Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


* * *

Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na węźle
Wyszyńskiego i na placu Szarych Szeregów

* * *

Protest na Szarych Szeregów

Jeszcze nie rozpoczęły się prace przy przebudowie węzła Szarych Szeregów, a już trwają protesty w sprawie wycinki 13 drzew na samym placu jak też w ciągu alei Piłsudskiego. Szczeciński Ruch Miejski o 15.30 9 listopada 2019 roku organizuje manifestację przeciwko wycince drzew w centrum miasta.

Drzewa mają zostać wycięte, bo jak informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie, są w kolizji z zaplanowaną na placu Szarych Szeregów i przy ul. Piłsudskiego przebudową tramwajowych torów i budową nowych przystanków. Dodatkowy argument jest taki, że 6 z tych drzew jest w złym stanie – usychają. Na wycinkę zgodził się miejski ogrodnik. Prace budowlane na placu Szarych Szeregów i przy alei Piłsudskiego moją ruszyć już w grudniu. Większość drzew uniknie jednak topora – na czas prac budowlanych mają zostać odpowiednio zabezpieczone.


Umowa na przebudowę węzłów Wyszyńskiego i Placu Szarych Szeregów podpisana

4 listopada 2019 roku została podpisana umowa na przebudowę węzłów Wyszyńskiego i Placu Szarych Szeregów pomiędzy Tramwajami Szczecińskim a firmą ZUE S.A z Krakowa. Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

To kolejne ważne zadanie, które niebawem się rozpocznie w naszym mieście. Duży projekt poprawiający infrastrukturę tramwajową. Istotny w kontekście poprawy jakości komunikacji miejskiej i przewozów tramwajowych, ale także, komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz kierowców. Termin rozpoczęcia robót nie został jeszcze ustalony, a wiadomo tylko, że prace będą etapowane. Na pierwszy ogień ma być przeprowadzona modernizacja na placu Szarych Szeregów z przyległościami.

Jak już wspomniałem niżej ZUE S.A Kraków na przebudowę dwóch węzłów będzie miało 450 dni.


Nadzór inwestorski

18 września 2019 roku, Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na wyłonienie firmy, która będzie pełniła funkcję nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy przebudowie węzłów Szarych Szeregów i Wyszyńskiego. Termin składania ofert do 3 października, później przedłużono dp 7 października 2019 roku.

Otwarcie ofert nastąpiło 10 października w siedzibie Tramwajów Szczecińskich, wpłynęły 4 oferty - wykaz tutaj


Wykonawca przebudowy węzłów plac Szarych Szeregów i Wyszyńskiego wybrany

Urząd Miasta, 22 lipca 2019 roku poinformował o wyborze wykonawcy przebudowy węzłów plac Szarych Szeregów i Wyszyńskiego. Zastała wybrana firma ZUE S.A. z Krakowa, która zaproponowała kwotę 44.894.559,07 zł za wykonanie zadania.

Na wykonanie całości zadania, firma będzie miała 450 dni na przebudowę tych dwu węzłów. W tym terminie przewidziano czas na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz okres oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie elementów rozjazdów, których wytworzenie może trwać nawet kilka miesięcy. Same prace budowlane, to okres około 120 dni dla każdego "węzła". Wykonawca w pierwszej kolejności rozpocznie prace na ulicy Szarych Szeregów.

Prace realizowane są w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Zakres przebudowy na Wyszyńskiego

Zakres przebudowy węzła "Wyszyńskiego" obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowo - drogowej oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów.

Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic.

Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego - Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.


Zakres przebudowy na placu Szarych Szeregów

Prace na Placu Szarych Szeregów wg. projektu firmy "PROGREG" z Krakowa, będą obejmowały przebudowę torowiska tramwajowego wraz z przebudową sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej i sieci elektroenergetycznej.

Układ węzła trzykierunkowego w postaci trójkąta na Placu Szarych Szeregów, pozostanie nie zmieniony. Zmianie ulegnie geometria torów na poszczególnych kierunkach, co wymuszone zostało koniecznością wyprowadzenia poza obręb jezdni ronda zwrotnic rozjazdów, oraz zmiany rozstawu osiowego torów w ciągu Piłsudskiego dla wprowadzenia pasów autobusowo-tramwajowych. Pas autobusowo - tramwajowy zaprojektowano od Placu Odrodzenia, gdzie następuje wjazd i wyjazd autobusów.

Torowisko zostanie wybudowane od podstaw, ale w takim samym układzie jak do tej pory. Nowością będą zbudowane od podstaw, a więc wygodniejsze dla pasażerów, przystanki na Piłsudskiego – tuż przy placu. Nowością będzie też nawierzchnia asfaltowa między torami na placu Szarych Szeregów oraz na odcinku do placu Odrodzenia. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.


Plac Szarych Szeregów przed przebudową - 5 listopada 2019

foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Przetarg na przebudowę węzłów Szarych Szeregów i Wyszyńskiego

3 stycznia 2019 na stronie internetowej Tramwajów Szczecińskich ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk wraz z siecią trakcyjną na węźle "Wyszyńskiego" oraz na placu Szarych Szeregów. Termin składania ofert wyznaczono na 28 lutego, a później przesunięto termin na 15 marca 2019 roku ze względu na wielość zadawanych pytań.

• modernizacja torów zostanie wykonana na placu Szarych Szeregów wraz z odcinkiem Piłsudskiego do placu Odrodzenia. Torowisko będzie wybudowane od podstaw, ale w takim samym układzie jak obecnie. Zbudowane będą od podstaw przystanki na Piłsudskiego. Nowością natomiast będzie nawierzchnia asfaltowa między torami na placu Szarych Szeregów oraz na odcinku do placu Odrodzenia.

• na węźle Wyszyńskiego pojawią się dwa nowe skręty z Wyszyńskiego w stronę Stoczni i z powrotem.

15 marca 2019 otwarto oferty. Na sfinansowanie zamówienia Tramwaje Szczecińskie przeznaczyły kwotę w wysokości 31 294 957,20 zł brutto. Zgłosiły się 4 firmy chcące wykonać zadanie. Są to:

• TOR-MEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Poznańska 105 Komorniki, TERLAN Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Przemyska 5 Poznań. Konsorcjum chce wykonać zadanie za 46.867.667,17 zł brutto,

• TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Marymoncka 42 WARSZAWA. Spółka wyliczyła zadanie na 52.883.502,97 zł brutto,

• Balzola Polska Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 12 WARSZAWA(Lider konsorcjum) Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana 20 3°, 48013 BILBAO HISZPANIA, która chce wykonać zadanie za 45.721.916,17 zł brutto,

• ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 KRAKÓW za 44.894.559,07 zł brutto.

Wszystkie firmy zgodziły się na 96 miesięczny okres gwarancji. Ceny zaproponowane przez oferentów są dużo wyższe niż kwota, którą TS chcą przeznaczyć. Komisja przetargowa będzie badała złożone oferty.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.