Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Remont zajezdni Pogodno

Przejście do następnych podstron 0, 1, 2, 3


* * *

Na tyłach zajezdni - foto: Janusz Światowy

* * *

Rozpoczął się remont zajezdni tramwajowej Pogodno

Rozpoczynają się prace budowlane w zajezdni tramwajowej Pogodno mieszczącej się w al. Wojska Polskiego 200.

Podzielona na kilkanaście etapów inwestycja nie wpłynie jednak na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w Szczecinie. Prace będą prowadzone pod ruchem – oznacza to w praktyce, że wykonawca prac będzie musiał zapewnić podczas przebudowy normalne funkcjonowanie zajezdni, z której codziennie wyjeżdża kilkadziesiąt składów obsługujących większość linii.

We wtorek 21 października 2014 roku wykonawca prac firma ZUE S.A. z Krakowa przejął plac budowy. Inwestycja odbywa się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dotychczas wykonawca projektował nową zajezdni w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy oraz uzyskał pozwolenia umożliwiające prowadzenie prac budowlanych.

W ramach inwestycji zajezdnia będzie całkowicie przebudowana i dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Na co dzień zajezdnia obsługuje 28 niskopodłogowych Swingów wyprodukowanych i dostarczonych przez bydgoską Pesę. Tramwaje te wymagają innej obsługi niż tramwaje starszego typu.

Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany tak, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego, jak i centrum miasta. Dobudowany zostanie nowy dwudziesty pierwszy tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego. Na terenie zajezdni wymienionych zostanie blisko 6 kilometrów torów (5 750 metrów toru pojedynczego) oraz sieć trakcyjna. Część torów uzyska nową funkcjonalność m.in. niektóre będą przeznaczone do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych. Jeden z torów będzie przeznaczony do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej.

Zadaniem wykonawcy będzie oddanie zajezdni „pod klucz” czyli jej kompletne wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. zakupione będą tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów. Szczecin jednym z niewielu miast w Polsce, które będzie miało elektroniczny system zarządzania zajezdnią – dotychczas taki system posiada nowa zajezdnia tramwajowa w Poznaniu. Oznacza to, m.in. że w chwili zjazdu do zajezdni tramwaj automatycznie zostanie skierowany w przypisane wcześniej miejsce (tor)- w zależności od statusu będzie ustawiony w kierunku wyjazdu z zajezdni lub np. zostanie skierowany do hali serwisowej.

Nowością będzie nowa hala odstawcza o wymiarach 62 x 96 metrów, która będzie wybudowana na „tyłach” zajezdni.

Zakres przebudowy obejmuje także prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową i rozbudową istniejących budynków będących w większości pod opieką konserwatorską. Zajezdnia tramwajowa w al. Wojska Polskiego została wybudowana w 1934 roku. W latach 70 i 80 XX wieku zajezdnia była modernizowana.

Zródło: "ZDiTM", 22 października 2014 roku

* * *

Zajezdnia Pogodno na warsztat

W fazę robót wkracza przebudowa i modernizacja największej i jednej z dwóch zajezdni tramwajowych w Szczecinie. Po okresie projektowania, kompletowania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę, spółka Tramwaje Szczecińskie we wtorek, 21 bm., ma przekazać plac budowy krakowskiej firmie ZUE S.A., wykonawcy inwestycji. Będzie ona kosztować 135,3 mln zł

Zajezdnia podczas modernizacji, przebudowy nie zostanie wyłączona z eksploatacji. Wszystkie roboty wykonawca będzie musiał organizować tak, by mogła ona funkcjonować bez najmniejszych zakłóceń - podkreśla Krystyna Gawrońska, dyrektor ds. inwestycji w spółce TS.

Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany, wymienione będą podbudowy torów, cała sieć trakcyjna, instalacje wodna i kanalizacyjne. Dobudowany ma być nowy, 21. tor, pełniący funkcję objazdowego. Wszystkie tory w obrębie zajezdni zostaną zmodernizowane i część z nich służyć będzie innym pracom wymaganym przy utrzymaniu i serwisowaniu czy naprawach składów.

