Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Budowa Estakady Pomorskiej - przebudowa i modernizacja


* * *

W tekście wykorzystałem informacje pochodzące z książki "Urbanistyczny rozwój Szczecina" (Wydanie I, 1965) Piotr Zaremba i Halina Orlińska. Wykorzystałem również informacje zawarte w opisach technicznych do projektu budowy estakady z roku 1969, 1972 i lat późniejszych. Dokumentacja w archiwum Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Informacje zawarte na stronie internetowej spółki miejskiej - Szczecińskie Inwestycje Miejskie i mediów lokalnych.


* * *

Estakada Pomorska leży w ciągu historycznego traktu z XIII wieku znanym pod nazwą "Kamienna Grobla", który łączył Szczecin z Dąbiem i dalej z księstwem zachodniopomorskim. Jest częścią drogi krajowej 10 znajdującej się na wyspie Zaleskie Łęgi.

Przebudowę całej ulicy Gdańskiej rozpoczęto w 1964 roku. Spowodowane to było dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi w związku z częstymi przetokami wagonów towarowych do portu. Na szlaku tym znajdowały się 4 przejazdy kolejowe, które skutecznie hamowały ruch na tej ulicy. Nie pomagały uzgodnienia z PKP odnośnie przetoków tych wagonów w określonych godzinach (poza szczytem komunikacyjnym).

W 1969 roku miasto zleciło wykonanie projektu technicznego budowy estakady firmie z Gdańska tj. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Przyjęto projekt budowy estakady wykonany przez inżynierów z Gdańska i rozpoczęto budowę. Budowa estakady i przebudowa ulicy Gańskiej napotykała na ogromne trudności materiałowe jak również na fakt, że teren jest podmokły. Musiano pokonać wiele trudności technicznych jak również technologicznych. Budowę ulicy Gdańskiej prowadzono przez 7 lat w tym budowa estakady trwała 3 lata kosztem 362 milionów złotych.

Wyremontowano również nad ulicą Gdańską wiadukt kolejowy postawiony w latach 1947 - 48 łączący Port Centralny z tzw. "Dworcem Wrocławskim" na wysokości "Baltony". Zabudowania dworca Wrocławskiego, przetrwały po dziś dzień, jako miejsce obsługi portowej „wrocławskiej" stacji rozrządowej. Oczywiście bez budynku stacji "Dworca Wrocławskiego", który został zniszczony w czasie bombardowań, i którego nie opłacało się odbudowywać. Niżej, trochę historii o rozwoju bocznic kolejowych na terenie portu.

Cytat z książki "Urbanistyczny rozwój Szczecina"

"W 1877 roku powstała nowa linia kolejowa Szczecin - Kostrzyń - Wrocław, dla której otwarto osobny dworzec czołowy we wschodniej części Kępy Parnickiej u wylotu ulicy Bytomskiej. Układ ten powstał bez powiązania z dotychczasowym dworcem głównym, co było oczywistym błędem, tak często popełnianym w XIX wieku. Toteż już dziewięć lat później, bo w 1886 roku, zaszła potrzeba likwidacji osobnego dworca (noszącego nazwę dworca Wrocławsko - Świdnickiego), wprowadzając pociągi osobowe poprzez stację Szczecin Główny Towarowy bezpośrednio do lewobrzeżnego dworca głównego z 1843 roku.

W 1878 roku kolej założyła wzdłuż Duńczycy własne portowe nabrzeże przeładunkowe (zwane obecnie nabrzeżem „Starówka"), łącząc je od strony wschodniej nową linią kolejową, wprowadzoną od północy łukiem do dworca Wrocławskiego. Było to już trzecie połączenie kolejowo-przeładunkowe, które z uwagi na swe korzystniejsze położenie od dwóch poprzednich stało się zalążkiem nowoczesnego portu szczecińskiego. Dla usprawnienia dojazdu statków został w 1885 roku wykonany nowy kanał dojazdowy Duńczyca - Odra, mniej więcej wzdłuż linii obecnego nabrzeża Polskiego. W latach 1880-1882 istniał projekt przedłużenia kolei z dworca Wrocławskiego mostem przez Duńczycę i dalej poprowadzenie jej wzdłuż prawego brzegu Odry z nowym portem naprzeciw Golęcina".

Estakada Pomorska ciągnie się przez 420 metrów w ciągu ulicy Gdańskiej na torami kolejowymi. Dzięki przyśpieszeniu prac wyremontowaną ulicę Gdańską i wybudowaną Estakadę Pomorską oddano do użytku w końcu 1972 roku. 2 stycznia 1973 roku przywrócono komunikację tramwajową do Basenu Górniczego, wycofując jednocześnie autobusy dotychczas jeżdżące za tramwaje, skracając ich trasę też do Basenu Górniczego.

Od czasu oddania do użytku ulicy Gańskiej i Estakady Pomorskiej poprawił się komfort jazdy wzrastającego z roku na roku ruchu samochodowego. Estakada Pomorska jest pod stałym nadzorem służb technicznych odpowiedzialnych za eksploatację tego typów obiektów. Od czasu wybudowania wielokrotnie modernizowana i zabezpieczana przed złymi warunkami atmosferycznymi. Ostatni raz w 2000 roku.

Nowe życie estakady i okolicznych ulic przyportowych

Szczecińskie Inwestycje Miejskie 5 lutego 2020 roku ogłosiły przetarg na rozbudowę i przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Projekt był realizowany w ramach: "Modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza". 8 kwietnia 2020 otwarto oferty, zgłosiło się 6 firm, które zaproponowały kwoty od prawie 45 milionów do 79 milionów brutto. 30 kwietnia 2020 wybrano firmę STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wykona zadanie za 44.732.739,09 zł brutto. SIM zabezpieczyła kwotę 45 123 133,38 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło 15 września, a przekazanie placu budowy 5 października 2020 roku. Firma "Strabag" zakończyła prace we wrześniu 2022 roku.

