen Górniczy" (wraz z przebudową całej pętli, łącznie z obiektami komunikacyjnymi). Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a ich otwarcie nastąpi w dniu 10 marca o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta. Więcej tutaj

* * *

List otwarty w sprawie zmian w budżecie miasta

30 stycznia Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej skierowało do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka list otwarty dotyczący znacznego ograniczenia planowanych wydatków na komunikację tramwajową, wprowadzonego w styczniu prezydenckimi autopoprawkami do projektu budżetu na bieżący rok. Przytaczamy go w całości.

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z projektem budżetu na rok 2011 oraz ostatnimi doniesieniami prasowymi Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej pragnie wyrazić zaniepokojenie informacjami o kolejnym ograniczaniu wydatków na infrastrukturę tramwajową w mieście.

Na wstępie pragniemy zauważyć, że co prawda od roku 2006 obserwuje się stopniową poprawę w sektorze komunikacji publicznej, związaną m.in. z zakupem taboru autobusowego i tramwajowego. Musimy jednak stanowczo zaprotestować sytuacji, jaka ma miejsce obecnie, kiedy to miasto wycofuje się z kolejnych zaplanowanych i obiecanych mieszkańcom Szczecina inwestycji w infrastrukturę tramwajową. Co ważniejsze, pojawia się coraz bardziej realna groźba utraty lub niewykorzystania w pełni, wcześniej wywalczonego unijnego dofinansowania na remonty torowisk i budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Dobitnie świadczy o tym m.in. wypowiedź wiceminister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z dn. 04.11.2010 r. dla Gazety Wyborczej o możliwości utraty przez Szczecin dofinansowania na Szczeciński Szybki Tramwaj: "Środki unijne mają taką cechę, że się je wydaje, chętnych w Polsce jest bardzo wielu. Może się okazać, że jeśli stagnacja z przygotowywaniem tego projektu potrwa, to za rok szybki tramwaj zniknie z listy projektów kluczowych."

STMKM chce tutaj dodatkowo nadmienić, że ostatnie postępowania władz miasta mogą spowodować groźbę utraty kolejnych pieniędzy (a przynajmniej ich lwiej części) zapisanych w projekcie unijnym "Budowa i przebudowa torowisk", co jest w praktyce jeszcze groźniejsze, niż zaniechanie budowy SST. Ślimacze tempo remontów istniejących torowisk może nas bowiem pozbawić także i tych bardzo potrzebnych środków finansowych i w konsekwencji pogorszy się i tak już mocno niezadowalający, a miejscami wręcz katastrofalny stan miejskiej sieci tramwajowej, doprowadzając do wzrostu liczby wykolejeń i awarii taboru, a w konsekwencji do realnej groźby wyłączania poszczególnych tras z eksploatacji ze względu na ich stan techniczny. Warto zwrócić uwagę, że już obecnie na znacznej części szczecińskiej sieci tramwajowej obowiązują ograniczenia do 20 i 30 km/h (!) z powodu złego stanu torów (ulice z takimi ograniczeniami: al. Piastów, 3 Maja, Narutowicza, Potulicka, Niemierzyńska, Arkońska, Powstańców Wielkopolskich, Wyzwolenia, fragmenty odcinka Stocznia Szczecińska - Gocław, fragment al. Wojska Polskiego).

Szczecin na realizację i rozliczenie zaplanowanych unijnych inwestycji ma czas do roku 2015, ale powinien rozpocząć je przed 2013 r. Już wiadomo, że mimo szczerych chęci władz miasta ciężko będzie zdążyć z projektem SST. Jeśli zaś chodzi o drugie zamierzenie, dotyczące przebudowy istniejących torowisk (m.in. pl. Rodła, Wyzwolenia, Powstańców Wlkp., Pomorzany, Jana z Kolna, 3 Maja), mamy do czynienia z sytuacją, kiedy już drugi rok z rzędu nie realizuje się zdecydowanej większości z zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych. Przypomnijmy choćby, że już w maju roku 2010 miał ruszyć przetarg na wykonanie remontu alei Piastów, jednak nie ruszył z powodu nieuzyskania na czas wymaganej decyzji środowiskowej. To samo było przyczyną opóźnienia remontu na Bramie Portowej. W roku 2010 wykonany miał być także remont ulicy Wawrzyniaka, czego również nie uczyniono.