Kontrakt z ZUE przewiduje wyposażenie jej w specjalistyczny sprzęt do obsługi wagonów (m.in. tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, do mycia tramwajów, pomosty, jak i systemy zarządzania zajezdnią, identyfikacji taboru, monitoring). Przy wjeździe wmontowane w torowisko specjalne urządzenie pomiarowe będzie kontrolować stan podwozi, dając znać, czy dany skład wymaga przeglądu na tokarce podtorowej czy może nadal być eksploatowany.

Odrestaurowane zostaną najstarsze budynki. Kapitalne remonty przejdą wszystkie hale, budynek administracyjny i stróżówki. Powstanie jeszcze jedna hala, tzw. wiata postojowa nad częścią placu na tyłach zabytkowej części kompleksu (ponad 5,3 tys. m kw.). Powinno się w niej mieścić do 50 pojazdów. Powstanie nowa podstacja trakcyjna.

Przewidywany w pierwotnych zapisach zamówienia, kiedy TS ogłaszały przetarg, termin realizacji zadania wyznaczony był na koniec stycznia 2015 r. Teraz jest mowa o zakończeniu inwestycji w optymistycznym scenariuszu do drugiej połowy przyszłego roku.

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 20 października 2014 roku

* * *

Odliczanie do przebudowy

W szczecińskiej zajezdni Pogodno trwa odliczanie dni do rozpoczęcia jej remontu i przebudowy. Spółka Tramwaje Szczecińskie powierzyła wykonanie inwestycji krakowskiej firmie ZUE SA, a kontrakt opiewa na 135 mln 300 tys. zł

Uprawomocniły się już pozwolenia na budowę (właśnie w tę niedzielę), wykonawca dostarcza nam wszystkie niezbędne dokumentacje techniczne. Musiały to być w tym przypadku dwa pozwolenia z uwagi na położenie zajezdni przy drodze krajowej, jaką jest al. Wojska Polskiej, a na której to też będą niezbędne prace – tłumaczy Krystyna Gawrońska, dyrektor ds. inwestycji w spółce TS. Zakładamy, że wykonawca wejdzie na plac budowy z początkiem października.

Zadanie dotyczy najstarszej i dobudowanej po wojnie części zajezdni. W nieokreślonej na razie przyszłości obok zmodernizowanej teraz zajezdni powstanie drugie tyle obiektów na przyległym do niej gruncie, w kierunku ul. Szafera, gdzie są ogródki działkowe.

Zajezdnia podczas modernizacji, przebudowy i rozbudowy nie zostanie wyłączona z eksploatacji. Wszystkie roboty wykonawca będzie musiał organizować tak, by mogła ona funkcjonować bez najmniejszych zakłóceń. W czasie robót, które będą dzielone na etapy (ma ich być kilkanaście), część tramwajów będzie miała tymczasowe miejsca postoju na oczyszczonej bocznicy z odnowioną siecią trakcyjną wzdłuż al. Wojska Polskiego w kierunku Głębokiego, a część będzie bazować w zajezdni na Golęcinie.

Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany tak, aby umożliwić wyjazd z niej zarówno w kierunku Głębokiego, jak i do centrum miasta. Dobudowany zostanie nowy 21. tor - ma on pełnić funkcję objazdowego. Wszystkie tory w obrębie zajezdni zostaną zmodernizowane i część z nich służyć będzie innym pracom, wymaganym przy utrzymaniu i serwisowaniu, czy naprawach składów.

Kontrakt, podpisany jesienią minionego roku, przewiduje, że wykonawca wyposaży też zajezdnię w specjalistyczny sprzęt do obsługi wagonów (m.in. tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, do mycia tramwajów, jak i systemy zarządzania zajezdnią, identyfikacji taboru, monitoring). Odrestaurowane zostaną najstarsze budynki. Poza tym powstanie jeszcze jedna hala, tzw. wiata postojowa (ponad 5,3 tys. m kw.) na tyłach najstarszej części kompleksu. Powinno się w niej mieścić do 50 pojazdów.

Przewidywany w pierwotnych zapisach zamówienia, kiedy TS ogłaszały przetarg, termin realizacji zadania wyznaczony był na koniec stycznia 2015 r. Teraz jest mowa o zakończeniu inwestycji do II połowy przyszłego roku.

Ta największa i najmłodsza z eksploatowanych szczecińskich zajezdni, zbudowana w 1934 r., po wojnie przeszła częściowo modernizację połączoną z niewielką w sumie przebudową, która rozłożona była zresztą aż na 10 lat (1973-1983). Teraz stacjonują tu najstarsze ze składów, których liczba maleje, jak i sprowadzone z Berlina, wycofane z tamtejszych linii, tatry oraz najnowsze z nabytków - swingi. Zajezdnia obsługuje większość z dwunastu stałych linii w mieście.