Najważniejszą częścią tego zadania, była przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Wiadukt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, był w złym stanie technicznym i w związku z tym konieczny był kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona została klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany został też wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., który został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jego stan techniczny również wymagał przeprowadzenie niezbędnych kompleksowych prac remontowych.

Ponadto pracami remontowymi objęty został również układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostały obie jezdnie ulicy Gdańskiej oraz przejazdy kolejowe pod Estakadą. Pojawiły się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowana została cała infrastruktura podziemna.

Również w tym samym czasie, w ramach modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie i przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza, SIM ogłosił przetarg w dniu 4 grudnia 2019 roku na przebudowę ulicy Górnośląskiej. która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Estakady Pomorskiej. 31 stycznia 2020 roku nastąpiło otwarcie ofert. 16 kwietnia 2020 wybrano wykonawcę, a 26 czerwca 2020 podpisano umowę i 10 lipca 2020 przekazano plac budowy. Prace przy przebudowie ulicy Górnośląskiej zakończyły się we wrześniu 2021 roku. Prace prowadziła firma MÜSING BUD Sp. z o.o. S.K. za kwotę 17 136 338,65 zł brutto.

W ramach tego zadania przebudowano ulicę i zbudowano nowe połączenia ulic, zbudowano ciągi piesze, przebudowano kolizyjne sieci podziemne i nadziemne (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne), zapewniono system odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, przebudowano na nowe oświetlenie uliczne, podniesiono nośność nawierzchni dróg i ulic.

W powiązaniu z powyższymi inwestycjami SIM ogłosił 11 września 2020 roku przetarg na przebudowę ulic - Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. 13 listopada 2020 nastąpiło otwarcie ofert. Zgłosiły się 4 firmy, które zaproponowały kwoty od 77 - 101 mln złotych. Na realizację inwestycji zabezpieczono 148 233 197,72 zł brutto. 12 lutego 2021 roku, ogłoszono wyniki przetargu, firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni zajęła się przebudową ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu za kwotę 77 860 314,30 zł brutto. Plac budowy przekazano 7 maja 2021 roku.

Drugim przetargiem ogłoszonym przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie, był przetarg z 18 września 2020 roku na przebudowę następnych ulic tj. Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w ramach inwestycji związanej z modernizacją dostępu drogowego do portu i przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. 6 listopada 2020 otwarto oferty drugiego przetargu. Miasto zamierzało wydać na ten cel 77,5 mln zł. Zgłosiło się 8 firm, które zaproponowały dużo niższe kwoty niż przewidywano tj. od 45 do ponad 54 milionów. 9 lutego 2021 roku głoszono wyniki przetargu, wygrała firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni, która zaproponowała kwotę 45 618 623,65 zł brutto. 29 kwietnia 2021 roku podpisano umowę.

W ramach tej inwestycji zmieni się ich nawierzchnia i geometria jezdni. U zbiegu Hryniewieckiego i Logistycznej wybudowano rondo. Powstały chodniki i drogi rowerowe, wyremontowano przejazdy kolejowe. Prac obejmie także m.in. sieci podziemne i nadziemne, system odwodnienia i oświetlenie ulicznego. Prace mają potrwać prawie 2 lata od dnia podpisania umowy. Inwestycje wykonywane przez firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z Gdyni trwają nadal i powoli zbliżają się ku końcowi.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Inwestycje te są częścią większej całości prowadzonej etapami w miarę posiadanych środków własnych jak i Unii Europejskiej, której zwięczeniem ma być budowa Mostu Kłodnego. Nowy most ma powstać przy Trasie Zamkowej i połączyć centrum miasta z Łasztownią. Będzie to konstrukcja wantowa z wysokim na około 100 metrów pylonem oraz 24 linami podtrzymującymi pomost. Z mostu korzystać mają piesi, rowerzyści, samochody oraz tramwaje.

Konstrukcja umożliwi również zachowanie żeglowności. W ramach przebudowy dróg powstało też rondo "Portowców" (nazwane tak na cześć byłych i obecnych pracowników portu) w ciągu ulicy Energetyków, które ułatwi dojazd na nabrzeże Starówka i do zarządu portu. W ramach inwestycji przebudowano torowisko tramwajowe w ciągu ulicy Energetyków, które umożliwi jazdę tramwajów do przyszłego Mostu Kłodnego. Wybudowano obustronne rozjazdy od strony Mostu Długiego i Mostu Portowego.

Całość prac, łącznie z budową mostu Kłodnego, kilka lat temu była wyceniana na ponad 350 mln zł. W obecnych uwarunkowaniach na rynku budowlanym trzeba spodziewać się, że koszty będą znacząco wyższe.