Reasumując, w 2010 roku nie zrobiono w kwestii torowisk praktycznie nic, gdyż realizowany wtedy remont ulic Żołnierskiej i Bohaterów Warszawy był związany jeszcze z budżetem roku 2009. Natomiast w miejskich planach rok 2011 miał się jawić jako rok kolejnych inwestycji, po tym jak na Bramie Portowej, alei Piastów czy ulicy Wawrzyniaka miały już leżeć nowe, równe tory. Mówiło się o remontach m.in. pętli Basen Górniczy, ulicy Gdańskiej czy zdegradowanej pętli Pomorzany. Tymczasem próbuje się "uszczęśliwić" opinię publiczną modernizacją tylko i wyłącznie węzła komunikacyjnego przy Bramie Portowej, czyli inwestycji która już dawno powinna być wykonana. Lekką ręką z budżetu usunięto 35 mln zł na remonty torowisk, a także kolejne 5 mln zł na remont ulicy Potulickiej, czy też 4 mln zł dokapitalizowania dla Tramwajów Szczecińskich. Doliczając do tego niezrealizowane projekty z roku 2010 śmiało można powiedzieć, że z pieniędzy na remonty torowisk zabrano ponad 50 mln zł.

Chcemy nadmienić, że stan szczecińskiej sieci tramwajowej jest niemalże katastrofalny zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę torową, sieciową jak i tabor. Szczecin uznawany jest zaraz po sieci tramwajowej Górnego Śląska (GOP) za miasto o najgorszym stanie torowisk w Polsce. Spośród dużych miast wojewódzkich ma najmniejszy udział taboru niskopodłogowego (nawet optymistycznie licząc nowe 6 wagonów, nie przekracza on 3%) W Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, czy Gdańsku jest on dużo wyższy i sięga nawet 50%. Szczecin jest też jedynym z największych miast (poza GOP), które do tej pory, od blisko 40 lat (!), nie wybudowało ani kilometra nowego torowiska i nie wbiło w tym celu nawet symbolicznej łopaty. Należy zauważyć, że nie tylko budowa SST jest tutaj bardzo ważna, ale również budowa nowych torowisk na ulicach: Mieszka I, Szafera (warto o tym pomyśleć w bliskiej perspektywie budowy hali widowiskowo-sportowej), 26 Kwietnia i Taczaka, Spacerowej, czy też na rozrastające się w szybkim tempie Warszewo.

Zdegradowane torowiska bezpośrednio zagrażają ludzkiemu życiu i zdrowiu, uniemożliwiają eksploatację nowoczesnego taboru z wykorzystaniem całej sieci tramwajowej, jak również prowadzą do degradacji obecnie eksploatowanego taboru. Wyjaśnić należy też, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie harmonogramu planów inwestycyjnych. Zaniechanie remontów torowisk przez 2 lata prowadzi bowiem do tego, że w latach 2012-2015 wykonać będzie trzeba dużo więcej inwestycji na raz. W przypadku tramwajów ciężko jest prowadzić dużą liczbę remontów jednocześnie. Remont torowiska powoduje bowiem konieczność wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej. W praktyce w ciągu roku możliwe jest remontowanie torowisk na maksymalnie 2-3 dłuższych odcinkach tras. Tymczasem tych odcinków do pilnego wyremontowania na szczecińskiej mapie jest blisko 40% z całej sieci.

Dziwią więc takie decyzje Pana Prezydenta, jak rezygnacja z remontu alei Piastów - takie traktowanie tematu wydaje nam się nieodpowiedzialne. Zwłaszcza, że jednocześnie Szczecin prowadzi bardzo dużo innych inwestycji, w tym inwestycji drogowych, takich jak chociażby przebudowa ulicy Struga, czy przebudowa ulicy Warcisława. Nie negujemy sensu tych inwestycji, jednakże to, że kolejny raz przytłaczająca większość pieniędzy idzie na drogi, a niezwykle mizerne fundusze trafiają na rozwój torowisk, jest kolejnym zaprzeczeniem podstawowej idei, jaką powinna kierować się nowoczesna metropolia - idei zrównoważonego transportu. Wydatki na rozwój komunikacji masowej i ekologicznej powinny być adekwatne do tych przeznaczanych na komunikację indywidualną i inne dziedziny życia.