Opracowanie "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 15 września 2014 roku

* * *

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2014 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 1333/14 znak: WUiAB-lll.6740.199.2014.DK, UNP: 27539/WUiAB/- l/14 o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie obejmującej przebudowę: budynku ochrony, budynku ustawiaczy, budynku administracyjnego, hali naprawczo-postojowej, hali obsługowo-naprawczej, - rozbudowę hali obsługowo-naprawczej o halę tokarki podtorowej - budowę wiaty postojowej i budynku podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym przebudową układu torowego i drogowego, budową dodatkowego połączenia z miejską siecią torową, budowa ścian oporowych na terenie działek nr 1/3, 2/1 obręb 2029, dz. nr 2/1 dr, 3/1 dr, 3/6 dr obręb 2030 przy Aleja Wojska Polskiego 200 w Szczecinie, w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie.

Decyzja ta została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 4296/2014. Obwieszczenie zamieszcza się na okres 21 dni, tj. od dnia 08.09.2014 r. do dnia 29.09.2014 r.

Zgodnie z art.72 ust.6 ww. ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej w pokoju Nr 207, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 91 42 45 131) - w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Szczecin

* * *

Zajezdnia Pogodno, 11 września 2014
tak to wygląda przed modernizacją
murek zostanie wyburzony a tor przesunięty
ściana zostanie wyczyszczona i uzupełnione będą braki. Zostaną wstawione nowe okna
Były budynek mieszkalny przekazany na cele zajezdni
Bunkier na terenie zajezdni
Hala z torami od 1 - 6
Hala z torami od 1 - 6, tabor przed halą
Hala z torami 7 - 11
Budynek administracyjny zajezdni
Hala z torami 12 - 16
Hala z torem 17
Hala z torami od 18 - 19
Pomieszczenie socjalne załogi
Pomieszczenie socjalne załogi

* * *

Zajezdnia Pogodno zmieni wygląd,
ruszą prace przy modernizacji obiektu

Czekamy tylko na pozwolenie na budowę i rozpoczynamy prace - mówi Krystian Wawrzyniak, prezes spółki "Tramwaje Szczecińskie"

Prace wykona znana u nas firma ZUE Kraków, która wspólnie z Energopolem Szczecin przebudowała ulicę Arkońską i Niemierzyńską oraz samodzielnie wykonała modernizację pętli tramwajowej w Lesie Arkońskim.

Jaki będzie zakres prac? Obok przebudowy układu torowego i modernizacji hal postojowych i naprawczych, prace obejmą budynek administracji. Nie zabraknie nowości - to budowa nowej hali (obecny tor nr 20, przelotowy), w której zostanie zabudowana tokarka podtorowa.

Część torów zyska nowe funkcje: np. przeznaczone będą do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych. Wykonawca, poza wykonaniem prac budowlanych, będzie musiał także wyposażyć obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. zakupione będą tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów, system identyfikacji taboru).

Na istniejącym terenie powstanie także wiata postojowa, nie zmieni się liczba wagonów, które będą stacjonowały w zajezdni, czyli 230 sztuk - mówi Krystyna Gawrońska, dyrektor działu inwestycji TS. Planujemy także wybudowanie systemu monitoringu. Koszt zadania wynosi 135,3 mln zł brutto.

Przypomnijmy, że Zajezdnia Tramwajowa "Pogodno" zlokalizowana przy alei Wojska Polskiego 200 została wybudowana w 1934 roku jako zajezdnia czołowa. W latach 1973-83 dokonano częściowej przebudowy starych hal, wybudowano nową halę obsługowo-naprawczą oraz wybudowano tory objazdowe.