* * *

estakada.jpg

* * *

Niżej ulica Gdańska przed 1945 rokiem. Jadący tramwaj po moście na małej Regalicy obecnie już nie istniejący. Dalej widać tory na wąskiej ulicy wraz z trakcją napowietrzną oraz rogatkami i torami kolejowymi biegnącymi w poprzeg ulicy. Widać również słupy trakcyjne i tory tramwajowe.


mregalica_gdanska.jpg
gdanska.jpg
gdanska_1.jpg

* * *

Przebudowa Estakady Pomorskiej zakończona


Zgodnie z terminem zakończyły się prace związane z przebudową Estakady Pomorskiej. Trwają odbiory inwestycji

W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji. Podniesiono nośność nawierzchni ulic, wzmocniono konstrukcję wiaduktu tramwajowo-drogowego. Przebudowano oświetlenie uliczne. Zmodernizowane zostały ciągi piesze, rowerowe i pieszo rowerowe. Przeprowadzony został remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską. Przebudowa objęte były sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne. Przebudowano również zjazdy publicznych. W ramach inwestycji wybudowano system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Wprowadzono stałą organizację ruchu wraz z nowym oznakowaniem oraz zagospodarowano zieleń. Przebudową objęty był również wiadukt nad bocznicą kolejową prowadzący do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ok. 45 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Źródło: , 29 września 2022 roku


Finisz prac przy Estakadzie Pomorskiej


Wielkimi krokami zbliża się do finału inwestycja, którą zwłaszcza kierowcy przeklinali na czym świat stoi, za sprawą wywoływanych przez nią gigantycznych korków. Mowa o reanimowaniu, czyli wzmacnianiu konstrukcji Estakady Pomorskiej w Szczecinie, wymianie jej nawierzchni oraz przebudowie obu jezdni pomocniczych z poboczami poniżej niej, a będących częścią układu drogowego w tym rejonie ul. Gdańskiej i przyległych do niej terenów

Teraz trwają tam jeszcze ostatnie prace na jezdni wyjazdowej wspomagającej uł. Gdańskiej. W minionych dniach układane były m.in. ostatnie warstwy nawierzchni w pasie jezdni, rozpoczęło się także asfaltowanie pasa nowej drogi rowerowej i na ukończeniu są także prace brukarskie na chodniku, w tym montaż wzdłuż całej długości na skraju pobocza słupków odgradzających jezdnię od pasa drogi rowerowej, które uniemożliwią na niej parkowanie. Podobne rozwiązanie zastosowane zostało na części pasa pobocza przeciwległej jezdni w kierunku centrum.

Czytaj więcej:  Foto: kurier, (160), "M" 19 sierpnia 2022 roku


Estakada Pomorska – finał prac już blisko


Z każdym dniem zbliżamy się do zakończenia robót związanych z przebudową Estakady Pomorskiej. Trwają ostatnie prace na jezdni wspomagającej biegnącej obok obiektu

W minionych dniach układane były ostatnie warstwy nawierzchni na jezdni znajdującej się obok estakady. Kontynuowane są prace brukarskie i porządkowe. Do wykonania pozostała ścieżka rowerowa, oznakowanie pionowe jak i poziome oraz zieleń.

O inwestycji
Najważniejszą częścią tego zadania, była przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajdował się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny był kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona została także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany został także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymagał przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty został układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostały obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawiły się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostały sieci i instalacje podziemne.

Źródło: , 10 sierpnia 2022 roku


Estakada wciąż w przebudowie [GALERIA]


Dobiega końca kolejny etap przebudowy infrastruktury wokół Estakady Pomorskiej w Szczecinie. Wykonawca realizuje obecnie prace związane z przebudową południowej jezdni biegnącej obok obiektu, dzięki czemu kierowcy nie odczuwają większych utrudnień w ruchu

Prace budowlane skupiają się aktualnie na przebudowie południowej jezdni wspomagającej, która biegnie tuż obok Estakady. Układane są krawężniki i chodniki, realizowane są też prace sieciowe - informuje Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Wykonane zostały już podbudowy nowej jezdni i niedługo rozpocznie się układanie mas bitumicznych.

Czytaj więcej:  Foto: 24kurier, Opracowanie: "ToT", 11 maja 2022Przebudowa Estakady Pomorskiej - zmiany w organizacji ruchu #9


W najbliższy wtorek 2 listopada 2021, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej. Nitka wjazdowa w kierunku do Centrum zostanie zamknięta. Po zrealizowaniu prac, obiekt zostanie udostępniony dla ruchu

Ostatnie szlify na górze obiektu
Zamknięcie nitki wjazdowej do Centrum związane jest z etapem robót, przygotowującym jezdnię estakady do puszczenia na niej ruchu pojazdów. W najbliższych dniach prowadzone będą rozbiórki tymczasowych przejazdów przez dylatacje; wykonywany będzie montaż gum i blach wyciszających na dylatacjach; na jezdni głównej montowane będą elementy odwodnienia - wpusty, dreny. Po zrealizowaniu tych prac, ułożona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni drogowej oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome.

Źródło: , 28 października 2021 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - zmiany w organizacji ruchu #8


W najbliższy poniedziałek, tj. 25 października br., wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej

W związku z pracami nocnymi, które prowadzone będą w godzinach 22:00-6:00, w dniach 25-30 października br., jezdnia północna estakady (kierunek do Centrum Miasta) będzie zamykana na czas robót. W tych godzinach ruch w kierunku Centrum będzie kierowany na jezdnię wspomagającą ul. Gdańskiej biegnącą obok estakady. W dalszym ciągu będzie funkcjonować przejazd przez torowisko tramwajowe i ruch odbywać się będzie też po jednym pasie jezdni południowej.

Źródło: , 21 października 2021 roku


Górnośląska ukończona


W miniony weekend zrealizowano ostatnie prace na ul. Górnośląskiej. Inwestycja została ukończona przed terminem

Prace budowlane obejmowały przebudowę ulicy, budowę ciągów pieszych i miejsc postojowych. Przebudowane zostały sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne. Przebudowana została kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Wykonane zostało nowe oznakowanie pionowe oraz poziome a także oświetlenie.

