Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Pętla Police Wyszyńskiego „Polana”

* * *

Opracowanie na podstawie materiałów i informacji własnych, informacji zawartych na stronie Gminy Miasta Police, strony internetowej Pana Grzegorza Ufniarza i enuncjacji prasowych.

* * *

Dotychczasowe położenie pętli autobusowej przy centrum Hosso (Kinga) nie pozwalało na zwiększenie usług komunikacyjnych z uwagi na duży ruch pieszych. Przy ulicy Wyszyńskiego zbiegają się pojazdy różnego rodzaju transportu tj. lokalnego, podmiejskiego (linia samorządowa) i komercyjnego wykonywanego przez innych przewoźników świadczących usługi przewozowe.

Usytuowanie przystanków, postoju Taxi i parkingów uniemożliwiał swobodny przejazd pojazdów komunikacji miejskiej jak i innych przewoźników. Przystanek końcowy przy centrum Hosso nie spełniał warunków bezpiecznej pętli umożliwiającej swobodne manewrowanie.

Z powodu tej sytuacji 28 lutego 2017 roku na stronie Gminy Police ukazało się ogłoszenie Burmistrza Władysława Diakuna o przetargu na budowę węzła przesiadkowego na ulicy Wyszyńskiego w Policach. Gmina otrzymała na inwestycję dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów. Umowa została zawarta z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu poprzedniego 2016 roku.

Przedmiotem zamówienia była budowa pętli autobusowej wraz z parkingami dla samochodów osobowych, stanowiskami postojowymi dla rowerów i taxi oraz przebudowa dwóch zatok autobusowych zlokalizowanych w ciągu tej ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Roweckiego i ulicą Okulickiego w Policach. Oferty należało złożyć do 16 marca 2017 roku w siedzibie urzędu. Termin oddania inwestycji miał nastąpić 30 października 2017.

Celem budowy węzła było, zapewnienie bezstresowej zmiany środka transportu wyposażonego w infrastrukturę do obsługi pasażerów, jak miejsca postojowe, przystanki, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się z rozkładem jazdy sieci komunikacyjnej obowiązującej w aglomeracji szczecińsko – polickiej.

Do 16 marca 2017 zostały złożone oferty na wykonanie tego zadania. Zgłosiły się 2 firmy - Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp.z o.o Szczecin zaoferowała kwotę 2 644 964,50 zł, KONSORCJUM FIRM Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński i FDO Sp. z o.o. Police na kwotę 3 751 500,00 zł.

27 marca 2017 roku ogłoszono wyniki przetargu. Wybrana została firma: Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. ze Szczecina.

Wykonawca przystąpił do robót budowlanych na początku II kwartału 2017 roku. Dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonywane były roboty budowlane uwzględniała opracowanie badań geologicznych. Badania geologiczne wykazały, że grunty zalegające w podłożu są słabej nośności. Dokumentacja projektowa uwzględniała wzmocnienie słabego podłoża poprzez warstwę kruszywa stabilizowanego cementem.

W trakcie prac wyszło, że projektant musiał poprawić (uwzględnić) w dokumentacji, nowe odpowiednie do zaistniałej sytuacji parametry wzmocnienia podłoża na budowanym obiekcie, które uwzględniłyby fakt, że w tym rejonie przepływa potok, który na skutek ciągłych opadów spowodował podniesienie poziomu wody gruntowej i miejscowe podtopienia terenów przyległych, w tym parkingu. Warunki spowodowały tworzenie się tzw. poduszki pływającej a to uniemożliwiło wprowadzanie sprzętu na teren budowy.

Z tego powodu podjęto dodatkowe działania w celu wzmocnienia słabego podłoża gruntowego, które by nie powodowały nadmiernych dodatkowych nakładów. Wykonawca przedstawił optymalne rozwiązanie, które spełniałoby warunki nośności w sierpniu 2017 roku. Gmina Police zaakceptowała to rozwiązanie, a szacowany koszt jego wprowadzenia wyniósł 400 000 zł.

Nie był to koniec perturbacji przy budowie węzła przesiadkowego. Przy dalszych pracach na obiekcie wykonawca nie mógł uzyskać odpowiedniego zagęszczenia terenu, obawiając się, że przy wieloletnim użytkowaniu budowanego obiektu przez ciężkie pojazdy mogą zapadać się jezdnie.

Po przeprowadzonych konsultacjach z Projektantem i Gminą Police, podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowych warstw wzmacniających z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości odpowiednio 15 cm na pętli autobusowej i 25 cm na zatokach autobusowych. Miała to, oczywiście konsekwencje finansowe musiano wyłożyć z kasy Gminy około 250 000 zł.

Inwestycja ta, była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego, w związku z tym Gmina Police poinformowała Urząd Marszałkowski o trudnościach, które napotkała w trakcie wykonywania robót i zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zakończenia wykonania projektu do końca czerwca 2018 roku. Przy ustaleniu terminu brano m.in. pod uwagę fakt, wcześniejszego zagwarantowania przez Gminę dodatkowych kwot na zwiększony zakres robót. Przesunięciem terminu prac część środków finansowych przewidziana na rok 2017 została wydatkowana w roku 2018 po zakończeniu inwestycji.

foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Po tych wszystkich perturbacjach przy budowie węzła przesiadkowego 15 czerwca 2018 roku policka spółka autobusowa przeprowadziła testy nowej pętli autobusowej znajdującej się przy Osiedlu Chemik od strony Siedlic w Policach przy tzw. piaskowniku.

W testach wzięły udział 3 autobusy: Solaris Urbino 12 3045, MAN NL313-15 3020 i MAN NG313 760. Prowadzono próby wjazdu od strony Siedlic i Polic na perony postojowe pętli. Wykonano też próbę holowania po pętli autobusu 3020 technicznym Ikarusem 280 743.

Na pętli znajdują się 4 przystanki:
● przystanek dla wsiadających dla linii 107 i F,
● przystanek rezerwowy,
● przystanek dla wysiadających dla linii 107,
● przystanek dla wysiadających dla linii F,

foto: Janusz Światowy
Postawiono budynek socjalny dla kierowców.

Postój na przystankach odbywa się na przystankach dla wysiadających. Nowa pętla od tej pory jest przystankiem końcowym dla linii 107, F .

Uruchomienie pętli dla regularnego ruchu autobusów nastąpiło 1 lipca 2018 roku. Na pętli zatrzymywać się będą autobusy linii 107 i F.

Nazwa pętli „Polana” została wybrana przez mieszkańców Polic w ogłoszonej zabawie przez radnego miasta Pana Grzegorza Ufniarza (na jego stronie internetowej) a jednocześnie kierownika eksploatacji spółki autobusowej w Policach. Padły między innymi nazwy takie jak, właśnie Polana, Gryfuś, Ósemka, Piaskownik i wiele innych nazw, a najwięcej Polana i Ósemka.

Radny przekazał propozycje nazw Burmistrzowi Polic, który jest władny do nadawania nazw z jednoczesnym wnioskiem, by decyzję o nadaniu nazwy dla tego przystanku podjąć jeszcze w maju 2018 roku. Burmistrz przychylił się do wniosku i ustanowił nazwę nowej pętli jako "Polana".

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.