Biorąc pod uwagę również wieloletnie zaniedbania sektora komunikacji zbiorowej względem komunikacji indywidualnej, poddajemy w dużą wątpliwość deklarowane stawianie miejskiego transportu na pozycji priorytetowej przez władze. Przede wszystkim od lat nie widać w Szczecinie jasnego i przejrzystego dokumentu dotyczącego rozwoju transportu na najbliższe lata. Miasto nie posiada ścisłego harmonogramu remontu poszczególnych odcinków torowisk, nie realizuje strategii stopniowego uspokojenia ruchu samochodowego w centrum miasta, nie wykorzystuje do rozwoju komunikacji już istniejącej infrastruktury kolejowej na terenie miasta, nie buduje tzw. buspasów i nie tworzy parkingów typu Park&Ride (parkuj i jedź), nie widać też jakiejkolwiek zachęty dla kierowców do przesiadania się z samochodów do komunikacji publicznej, co jest ogólną praktyką w Europie i pozwala zmniejszyć będące utrapieniem mieszkańców korki na drogach. Ponadto często ignoruje się środowiska promujące rozwój ekologicznych środków transportu, takich jak np. rowery - co uważamy za niedopuszczalne.

W związku z powyżej przedstawionymi argumentami zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

1. Prosimy o przedstawienie szczegółowego harmonogramu remontów torowisk w latach 2011-2015, rozpisanego rok po roku na konkretne działania.

2. Prosimy o odniesienie się do ostatnich zmian w budżecie dotyczących tramwajów, a w szczególności o powód rezygnacji z remontu alei Piastów i ulicy Wawrzyniaka, na które to zadania są gotowe projekty budowlane. Jednocześnie apelujemy o zmianę tej decyzji i przywrócenie 35 mln zł, które były przeznaczone m.in. na to zadanie.

3. Prosimy o przedstawienie dokładnego harmonogramu przebudowy ulicy Potulickiej i wyjaśnienie powodu, dla którego zabrano z budżetu 5 mln na ten cel.

4. Prosimy o przedstawienie planów dotyczących budowy nowych torowisk w mieście Szczecinie, poza Szybkim Tramwajem. Czy miasto realnie rozważa w najbliższych latach budowę tras np. w ulicy Szafera, w kierunku Mierzyna, czy w ulicy Mieszka I?

5. Prosimy o przedstawienie działań, jakie podejmie Zarząd Miasta w przypadku utraty unijnego dofinansowania na Szczeciński Szybki Tramwaj. Na jakie inwestycje zostanie wtedy spożytkowany wkład własny rezerwowany dla SST?

6. Prosimy o przedstawienie harmonogramu budowy w Szczecinie pierwszych buspasów i parkingów Park&Ride.

7. Jakie działania podejmuje i planuje podjąć Magistrat w celu zachęty kierowców do korzystania z komunikacji zbiorowej i ograniczania ruchu samochodowego w centrum miasta, poza zakupem taboru i remontami torowisk?

Z poważaniem Prezes STMKM Konrad Stachura

Źródło: STMKM Szczecin, 30 stycznia 2011 roku

* * *

Swing na trasie

 Foto: Janusz Światowy, 03.2011
 Foto: Janusz Światowy, 03.2011
Swing o numerze bocznym 801 po przeprowadzonych próbach otrzymał wreszcie dokument homologacyjny z Ministerstwa Infrastruktury uprawniający do ruchu i przewozu pasażerów. Niskopodłogowiec wyruszy na trasę linii 7 we wtorek 1 lutego.