Czytaj więcej:  Foto: ws, 21 września 2021 roku


Nową ul. Górnośląską do nabrzeży


Coraz bliżej zakończenia są prace na przebudowywanej ul. Górnośląskiej, która prowadzi do części terenów przyportowych na szczecińskim Międzyodrzu. Gotowa jest już na niemal całej jej długości i szerokości jezdnia

Na razie ruch nią odbywa się jeszcze wahadłowo. Wjazdy w nią i wyjazdy z niej sterowane są sygnalizacją świetlną, bo jeszcze nie wszystko jest gotowe. Na wykonanie czeka jeszcze niewielki fragment wlotu w nią od strony ul. Gdańskiej i jej nitki jezdni wspomagającej, która biegnie równolegle poniżej Estakady Pomorskiej.

Czytaj więcej: , (175), "MIR" 9 września 2021 roku


Przebudowa ul. Górnośląskiej - wieści z budowy #5


Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Górnośląskiej. Jest już warstwa ścieralna nowej jezdni. Prowadzone są prace wykończeniowe

Najcięższe roboty budowlane za nami. Zrealizowano wszystkie prace sieciowe – przebudowano sieci teletechniczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Usunięto również kolizje energetyczne. Gotowe jest oświetlenie drogowe. Ułożona jest także warstwa ścieralna jezdni oraz zjazdów.

Źródło: , 3 września 2021 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - zmiany w organizacji ruchu #5


W związku z rozpoczęciem prac nocnych na Estakadzie Pomorskiej, od 9 sierpnia br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Prace prowadzone będą w nocy z 9 na 10, 10 na 11, 11 na 12 i 12 na 13 sierpnia br. w godzinach 22:00-6:00. Na czas prowadzenia robót zamknięta dla ruchu zostanie południowa jezdnia Estakada Pomorskiej (wyjazdowa z miasta). Ruch zostanie skierowany na jezdnią wspomagającą biegnącą obok Estakady.

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 ton.

Czytaj więcej: , 5 sierpnia 2021 roku


Włókna węglowe wzmocnią konstrukcję Estakady Pomorskiej [foto]


Trwa kolejny etap prac związanych z przebudową estakady w ciągu ul. Gdańskiej. Cały czas kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami

Na jezdni południowej rozebrano starą nawierzchnię i izolację. Wykonany został montaż taśm z włókien węglowych w celu wzmocnienia konstrukcji estakady. Aktualnie wykonywane są prace naprawcze warstwy wyrównawczej na płycie ustroju nośnego. Wymieniana jest dylatacja i prowadzone są prace przygotowawcze pod ułożenie nowej izolacji.

Czytaj więcej: , Marcin Gigiel, 14 lipca 2021 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - wieści z budowy #7


Rozbiórki nawierzchni i prace wzmacniające konstrukcję – Wykonawca realizuje kolejny etap robót związany z przebudową obiektu Estakady Pomorskiej

Na jezdni południowej rozebrano starą nawierzchnię i izolację. Wykonany został montaż taśm z włókien węglowych w celu wzmocnienia konstrukcji estakady. Aktualnie wykonywane są prace naprawcze warstwy wyrównawczej na płycie ustroju nośnego. Wymieniana jest dylatacja i prowadzone są prace przygotowawcze pod ułożenie nowej izolacji. Pod obiektem prowadzone są prace polegających na uzupełnianiu ubytków betonu zaprawami naprawczymi. Trwa również przygotowywanie powierzchni betonowej pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Prace prowadzone są również na obiekcie nad bocznicą kolejową, prowadzącą do elektrociepłowni. Na górze obiektu rozebrano nawierzchnię drogową oraz zasypkę w rejonie jezdni południowej ul. Gdańskiej w kierunku wyjazdowym z miasta. Wykonano wzmocnienie wiaduktu i nową izolację. Od spodu wykonano wzmocnienie konstrukcji taśmami z włókien węglowych. Naprawiono powierzchnie betonowe wykonano powłokę antykorozyjną i hydrofobową.

Czytaj więcej: , 14 lipca 2021 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - wieści z budowy #6


Prace na dwóch skrajnych jezdniach Estakady Pomorskiej zostały prawie ukończone. Wykonawca przygotowuje się do kolejnego etapu robót. W połowie czerwca nastąpi przepięcie ruchu na wyremontowane fragmenty obiektu

Na jezdni południowej estakady trwa betonowanie kapy chodnikowej. Równolegle prowadzone są prace z układaniem żywicy na kapach na odcinkach wcześniej wybetonowanych. W najbliższym czasie montowane będą barieroporęcze oraz układany będzie asfalt lany. Pod estakadą kontynuowane są roboty polegające na wzmacnianiu konstrukcji betonowej obiektu.

Na północnej jezdni wspomagającej, realizowane są prace przy usuwaniu kolizji energetycznych, korytowaniu i wzmocnieniu podłoża pod konstrukcję drogi. Prace toczą się także na obiekcie nad bocznicą kolejową, gdzie wykonywana jest prefabrykacja zbrojenia dla wzmocnienia stropu.

Czytaj więcej: , 4 czerwca 2021 roku


Zamkną fragment ul. Gdańskiej. Zmiany w organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej [foto]


Od 4 maja wyłączony z ruchu będzie fragment jezdni ul. Gdańskiej w kierunku wyjazdowym z miasta. Zamknięte zostaną również: przejazd wiaduktem do Elektrociepłowni Szczecin i dwa przejazdy pod Estakadą Pomorską

Utrudnienia potrwają kilka tygodni. Zamknięcie wiaduktu nad bocznicą kolejową w kierunku elektrociepłowni wiąże się z remontem tego obiektu. Pojazdy poruszać się będą by-passem, który zostanie poprowadzony w kierunku jezdni wspomagającej i następnie na jezdnię Estakady Pomorskiej.