Opracowanie "mj", "gs24.pl", 6 września 2014 roku

* * *

W zajezdni Pogodno odliczają dni
przebudowa w wersji minimum

Za miesiąc, a najpóźniej z końcem września, powinny ruszyć pierwsze roboty przy przebudowie i powiększeniu szczecińskiej zajezdni tramwajów Pogodno w al. Wojska Polskiego. Spółka Tramwaje Szczecińskie powierzyła wykonanie inwestycji krakowskiej firmie ZUE SA, a kontrakt opiewa na 135 min 300 tys. zł

Wykonawca jest w fazie uzyskiwania pozwoleń na budowę - informuje Krystyna Gawrońska, dyrektor ds. inwestycji w spółce Tramwaje Szczecińskie. Pod koniec sierpnia powinien mieć już wszystkie niezbędne dokumenty. Po akceptacji wszystkich projektów wyznaczymy termin przekazania placu budowy. Nastąpi to najprawdopodobniej w połowie września lub pod jego koniec.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i zbuduj", czyli wykonawca musiał przygotować cały projekt wraz z dokumentacją, uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia przed przystąpieniem do kompleksowej modernizacji tej jednej z dwóch funkcjonujących, a wzniesionych jeszcze przed II wojną światową, zajezdni w mieście.

Ta największa i najmłodsza z eksploatowanych szczecińskich zajezdni, zbudowana w 1934 roku, po wojnie przeszła częściowo modernizację połączoną z niewielką przebudową, która trwała aż 10 lat (1973-1983). Teraz stacjonują tu najstarsze ze składów, których liczba maleje, jak i sprowadzone z Berlina, wycofane z tamtejszych linii, tatry oraz najnowsze swingi. Czas ją dostosować do współczesnych standardów, w tym do obsługi zakupionych tramwajów niskopodłogowych, jak i pozostałego taboru. Ma to być jednak przebudowa, rozbudowa i modernizacja w wariancie minimum.

Obecnie realizowane zadanie dotyczy najstarszej i dobudowanej po wojnie części zajezdni - wyjaśnia Ryszard Roszak, kierownik działu techniczno-inwestycyjnego TS. W nieokreślonej na razie przyszłości obok zmodernizowanej teraz zajezdni powstanie drugie tyle obiektów na przyległym do niej terenie, zajmowanym obecnie przez ogródki działkowe.

Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany, tak aby umożliwić wyjazd z niej zarówno w kierunku Głębokiego, jak i do centrum miasta. Dobudowany zostanie nowy 21. tor - ma on pełnić funkcję objazdowego.

Kontrakt, podpisany jesienią 2013 r, przewiduje, że wykonawca wyposaży też zajezdnię w specjalistyczny sprzęt do obsługi wagonów (m.in. tokarka podtorowa, podnośniki taboru, urządzenia do mycia tramwajów, jak i systemy zarządzania). Odrestaurowane zostaną najstarsze budynki. Poza tym powstanie tzw. wiata postojowa (ponad 5,3 tys. mkw.) na tyłach najstarszej części kompleksu. Powinno się w niej mieścić do 50 pojazdów.

Zajezdnia podczas modernizacji, przebudowy i rozbudowy nie zostanie wyłączona z eksploatacji. Wszystkie roboty wykonawca będzie musiał organizować tak, by mogła funkcjonować bez zakłóceń.

Przewidywany pierwotnie termin realizacji zadania wyznaczony był na koniec stycznia 2015 r. Teraz jest mowa o zakończeniu inwestycji w II połowie przyszłego roku.

Opracowanie "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński", 18 sierpnia 2014 roku

* * *

Przetarg na nadzór inwestorski

Tramwaje Szczecińskie w dniu 30 kwietnia 2014 roku ogłosiły przetarg na "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej". Termin składania ofert do 11 czerwca 2014 roku. Więcej w siwz

* * *

Koncepcja projektu zagospodarowania terenu
zajezdni Pogodno - wersja maksymalna

Plany i wizualizacja rozbudowy i przebudowy zajezdni Pogodno w wersji maksymalnej wykonała firma Studio AG z ulicy Panieńskiej 17 ze Szczecina. Więcej plany

* * *

Przygotowania do modernizacji

Pracownicy Tramwajów Szczecińskich w lutym 2014 roku oczyścili tory przysypane ziemią na odcinku zajezdnia Pogodno - Tor Kolarski. Powieszono również trakcję napowietrzną. Są to przygotowania do modernizacji zajezdni Pogodno.

Tory, te będą wykorzystywane na każdym etapie modernizacji, kiedy wykonawca prac będzie modernizował torowiska i hale zajezdni, a zajezdnia musi gdzieś umieści tabor. Przewiduje się, że część tramwajów trafi na Golęcin, część do warsztatów na Klonowica, a reszta właśnie będzie stacjonować przy torze kolarskim.