Drugą dobrą wiadomością jest informacja o dostawie drugiego z 6 zamówionych pojazdów, który dotrze do Szczecina 31 stycznia. Otrzyma on numer boczny 802. Po przygotowaniu wyjechał na trasę linii 7 w dniu 7 lutego

* * *

Pieniądze na kolejny etap systemu zarządzania komunikacją miejską

Będą pieniądze na kolejny etap systemu zarządzania komunikacją miejską. Na montaż kamer, tablic informacyjnych, wdrożenie systemu biletu elektronicznego miasto otrzyma 29,3 miliona złotych.

Obecnie wdrażany jest pierwszy etap systemu. Na początku lutego 260 autobusów posiadać będzie system zarządzania flotą (autokomputery, interfejsy, przyciski alarmowe, czujniki otwierania drzwi), na przystankach pojawią się pierwsze tablice dynamicznej informacji pasażerskiej LED, centrala ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego zostanie wyposażona w wideościanę, na której będzie obserwowany ruch pojazdów komunikacji miejskiej.

Na wdrożenie pierwszego etapu wykonawca ma czas do lipca tego roku. Kosztować to będzie 6,8 miliona złotych.

To nie koniec rozbudowy systemu. Szczecin znalazł się na liście miast, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Rozwój inteligentnych Systemów Transportowych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczeciński projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” zostanie dofinansowany kwotą 29, 3 miliona złotych. Koszt całego projektu oszacowano na ok. 40 mln zł. Jego realizacja będzie kolejnym krokiem w kierunku poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Szczecinie, jej uatrakcyjnienia, zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych. Dzięki systemowi przede wszystkim polepszy się nadzór nad kursowaniem autobusów i tramwajów.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na realizację drugiego etapu zadania. W jego zakres wchodzić będzie rozbudowa infrastruktury utworzonej w pierwszym etapie. Będzie to m.in.:
- rozbudowa systemu biletu elektronicznego (obejmie m.in. wyposażenie wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w kasowniki elektroniczne, zakup infomatów / biletomatów do sprzedaży biletów i kart miejskich),
- rozbudowa systemu zliczania potoków pasażerskich,
- rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – zakup 80 kolejnych tablic przystankowej informacji pasażerskiej,
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w pojazdach,

Ponadto w drugim etapie wdrożone zostaną elementy, które nie znalazły się pierwszym etapie. Będzie to m.in.
- budowa systemu lokalizacji i monitoringu pojazdów technicznych obsługujących „Akcję Zima”,
- budowa systemu monitorowania transportu (obejmie infrastrukturę monitorowania węzłów komunikacyjnych poprzez system 86 kamer),
- budowa systemu karty turystycznej.

System ma być wdrożony do 2013 roku. Beneficjentem projektu jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Szczecin intensywnie od kilku lat inwestuje w komunikacją miejską. Od 2008 roku w Szczecinie pojawiło się 70 nowych autobusów (kolejnych 39 pojawi się do stycznia 2012 roku – pierwsze w lutym tego roku).

Prowadzona jest także wymiana tramwajów. W Szczecinie jest już pierwszy niskopodłogowy tramwaj (kolejnych 5 trafi w ciągu najbliższych miesięcy), zakupionych zostało 86 używanych tatr z Berlina. Modernizowane są także wagony jeżdżące po Szczecinie.

Źródło: ZDiTM Szczecin, 11 stycznia 2011 roku

* * *

Pierwsze autobusy z alkomatami w Polsce

22 grudnia 2010 roku Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie zamówiło 12 autobusów marki Solaris, które m.in. zostaną wyposażone w urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, połączone z immobilizerem.

Pierwsze takie pojazdy pojawią się w SPAD w 2011 r. (wersje 12-metrowe – Urbino 12), a kolejne 7 szt. dojedzie w 2012 r. (wersje przegubowe – Urbino 18). Aby ruszyć nimi w trasę, kierowca będzie musiał dmuchnąć w specjalne urządzenie. Bez tego pojazd nie ruszy do obsługi linii. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, natomiast już wcześniej spotykaliśmy alkomaty w kabinach kierowców autobusów, które były przeznaczone na rynki skandynawskie (m.in. w hybrydzie Volvo 7705H testowanej we Wrocławiu). Generalnie alkomaty w komunikacji publicznej stają się w Skandynawii standardem, a tego typu urządzenia są już montowane przez wszystkich dużych producentów autobusów, posiadających swoje zakłady w Polsce.