Źródło: , Marcin Gigiel, 25 kwietnia 2021 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - wieści z budowy #5


Rozpoczyna się kolejny etap prac, związany z modernizacją infrastruktury drogowej przy Estakadzie Pomorskiej. Po majówce wprowadzone zostanę kolejne zmiany w organizacji ruchu

W ramach robót mostowych, prace prowadzone są na jezdni północnej i południowej Estakady. Na jezdni północnej ułożono nową izolację; zamontowano dylatacje; prowadzone są prace przy prefabrykacji zbrojenia dla kap chodnikowych; betonowane są kapy chodnikowe; trwa ustawianie krawężników. Na jezdni południowej oczyszczono powierzchnie betonowe; zamontowano dylatacje; wykonano zbrojenie i betonowanie warstwy wyrównawczej; przystąpiono także do reprofilacji i gruntowania powierzchni betonowej pod nową izolację.

Źródło: , 23 kwietnia 2021 roku


Przebudowa ul. Górnośląskiej - wieści z budowy #4


Choć przy modernizacji Estakady Pomorskiej zrealizowano już wiele prac, najtrudniejszy etap robót dopiero przed Wykonawcą. Stan techniczny remontowanego obiektu okazał się gorszy niż to pierwotnie przypuszczano. Przed wykonawcą trudne zadanie, które jest związane z koniecznością przeprowadzenia zaplanowanych prac przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności na obiekcie

Roboty na Estakadzie, prowadzone są aktualnie przy zewnętrznych krawędziach jezdni północnej i południowej. Są to prace mające na celu wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej. Dla zachowania wymagań dla stosowanych materiałów, te prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich. Na wyłączonych z ruchu jezdniach, przy użyciu taśm węglowych, wykonane zostało już wzmocnienie stref podporowych. Najbardziej czasochłonne prace prowadzone są jednak pod obiektem. Usuwany jest luźny beton i odkuwane są luźne fragmenty obiektu. Następnie wykonywane jest piaskowanie i tak przygotowane miejsca naprawiane są przy zastosowaniu zapraw naprawczych. Jednocześnie prowadzone są prace przy prefabrykacji zbrojenia i wykonywaniu nowych podpór dylatacyjnych obiektu.

Czytaj więcej: , 25 marca 2021 roku


Przebudowa ul. Górnośląskiej - wieści z budowy #3


Na ul. Górnośląskiej prowadzone są intensywne prace przy budowie nowej jezdni

Aktualnie na budowie prowadzone są prace przy korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Wykonywane są także warstwy wzmocnienia podłoża jezdni. Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej. Wykonywane jest również oświetlenie drogowe.

Kierowcom przypominamy o obowiązującym wahadle na wybranych odcinkach modernizowanej ulicy. Prosimy o zachowanie uwagi i przepraszamy za utrudnienia.

Źródło: , 22 kwietnia 2021 roku


Estakada Pomorska jest w gorszym stanie niż przypuszczano


Po rozbiórce nawierzchni okazało się, że uszkodzeń jest więcej niż przewidywano. Prace remontowe są wyzwaniem, bo powinny odbywać się z zachowaniem przejazdu. W rejonie robót obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, ale część kierowców tego nie respektuje, co sprowadza niebezpieczeństwo na osoby pracujące tuż przy przejeżdżających samochodach

Estakada Pomorska, w ciągu ul. Gdańskiej, to fragment głównej trasy wjazdowej i wyjazdowej ze śródmieścia Szczecina. Obiekt powstał w latach 70. ubiegłego wieku i ze względów bezpieczeństwa wymagał już prac remontowych. Okazuje się jednak, że ich zakres będzie musiał być większy niż wcześniej planowano.

Źródło: , 26 marca 2021 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - wieści z budowy #4


Choć przy modernizacji Estakady Pomorskiej zrealizowano już wiele prac, najtrudniejszy etap robót dopiero przed Wykonawcą. Stan techniczny remontowanego obiektu okazał się gorszy niż to pierwotnie przypuszczano. Przed wykonawcą trudne zadanie, które jest związane z koniecznością przeprowadzenia zaplanowanych prac przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności na obiekcie

W ramach realizowanej inwestycji, w ciągu ul. Gdańskiej przeprowadzone zostaną prace związane z modernizacją Estakady Pomorskiej oraz wiaduktu nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekty znajdują się na głównej trasie wjazdowej do Szczecina, dlatego tak ważne jest aby ich stan techniczny pozwalał na ich normalne użytkowanie. Obiekt Estakady Pomorskiej powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

Źródło: , 25 marca 2021 roku


Przebudowa ul. Górnośląskiej - wieści z budowy #2


Na ulicy Górnośląskiej nie ma już śladu po starej infrastrukturze drogowej. Trwa budowa sieci, prowadzone są prace przygotowawcze pod budowę nowej jezdni

Do tej pory zrealizowano prace związane z rozbiórkami starej infrastruktury drogowej i kolejowej. Przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Wykonane zostały ponadto warstwy konstrukcyjne pasów postojowych.

Źródło: , 8 marca 2021 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - wieści z budowy #3


Trwa wzmacnianie konstrukcji Estakady Pomorskiej, prace toczą się również w sąsiedztwie modernizowanego obiektu. W najbliższy weekend na obu nitkach ul. Gdańskiej zmieni się organizacja ruchu

Prace mostowe toczą się jednocześnie na obu jezdniach Estakady Pomorskiej (północnej i południowej). Na jezdni północnej trwa przygotowywanie na rozebranym fragmencie powierzchni betonowej pod ułożenie izolacji. Wykonana zostanie następnie reprofilacja oraz warstwa gruntująca.