Ciekawostką jest to, że tory zostały zachowane rozmyślnie, na właśnie takie okazje, jak wspomniane wyżej i inne okoliczności jako tory odstawcze dla zajezdni Pogodno.

zdjęcie z książki - 50 Jahre Stettiner Strassenbahn 1879-1929
Zdjęcie z książki
"50 Jahre Stettiner
Strassenbahn 1879-1929",
- końcówka

Jak wiadomo, budowane w połowie drugiej dekady XX wieku na Wojska Polskiego (Falkenwalderstraße) tory, (przedłużone od ulicy Ostrawickiej do toru kolarskiego) nie biegły one środkiem (na wydzielonym pasie) tak jak w tej chwili, ale obok dzisiejszej jezdni prowadzącej do centrum. Tramwaje również nie jeździły na Głębokie, bo kończyły bieg przy torze kolarskim. Bocznica prowadząca od zajezdni Pogodno w stronę toru kolarskiego była fragmentem dwutorowej trasy linii 1, która kończyła się trzy torową mijanką.

Linia tramwajowa została przedłużona na Głębokie, od toru kolarskiego - w lipcu 1955 roku. Za jakiś czas tj. w końcu lipca 1979 roku rozpoczęto przebudowę torów tramwajowych na odcinku od ulicy Curie-Skłodowskiej do toru kolarskiego, w trakcie omawianej przebudowy starym torowiskiem prowadzono normalny ruch tramwajów nie pogarszając komunikacji.

Wykonawcą było Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Szczecinie. Inwestycje przewidziano na 36 miesięcy. Tramwaje nowym torowiskiem pojechały w II połowie 1982 roku wtedy też przeniesiono tory między jezdnie.

Część dawnych torów biegnących między jezdnią a budynkami zlikwidowano. Pozostawiono jednak mały odcinek dwutorowy, po którym tramwaje wyjeżdżają z zajezdni na swoje trasy. Pozostawiono również pojedynczy tor biegnący w kierunku toru kolarskiego przecinający ulicę Szafera.

zdjęcie z książki - 50 Jahre Stettiner Strassenbahn 1879-1929, schemat końcówki przy torze kolarskim
Zdjęcie z książki
"50 Jahre Stettiner
Strassenbahn 1879-1929",
schemat końcówki
przy torze kolarskim

Dalej znajduje się rozjazd i zaczynają się dwa z trzech torów po dawnej końcówce. Trzeci tor został zlikwidowany, a po jego śladzie biegnie jezdnia prowadząca do centrum.

Ostatni raz tramwaje wjechały na bocznicę w 1999 roku podczas obchodów 120–lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie. Ciekawą informacją będzie też to, że podczas zawodów na torze kolarskim uruchamiano dodatkowe tramwaje. Na końcu linii znajdowało się stanowisko dyżurnego, który kierował ruchem podczas manewrów składów.


* * *

Podpisali umowę na przebudowę zajezdni tramwajowej

Przebudową zajezdni Pogodno zajmie się krakowski ZUE S.A. Czekamy na podpisanie umowy z wykonawca, który przebuduje torowiska w centrum miasta

W ramach inwestycji zajezdnia zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany w taki sposób, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego jak i centrum miasta. Dobudowany zostanie nowy dwudziesty pierwszy tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego.

Wszystkie tory na terenie zajezdni zostaną zmodernizowane (łącznie zmodernizowanych zostanie 5 750 metrów toru pojedynczego). Część torów zyska nowe funkcje: np. przeznaczone będą do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych, jeden z torów będzie przeznaczony do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej.

Wykonawca poza wykonaniem prac budowlanych będzie musiał także wyposażyć obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. zakupione będą tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów, system identyfikacji taboru).

Zakres przebudowy obejmuje także prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową i rozbudową istniejących budynków będących w większości pod opieką konserwatorską. Nowością będzie wybudowanie wiaty odstawczej o wymiarach ok. 62 x 96 m. Prace remontowe będą odbywać się pod ruchem, czyli przy normalnym funkcjonowaniu zajezdni.

Wartość tego zadania wynosi 135 mln 300 tys. zł brutto. Przebudowa zajezdni zakończy się w drugiej połowie 2015 roku.