W szczecińskich Solarisach zastosowano najpopularniejsze aktualnie urządzenie – Dräger Interlock XT. Firma Dräger jest międzynarodowym liderem w branżach technologii medycznej i bezpieczeństwa (m.in. dostarcza testery do obecności we krwi narkotyków). Sam alkomat Interlock XT składa się z 2 głównych części: miernika alkoholu w wydychanym powietrzu umieszczonego w kabinie kierowcy oraz systemu sterującego, który jest zwykle montowany pod deską rozdzielczą i pozwala lub nie pozwala na uruchomienie silnika pojazdu. Jak wygląda jego użycie w praktyce? Po umieszczeniu kluczyka w stacyjce Dräger Interlock XT wymaga pobrania próbki powietrza od kierowcy. Wszystkie wyniki pokazywane są na ciekłokrystalicznym ekranie urządzenia. W przypadku wykrycia alkoholu zapłon pozostaje odcięty i pojazd jest unieruchomiony. Jeżeli wszystko jest w porządku – silnik „odpala”i pojazd rusza do pracy.

I teraz trzy najczęściej zadawane pytania.
Pierwsze: Czy system można obejść?
Pewnie tak – wystarczy poprosić o dmuchnięcie uczynnego, trzeźwego kolegę. Natomiast wszelkie próby uruchomienia autobusu (w przypadku odmowy poddania się badaniu lub pozytywnego wyniku) są rejestrowane przez system.

Drugie: W Polsce autobusy są najczęściej garażowane na zewnątrz – także w zimie. Czy niska temperatura ma wpływ na pracę urządzenia?
Nie. Interlock XT jest w pełni dostosowany do temperatur spotykanych w Polsce: jego dolna granica wynosi -40°C (skandynawska zima), a górna 85°C (upalne południe). Nazwa "XT" jest skrótem od "eXtended Temperature" (rozszerzony zakres termiczny).

I trzecie pytanie: Ile czasu zajmuje samo badanie?
Badanie jest naprawdę szybkie, aby zminimalizować czas potrzebny na uruchomianie pojazdu. Dzieje się tak dzięki użyciu sensorów elektrochemicznych używanych także w alkotestach policyjnych. Podczas użycia pojazdu ma miejsce rejestracja następujących danych: daty, godziny, pobrania lub odmowy podania próbki wydychanego powietrza, uruchomienia i zatrzymania silnika oraz prób obejścia układów urządzenia.

A jakie są zalety zastosowania alkomatów dla przewoźnika?
Na pewno jest to skuteczna forma prewencji, która odstrasza od potencjalnego prowadzenia autobusem „na gazie”. Tym samym zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i pasażerowi. To z kolei może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy transportowej. A oto chyba nam wszystkim chodzi.

Opracowanie "Aleksander Kierecki", "infobus.pl", 8 stycznia 2011 roku

* * *

Stan taboru w Tramwajach Szczecińskich

Stan taboru na 1 stycznia 2011 roku w Tramwajach Szczecińskich. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Tramwajów Szczecińskich i serwisu hobbystycznego "KOMIS" oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 1 stycznia 2011 roku w zajezdnii Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe, tramwajowe (zwykłe, pośpieszne i nocne)

Stan na dzień 01.01.2011 roku, tras linii tramwajowych, autobusowych zwykłych i pośpiesznych. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe bezpłatne
(sponsorowane przez hipermarkety i targowiska)

Trasy linii bezpłatnych jeżdżących do największych hipermarketów i targowisk. Stan na dzień 01.01.2011 roku. Więcej tutaj

* * *

Kasy biletowe. Stan na dzień 01.01.2011 roku

Punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na terenie działania ZDiTM Szczecin. Więcej tutaj

* * *

Ceny biletów stan na dzień 01.01.2011 roku

Cennik opłat za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, obowiązujący od dnia 1 maja 2007 roku. Więcej tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.