Źródło: , 5 marca 2021 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - wieści z budowy #2


Trwa przebudowa Estakady Pomorskiej. Rozpoczęcie kolejnego etapu robót oznacza również zmiany w organizacji ruchu

Do tej pory na obiekcie wykonano m.in. wzmocnienie konstrukcji taśmami z kompozytów, reprofilację płyty pomostu, rozebrana została kapa chodnikowa. Prowadzone są prace przy izolacji obiektu, trwa czyszczenie powierzchni betonowych pod ułożenie nowej powłoki antykorozyjnej. Jednocześnie w rejonie ul. Michała Mostnika prowadzone są roboty przy przebudowie sieci i instalacji podziemnych.

Źródło: , 26 stycznia 2021 roku


Estakada Pomorska – zmiany w organizacji ruchu #2


W przyszłym tygodniu kierowców poruszających się ulicą Gdańską w rejonie Estakady Pomorskiej, czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu. Zamknięta zostanie jezdnia wspomagająca ul. Gdańskiej, nastąpi również zwężenie jezdni na południowej jezdni Estakady Pomorskiej

Zamknięcie jezdni wspomagającej nastąpi we wtorek 26 stycznia 2021, rozpoczną się prace na jezdni wspomagającej ulicy Gdańskiej - od wlotu w kierunku do centrum Miasta do wysokości ulicy Górnośląskiej. Przejazd zostanie całkowicie zamknięty. Następnie w piątek 29 stycznia, zamknięty zostanie fragment jezdni wspomagającej ulicy Gdańskiej - od wjazdu do elektrociepłowni do wylotu w kierunku centrum Miasta.

Źródło: , 22 stycznia 2021 roku


Drogowcy na Estakadzie Pomorskiej i ul. Górnośląskiej


Roboty budowlane na modernizowanej Estakadzie Pomorskiej wzdłuż szczecińskiej ul. Gdańskiej toczą się już od kilkunastu dni. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze, których celem będzie wzmocnienie tego wiaduktu drogowo-tramwajowego. W bezpośrednim sąsiedztwie trasy na położonej poniżej ul. Górnośląskiej z kolei przebudowa jest już mocno zaawansowana. To ważny, ze względu na dostęp do szczecińskiego portu, fragment układu transportowego na Miedzyodrzu. Za realizację obu zadań odpowiada komunalna spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Na górnej części estakady prowadzone są prace przy nowym odwodnieniu obiektu, jak również prace przygotowawcze pod wzmocnienie konstrukcji. Trwa wklejanie taśm wzmacniających, demontowane są stare dylatacje. W części dolnej estakady wykonywana jest izolacja ław filarów obiektu i izolacja antykorozyjna ustroju nośnego - wylicza Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki komunalnej Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Równocześnie w związku z planowanym rozpoczęciem prac w rejonie ul. ks. Michała Mostnika, etapami wprowadzana będzie tam czasowa organizacja ruchu. Na górnej części estakady prowadzone są prace przy nowym odwodnieniu obiektu jak również prace przygotowawcze pod wzmocnienie konstrukcji. Trwa wklejanie taśm wzmacniających, demontowane są stare dylatacje.

Czytaj więcej:  Foto: 24kurier , Opracowanie: "MIR", 2 grudnia 2020


Przebudowa Estakady Pomorskiej - wieści z budowy #1


Roboty budowlane na modernizowanej Estakadzie Pomorskiej, toczą się już od kilkunastu dni. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze, których celem będzie wzmocnienie obiektu

Na górnej części estakady prowadzone są prace przy nowym odwodnieniu obiektu jak również prace przygotowawcze pod wzmocnienie konstrukcji. Trwa wklejanie taśm wzmacniających, demontowane są stare dylatacje.

Źródło: , 25 listopada 2020 roku


Przebudowa ul. Górnośląskiej - wieści z budowy #1


To jedna z ulic na uboczu Szczecina, lecz z punktu widzenia dostępu do szczecińskiego portu, to bardzo ważny szlak komunikacyjny. Prace przy przebudowie ulicy Górnośląskiej są już mocno zaawansowane

Większość prac skupia się aktualnie na robotach ziemnych i sieciowych. Trwa budowa kanalizacji teletechnicznej i sieci wodociągowej. W ramach robót drogowych wykonywana jest konstrukcja pasów postojowych.

Źródło: , 24 listopada 2020 roku


Estakada Pomorska – zmiany w organizacji ruchu #1


Rozpoczęcie robót przy przebudowie Estakady Pomorskiej oznacza zmiany w organizacji ruchu. Od wtorku 3 listopada br., kierowcy jadący do centrum miasta, będą musieli się liczyć z utrudnieniami

Wprowadzanie nowej organizacji ruchu odbędzie się w nocy z 2 na 3 listopada. We wtorek rano kierowcy jadący w stronę centrum miasta, będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Zamknięty zostanie jeden z trzech pasów ruchu ul. Gdańskiej, na wysokości przebudowywanej Estakady Pomorskiej.

Pomimo gotowości wykonawcy do szybkiego rozpoczęcia prac, jego wejście na roboty budowlane zostało wstrzymane do momentu przywrócenia ruchu tramwajowego na prawobrzeże, jak również z uwagi na przewidywany wzmożony ruch pojazdów w okresie Wszystkich Świętych. Powyższe czynniki mogą mieć wpływ na ustalony wcześniej harmonogram robót i termin końcowy zakończenia prac na inwestycji.

Źródło: , 29 października 2020 roku


Estakada Pomorska – plac budowy przekazany


Rusza przebudowa Estakady Pomorskiej w rejonie ulicy Gdańskiej. 5 października 2020, firma STRABAG Sp. z o.o., przejęła plac budowy tej inwestycji.

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych.

Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Źródło: , 5 października 2020 roku


Górnośląska - plac budowy przekazany


Firma MUSING BUD Sp. z o.o. S.K przejęła plac budowy na inwestycji związanej z przebudową ulicy Górnośląskiej. Prace budowlane potrwają 15 miesięcy. Dzięki przebudowie poprawi się dojazd do terenów portowych.