W ramach przebudowy torowisk w al. Piastów, na ul. Wawrzyniaka i na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską zostanie wyremontowane torowisko o łącznej długości 4 580 metrów toru pojedynczego.

Spółka Tramwaje Szczecińskie jest w trakcie rozstrzygania tego postępowania. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na przełomie października i listopada tego roku. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 180 dni od podpisania umowy - wyjaśnia Łukasz Kolasa z Urzędu Miasta.

Najważniejszym elementem remontu będzie wymiana torowiska i sieci trakcyjnej w al. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego (z wyłączeniem zmodernizowanego Placu Kościuszki). To łącznie 3 735 metrów toru pojedynczego.

Wyremontowane zostanie także torowisko na ul. Wawrzyniaka (pomiędzy al. Wojska Polskiego a skrzyżowaniem al. Bohaterów Warszawy i Mickiewicza) – 682 m. t. p. Ostatnim elementem będzie wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską. Łączna długość wymienianego torowiska to 162 m. t. p.

Opracowanie "Marek Jaszczyński ", "gs24.pl", 12 października 2013 roku

* * *

Firma z Krakowa przebuduje zajezdnię Pogodno

Tylko jedna firma - ZUE - złożyła ofertę na przebudowę zajezdni Pogodno

Firma ZUE z Krakowa była jedynym podmiotem, który złożył ofertę w przetargu w tym przetargu. Opiewa ona na kwotę 135 300 000 zł brutto (ok. 110 mln zł netto).

Modernizacja będzie odbywać się w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli wykonawca prac najpierw zrobi projekt przebudowy a następnie po uzyskaniu pozwoleń na realizację zadania wykona kompleksową modernizację.

Opracowanie "Marek Jaszczyński ", "gs24.pl", 9 maja 2013 roku

* * *

Zajezdnię na Pogodnie czeka generalny remont

"Tramwaje Szczecińskie" ogłosiły przetarg na przebudowę Zajezdni Pogodno. Zrezygnowano z planu maksymalnego, nie będzie wielkiej rozbudowy

Spółka Tramwaje Szczecińskie ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie. Prace odbędą się w ramach projektu "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Beneficjentem projektu jest miasto, występujemy w imieniu miasta - mówi Krystyna Gawrońska, dyrektor działu inwestycji spółki "Tramwaje Szczecińskie". Czekamy na oferty do 6 lutego. Inwestycja będzie przeprowadzona zgodnie z modelem "Zaprojektuj i Wybuduj".

Oznacza to, że za całą inwestycję odpowiada jedna firma - jednocześnie architektoniczne biuro projektowe i wykonawca. Kryterium udzielenia zamówienia będzie najniższa cena.

Jaki będzie zakres prac? Obok przebudowy układu torowego i modernizację hal postojowych i naprawczych, prace będą budynek administracji. Nie zabraknie nowości to budowa nowej hali (obecny tor nr 20, przelotowy), w której zostanie zabudowana tokarka podtorowa.

Na istniejącym terenie powstanie także wiata postojowa, nie zmieni się ilość wagonów, które będą stacjonowały w zajezdni, czyli 230 sztuk - mówi Krystyna Gawrońska. Planujemy także wybudowanie systemu monitoringu.

Głównym celem przebudowy jest dostosowanie zajezdni do obsługi nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych. Docelowo na terenie tej zajezdni będzie stacjonować 28 nowoczesnych Swingów.

Nowością będzie wybudowanie wiaty odstawczej o wymiarach ok. 62 x 96 m. Układ torowy w całej zajezdni zostanie także przebudowany i rozbudowany w taki sposób, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego jak i centrum miasta.

Przy optymistycznym założeniu, że nie będzie opóźnień związanych z odwołaniami, a Urząd Kontroli Zamówień Publicznych nie będzie miał zastrzeżeń to prace mogłyby rozpocząć się w maju - czerwcu - mówi Krystyna Gawrońska.

Termin realizacji całości zamówienia to styczeń 2015 roku. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wyposażenie na 36 miesięcy.

Przypomnijmy, że Zajezdnia Tramwajowa "Pogodno" zlokalizowana przy alei Wojska Polskiego 200 została wybudowana w 1934 roku jako zajezdnia czołowa. W latach 1973-83 dokonano częściowej przebudowy starych hal, wybudowano nową halę obsługowo-naprawczą oraz wybudowano tory objazdowe.

Opracowanie "Marek Jaszczyński ", "gs24.pl", 28 grudnia 2012 roku

* * *

Koncepcja modernizacji
rozbudowy Zajezdni Tramwajowej „Pogodno” w Szczecinie

Zgodnie z umową nr WGKiOŚ 296/2009 zawarta w dniu 06.01.2010 i zamówieniem nr WGKiOŚ 415/12 z dnia 24.10.2012, znak: 12/0003674 oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Studio Ag Sp. z o.o. na realizację usług na rzecz Gminy Miasto Szczecin, firma Studio Ag Sp. z o.o. wykonała koncepcję rozbudowy i modernizacji zajezdni Pogodno.

Koncepcja spełnia rolę dokumentu umożliwiającego podjęcie decyzji o konieczności dokonania przebudowy/rozbudowy zajezdni oraz umożliwienie oszacowanie niezbędnych nakładów finansowych związanych z ewentualną inwestycją.

Firma Studio Ag Sp. z o.o. przedstawiła koncepcję kierunku rozbudowy zajezdni, która jest wynikiem szczegółowych wielobranżowych analiz kierunku inwestycji z uwzględnieniem zwiększenia stanu taboru do ilości 250 jednostek taborowych.

W opracowaniu przedstawiona została wersja minimalna obejmująca remont i przebudowę istniejących obiektów wraz z dobudową hali tokarki podtorowej oraz wiaty postojowej wraz z przebudową istniejącego układu torowego i trakcyjnego w zakresie niezbędnym dla poprawnego funkcjonowania zajezdni. Wersja minimalna nie przewiduje uzyskania dodatkowych terenów, poza obecnie zajmowanymi.

Zakres przebudowy ma objąć prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową i rozbudową budynków. Mają być one dostosowane do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego. Budynki będące pod ochroną konserwatora zabytków zostaną odrestaurowane wg wytycznych.

Wybudowana zostanie nowa wiata odstawcza o wymiarach ok. 62 x 96 m w zarysie, w której zlokalizowany zostanie budynek podstacji. Układ torowy zostanie przebudowany wg aktualnych potrzeb zajezdni, dobudowany zostanie tor nr 21. Pełnić on będzie funkcję toru objazdowego, a tor nr 20 przeznaczony będzie do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej - hala tokarki będzie wybudowana, jako niezależna konstrukcja lub dobudowana do budynku nr 5 ( rozmiary pomieszczenia określone zostaną po wybraniu dostawcy urządzenia ).

Rozbudowana zajezdnia będzie miała połączenia torowe z istniejącą miejską siecią torową i trakcyjną. Umożliwiony zostanie wjazd i wyjazd w kierunku centrum i pętli Głębokie. Rozwiązanie przedstawione w wersji minimalnej ( w zakresie komunikacji z istniejącymi wjazdami na teren i linii przebiegu torów nr 20 i 21 ) w momencie rozbudowy obiektu o dalsze etapy powinno zostać przebudowane i dostosowane do stanu docelowego ( wersja pośrednia objęta osobnym opracowaniem lub wersja maksymalna ).

Dodatkowo zaprojektowano odcinki torowe lokalizując je na przedłużeniu istniejących torów nr 15 i 16. Na etapie projektu budowlanego należy przeanalizować i ustalić z Inwestorem czy należy je połączyć z torami istniejącymi.


* * *

Zajezdnia "Pogodno" zostanie rozbudowana

Rada Miasta przeznaczyła część ogródków działkowych pod rozbudowę Zajezdni Tramwajowej "Pogodno". W ciągu kilku lat powstaną tam dodatkowe, zadaszone tory odstawcze dla niskopodłogowych tramwajów

Podczas ostatniej sesji (7 września) Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zawadzkiego-Klonowica. Jedną z nowości w planie jest zmiana przeznaczenia części ogrodów działkowych o powierzchni 2,67 hektara na funkcje zajezdni tramwajowej. W praktyce oznacza to likwidację części ogródków działkowych wzdłuż al. Wojska Polskiego, zrównanie terenu i przeznaczenie go pod budowę infrastruktury do obsługi tramwajów na rozbudowanym terenie Zajezdni Tramwajowej "Pogodno" przy al. Wojska Polskiego 200.