Źródło: , 10 lipca 2020 roku


Umowa na Górnośląską podpisana


29 czerwca 2020 roku, podano informację o podpisaniu umowy z firmą MÜSING BUD Sp. z o.o. S.K na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Wartość kontraktu to 17 136 338,65 zł brutto. Prace potrwają 15 miesięcy.

Źródło: , 29 czerwca 2020 roku


"Strabag" przebuduje ulicę Gadańską


30 kwietnia 2020 roku, podano informację o wyborze oferty na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Inwestycję poprowadzi firma "Strabag" sp. z o.o z Pruszkowa, która zaoferowała 44.732.739,02 zł. brutto za wykonanie zadania.

15 września 2020 została podpisana umowa na wykonanie inwestycji. Firma ma dwa lata na wykonanie prac.

Źródło: , 30 kwietnia, 15 września 2020 roku


Müsing Bud przebuduje Górnośląską


Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Realizacją inwestycji zajmie się firma Müsing Bud ze Szczecina. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt robót budowlanych wyniesie 17 136 338,65 zł brutto.

Zgodnie z przepisami musi teraz upłynąć 10 dni na wniesienie odwołań przez pozostałych oferentów. Po tym terminie, przetarg zostanie jeszcze zweryfikowany w ramach kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródło: , 16 kwietnia 2020 roku


Otwarcie ofert


8 kwietnia 2020 roku otwarto złożone oferty. Zgłosiło się sześć firm do przetargu na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej.

Oferty za wykonanie zadania opiewały na kwoty od 44 do 80 mln brutto i gwarancji na 72 miesiące, jak również katy umowne 10 tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki. Inwestycje miejskie na realizację inwestycji zabezpieczyły 50 065 533,30 zł brutto. Wykaz: ofert

Źródło: , 8 kwietnia 2020 roku


Przebudowa Estakady Pomorskiej - bilans z przetargu


7 modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ponad 100 pytań od potencjalnych oferentów – to dotyczasowy bilans przetargu na przebudowę Estakdy Pomorskiej. Do 8 kwietnia 2020 roku zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert.

Źródło: , 27 marca 2020 roku


Estakada w ciągu ulicy Gdańskiej i ulica Górnośląska - stan na 15 lutego 2020


Estakada Pomorska jest obiektem mostowym zbudowanym w latach 70. XX wieku, składającym się z trzech niezależnych estakad oddylatowanych od siebie. Jest wiaduktem drogowo - tramwajowym. Obiekt oparty jest na 16 podporach. Podpory w kształcie litery „V”.

Na zdjęciach widać, że obiekt jest nadgryziony zębem czasu, które pokazują występujące na nim uszkodzenia jak:
• zacieki, zawilgocenia i wykwity na konstrukcji obiektu,
• ubytki betonu, spękania i rysy w konstrukcji żelbetowej,
• odsłonięte, skorodowane pręty zbrojeniowe,
• niedrożne wpusty i sączki oraz zanieczyszczone dylatacje,
• korozja balustrad na obiekcie, czy też widoczny bałagan pod wiaduktem.

Ulica Górnośląska przedstawia się nie lepiej. Jest zaniedbana. Chyba od zakończenia wojny nie remontowana (oprócz napraw bieżących jezdni). Brak na niej chodników z prawdziwego zdarzenia, a gdzie są, są rozjechane przez samochody ciężarowe dowożące i zabierające towar ze znajdujący się ta firm. Infrastruktura kolejowa porośnięta krzakami i drzewami. Widać, że od lat nikt o to nie dba.

Dziwę się, że firmy znajdujące się przy ulicy nie dogadały się wcześniej i własnym sumptem nie wykonały kapitalnego remontu ulicy. Bogatą firmą jaką jest "Orlen" chyba byłoby stać wespół z innymi na remont kapitalny. "Orlen" pewnie zaraz powie, że to nie jego działka, ale miasta. Można by się dogadać z miastem o obniżeniu podatku na kilka lat za remont, a i na wizerunku firma by zyskała. No, ale to są tylko moje dywagacje na ten temat.


foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Pora na przebudowę Estakady Pomorskiej


Nie więcej jak 24 miesiące - tyle czasu na realizację będzie miał przyszły wykonawca zadania związanego z rozbudową i przebudową ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na kolejne zadanie, związane z modernizacją dostępu drogowego do portu w Szczecinie i przebudową układu komunikacyjnego na Międzyodrzu. Termin składania ofert upływa 9 marca 2020 roku.

Ulica Gdańska znajduje się na prawobrzeżu na Wyspie Puckiej (na wschód od Centrum). Stanowi kontynuację ul. Energetyków, swój początek ma tuż za Mostem Portowym, dalej przebiega równolegle do Mostu Łabudy spinając obie jego jezdnie w jeden ciąg komunikacyjny stanowiący jedną z głównych arterii Szczecina (droga krajowa nr 10). Na wysokości Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A ul. Gdańska jest kontynuowana pod nazwą Estakada Pomorska. Po obu stronach Estakady, równolegle do niej, odchodzą jezdnie pomocnicze (obie jezdnie to nadal ul. Gdańska), obsługujące tereny usytuowane przy basenach portowych (strona północna) oraz obszary przemysłowe i ogrody działkowe położone pomiędzy Estakadą a Rzeką Regaliczką i obszarem linii kolejowych (strona południowa).

W ramach inwestycji zaplanowano:

• przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
• budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
• remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
• przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
• przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
• zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
• oznakowanie drogi;
• podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
• budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
• zagospodarowanie zieleni;
• podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące liczone od dnia podpisania umowy. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Źródło: , 5 lutego 2020 roku

Komentarz

Według dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę "Egis" Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy wynika, że prace w ciągu Gdańskiej stanowią podzadanie nr 2. W ramach jego wyremontowana i wzmocniona zostanie Estakada Pomorska na całej jej długości. Będzie się to wiązała z wyłączeniem/demontażem nowo położonego torowiska, które oddano do eksploatacji w 2015 roku i wstrzymaniem ruchu tramwajów linii 2, 7 i 8.

Z dokumentacji wynika, że miasto już w 1998 roku wiedziało o złym stanie obiektu i nic z tym nie zrobiło. Była ku temu okazja przy remoncie torowiska w ciągu ulicy Energetyków i Gdańskiej aż do Basenu Górniczego wraz z pętlą, która trwała ponad rok. Służby miasta nie skoordynowały prac. I znowu mieszkańcy zapłacą za niefrasobliwość urzędników.


Cztery firmy chcą przebudować Górnośląską


W siedzibie spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, odbyło się otwarcie ofert w przetargu na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Złożone zostały cztery oferty. Są to firmy:

• Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, która chce wykonać zadanie za 20 254 694,71 zł brutto,
• Konsorcjum Firm ROVERPOL Sp. z o.o. – lider konsorcjum z Warszawy i Rover Infraestructuras, SA – partner konsorcjum z Walencji, Hiszpania, którzy zaproponowali kwotę 24 294 500,00 zł brutto,
• MUSING BUD Sp. z o.o. S.K ze Szczecina - wykonanie zadania za 17 136 338,65 zł brutto,
• BUDIMEX Spółka Akcyjna z Warszawy - wykonanie zadania za 22 086 562,69 zł brutto.

Wszystkie firmy dały 72 miesiące gwarancji i rękojmi i po 10 tysięcy złotych kary umownej za każdy dzień opóźnienia zadania. SIM na inwestycję zabezpieczył 27 364 054,33 zł brutto.

Źródło: , 31 stycznia 2020 roku


Rozbudowa i przebudowa ulicy Gdańskiej


Następnym przetargiem ogłoszonym przez SIM będzie przetarg na planowaną rozbudowę i przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w ramach projektu: "Modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza". Inwestycja przewidziana jest na 2020 rok.

Ulica Gdańska znajduje się na prawobrzeżu na Wyspie Puckiej. Stanowi kontynuację ulicy Energetyków, swój początek ma tuż za Mostem Portowym, dalej przebiega równolegle do Mostu Łabudy, spinając obie jego jezdnie w jeden ciąg komunikacyjny stanowiący jedną z głównych arterii Szczecina (DK 10).

Na wysokości Zespołu Elektrowni "Portowa", ulica Gdańska biegnie przez Estakadę Pomorską. Po obu stronach Estakady, równolegle do niej, przebiegają jezdnie pomocnicze obsługujące tereny leżące przy basenach portowych (strona północna) oraz obszary przemysłowe i ogrody działkowe położone pomiędzy Estakadą a Rzeką Regaliczką a obszarem linii kolejowych (strona południowa).

Mapa sytuacyjna ulicy Gdańskiej - Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Przedsięwzięcie obejmuje, jak już wspomniałem wyżej przebudowę ulicy Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Górnośląską. W ramach projektu zostaną również wykonane prace wzmacniające konstrukcję Estakady Pomorskiej (wiadukt tramwajowo-drogowy), co pozwoli na podniesienie klasy jej nośności, przebudowę obu nitek Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji, remont przejazdów kolejowych przecinających ulicę Gdańską, przebudowę kolizyjnych sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne.

Źródło:


Przetarg na przebudowę ulicy Górnośląskiej


Przebudowa układu drogowego Międzyodrza, to największa inwestycja komunikacyjna, która będzie realizowana w mieście w najbliższych latach. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W ramach zadania zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Górnośląska. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny, który będzie budowany w następnych etapach projektu.

W związku z tym 4 grudnia 2019 roku, nowo powstała spółka miasta - Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na Przebudowę ulicy Górnośląskiej, w ramach projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 3. To pierwszy z przetargów tego projektu, realizowanego przez miasto.

Ulica Górnośląska usytuowana na prawobrzeżu na obszarze osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka (na wschód od Centrum miasta). Położona pomiędzy Basenem Górnośląskim, Basenem Górniczym (Kaszubskim) i rzeką Parnicą. Obsługuje tereny inwestycyjne. Od południa ma połączenie z drogą obsługującą DK10 tj. z ulicą Gdańską.

W ramach inwestycji zaplanowano - przebudowę ulic oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji, przebudowę infrastruktury podziemnej tj. sieci elektroenergetycznych, sanitarnych, wodociągowych, teletechnicznych, przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic, i innych prac związanych z przebudową.

Inwestycja ma być zrealizowana w terminie 15 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na składanie ofert do 8 stycznia 2020 roku, później na 23 stycznia, a w następnym poprawionym ogłoszeniu na 27 stycznia 2020 roku ze względu na mnogość pytań związanych z inwestycją.

Źródło: , 4 grudnia 2019


Przebudowa Estakady Pomorskiej i Gdańskiej


Szczecin uzyskał od wojewody zgodę na rozpoczęcie przebudowy ul. Gdańskiej wraz z estakadą przy wjeździe do portu w rejonie ul. Górnośląskiej. To część wielkiego projektu przebudowy układu drogowego na Międzodrzu

Inwestor, czyli miasto, otrzymał właśnie pierwszy tzw. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Zgoda dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Czytaj więcej: "wyborcza.pl"

Opracowanie: "lop", "wyborcza.pl", 6 października 2018
Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.