Rozbudowa zajezdni związana jest z planami zakupu niskopodłogowego taboru, co pociąga za sobą konieczność modernizacji torowisk oraz zapewnienia profesjonalnej obsługi nowoczesnych tramwajów.

Obecny teren jest za mały, potrzebujemy miejsca dla 20-30 nowoczesnych tramwajów wymagających profesjonalnej obsługi na terenie zajezdni - zapewniał Grzegorz Stasiński, kierownik Zajezdni Tramwajowej "Pogodno".

Na terenie zajmowanym obecnie przez ogródki działkowe prowadzone będą poważne prace ziemne. Znajdują się one na górce wznoszącej się w kierunku osiedla Zawadzkiego. Przejęty teren ma sięgać mniej więcej do połowy wysokości obecnej zajezdni. Powstaną tam tory odstawcze dla niskopodłogowych tramwajów, planujemy również ich zadaszenie - zaznaczał kierownik zajezdni.

Zmodernizowana ma zostać również główna hala zajezdni, jednak bez zmiany jej architektury. Powstaną nowe kanały pod tramwaje niskopodłogowe, nad stanowiskami ma zostać wybudowana kładka umożliwiająca bezpieczną obsługę urządzeń czerpiących energię z sieci trakcyjnej. Wybudowana zostanie także automatyczna myjnia dla tramwajów.

Nie ma jeszcze konkretnych planów, ponieważ Rada Miasta dopiero wprowadziła zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

W przyszłym roku przedstawimy pierwsze założenia projektu rozbudowy zajezdni - zapewniał Grzegorz Stasiński. Sporo pieniędzy jest obecnie przeznaczanych na modernizację taboru komunikacji miejskiej, więc można się spodziewać inwestycji w najbliższych latach.

Pierwsze niskopodłogowe tramwaje, na których kupno przetarg ogłosiły Tramwaje Szczecińskie, mają trafić do zajezdni "Pogodno" po zakończeniu procedury przetargowej. Obecnie toczy się wojna na protesty pomiędzy oferentami. Do zajezdni ma trafić sześć nowoczesnych tramwajów, które będą obsługiwać trasę 7 i 8. W związku z ich zakupem modernizowane są torowiska na trasach wspomnianych linii.

Opracowanie "Przemysław Kordylas", "stetinum.pl", 23 września 2009 roku

Komentarz

Miejski Zakład Komunikacyjny w dniu 8 sierpnia 2008 roku ogłosił przetarg w trybie nieograniczonym na "Opracowanie koncepcji modernizacji – rozbudowy zajezdni tramwajowej Pogodno zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 200 w Szczecinie".

Ofertę należało złożyć w siedzibie firmy przy ulicy Klonowica 5 do dnia 25 sierpnia 2008 roku. Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia nie mógł przekroczyć 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.

Przyczyna zamówienia podana wyżej. Opracowanie koncepcji miało umożliwić podjęcie decyzji o konieczności dokonania modernizacji/rozbudowy zajezdni, miało umożliwić oszacowanie niezbędnych nakładów finansowych, oraz miało spełnić rolę materiału pomocniczego, który miałby być wykorzystany na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej i pozyskiwania środków finansowych.

W dniu 10 września 2008 roku zostało unieważnione to postępowanie ze względu na przewidywaną restrukturyzacją MZK. Termin rozliczeń wszelkich działań finansowych, również niniejszego postępowania ustalono na dzień 15 grudnia 2008 roku. Wobec powyższego niemożliwe było w określonym terminie wykonanie przedmiotu umowy.

Cieszy fakt, że podczas ostatniej sesji w dniu 7 września 2009 roku, prawie po roku od unieważnia postępowania przetargowego, Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zawadzkiego-Klonowica, przeznaczając część ogrodów działkowych o powierzchni 2,67 hektara na funkcje zajezdni tramwajowej oraz budowę infrastruktury do obsługi tramwajów.

Jak czytamy, nie ma jeszcze konkretnych planów, ponieważ Rada Miasta dopiero wprowadziła zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście nie żądam, aby natychmiast rozpoczęto prace budowlane, ale nauczony smutnym doświadczeniem przy innych inwestycjach komunikacyjnych będzie to ciągnęło się latami. Obym był złym prorokiem.

* * *

Przejście do następnych podstron 0, 1, 2, 3Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer