Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


* * *

Modernizacja trasy tramwajowej od alei Niepodległości
poprzez plac Żołnierza, Wyzwolenia, plac Rodła
aż do Dworca Niebuszewo.

* * *

Przejście dla pieszych przez środek placu Żołnierza.
Pomysł na scalenie pl. Adamowicza z dawną aleją kwiatową

Wrócił pomysł odtworzenia ciągu spacerowego przerwanego przez plac Żołnierza. Okazją miałaby być modernizacja torowisk tramwajowych, która obejmie także plac

Pomysł przypomniał Szczeciński Ruch Miejski, który na podstawie jednej z wizualizacji modernizacji torów narysował, jak miałoby przebiegać nowe przejście. Chodzi o jego przeciągnięcie przez sam środek placu. W ten sposób powstałby ciąg pieszy łączący zmodernizowany plac Adamowicza oraz dawną aleję Kwiatową. Czytaj więcej: "wyborcza.pl",

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr", "wyborcza.pl", 12 lutego 2020


Przetarg na przebudowę torowisk

Tramwaje Szczecińskie w dniu 4 lutego 2020 roku ogłosiły przetarg na przebudowę torowisk wraz z siecią trakcyjną od placu Żołnierza poprzez Wyzwolenia, plac Rodła, Wyzwolenia, plac Giedrojcia, dalej plac Sybiraków, Asnyka do dworca Niebuszewo. W tym samym przetargu ujęto też trasę tramwajową w ciągu placu Żołnierza poprzez plac Hołdu Pruskiego małym odcinkiem Matejki i Piłsudskiego do placu Rodła. Termin składania ofert dla zainteresowanych firm ustalono na 29 kwietnia 2020 roku.

Remont torowisk i trakcji napowietrznej został podzielony na etapy ze względu na ich skomplikowanie. Roboty obejmą przebudowę torowisk w ciągu ulic Niepodległości, Wyzwolenia wraz z placami Żołnierza, Rodła, Giedrojcia dalej ulic Kołłątaja, Asnyka i przebudowę pętli koło dworca Niebuszewo.

Żródło:  Foto: ts, 4 lutego 2020 roku

_____________________________________________________________________________________________

Przetarg obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną od placu Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu placu Żołnierza Polskiego – Matejki – Piłsudskiego do placu Rodła (inwestycja typu „wybuduj”).

Zakres robót określony jest w dokumentach projektowych opracowanych przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin, pod nazwami:

• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu Niepodległości – placu Żołnierza Polskiego – Wyzwolenia – placów Rodła i Ronda Giedroycia,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu Kołłątaja –ul. Asnyka –pętla Niebuszewo,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na odcinku placu Żołnierza – placu Hołdu Pruskiego – Matejki – Piłsudskiego (do placu Rodła)

Niebuszewo

Budowa węzła przesiadkowego i powiązanie pętli tramwajowej przy dworcu z nowo budowanym tunelem pod torami kolejowymi umożliwiającymi wejście na perony oraz północną część dworca.

 Foto: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - dokumentacja projektowa
źródło: DIM Pracownia
Projektowa Dróg i Mostów,
dokumentacja projektowa,
pętla Niebuszewo po przebudowie
W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko w na odcinku od ronda Giedrojcia do dworca Niebuszewo. Przebudowane zostaną chodniki, perony przystankowe, ścieżki rowerowe, postawione zostaną nowe słupy trakcyjne, oświetlenia uliczne, jak też cała infrastruktura podziemna (wodociągowa, energetyczna, kanaliza i ciepłownicza). Wybudowana zostanie sieć teletechniczna na potrzeby monitoringu miejskiego czy instalacja systemu informacji przeciwpożarowej. Wykonane zostaną nasadzenia zieleni wysokiej, urządzone od nowa trawniki czy elementy małej architektury.

 Foto: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - dokumentacja projektowa
źródło: DIM Pracownia
Projektowa Dróg i Mostów,
dokumentacja projektowa,
Asnyka/Bogusławy
po przebudowie
Przebudowany zostanie układ drogowy ulic Kołłątaja na odcinku od ronda Giedrojcia do ronda Sybiraków i Asnyka, ulica Orzeszkowej na odcinku od Asnyka do Kołłątaja oraz Boguchwały od Orzeszkowej do skrzyżowania z Asnyka.

Torowisko pętli ulicznej przy dworcu, zostanie zabudowane w żelbetowych płytach prefabrykowanych. Geometria torowiska na pętli będzie dostosowana do obecnych przepisów, tj. powiększone zostaną promienie łuków poziomych do 25 m z łukami przejściowymi. Na pętli będą 2 perony tramwajowe o długości 65 m każdy. Zbudowany też będzie nowy odcinek toru technicznego pomiędzy ulicą Boguchwały i Asnyka zamykający pętlę uliczną. Odcinek ten będzie stanowić połączenie awaryjne możliwe do wykorzystania tylko w niezbędnych przypadkach.

Plac Hołdu Pruskiego

 Foto: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - dokumentacja projektowa
źródło: DIM Pracownia
Projektowa Dróg i Mostów,
dokumentacja projektowa,
Rodła/Matejki po przebudowie
Przebudowa jezdni, torowiska tramwajowego, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, sieci trakcyjnej i kolidującej infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowaniu terenu elementami małej architektury w ramach inwestycji pn: „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na odcinku plac Żołnierza, plac Hołdu Pruskiego, Matejki, Piłsudskiego do placu Rodła”.

W ramach inwestycji zostanie położone nowe torowisko tramwajowe na podbudowie betonowej, po którym będą mogły jeździć autobusy, jak też samochody uprzywilejowane. Przebudowie ulegnie układ rozjazdów na skrzyżowaniu ulic Matejki i Piłsudskiego. Na skrzyżowaniu Plac Żołnierza wykonana zostanie nowa relacja skrętna torowa umożliwiająca skręt z Wyzwolenia w plac Żołnierza Polskiego i odwrotnie.

Plac Rodła z przyległościami

Inwestycja obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego na całej długości. Torowisko w całości zostanie wykonane na podbudowie betonowej z zabudową nawierzchnią bitumiczną. W układzie torowym wykonane zostaną wszystkie brakujące relacje skrętne na placu Rodła oraz rozdzielone zostaną perony na wlocie północnym (osobny do skrętu w prawo i do jazdy na wprost i w lewo).

 Foto: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - dokumentacja projektowa
źródło: DIM Pracownia
Projektowa Dróg i Mostów,
dokumentacja projektowa,
plac Rodła po przebudowie
Na odcinku od Wyzwolenia do Odzieżowej przebudowany zostanie w całości pas rozdziału pomiędzy jezdniami. Na dalszym odcinku przebudowie podlegać będzie cała szerokość pasa drogowego. W ciągu Piłsudskiego przebudowane zostaną istniejące torowiska, jezdnia i chodniki oraz nastąpi rozbudowa ulicy o ścieżki rowerowe.

 Foto: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - dokumentacja projektowa
źródło: DIM Pracownia
Projektowa Dróg i Mostów,
dokumentacja projektowa,
Wyzwolenia po przebudowie
Przebudowana zostanie ulica Roosevelta, na której zlokalizowana zostanie zatoka odstawcza dla autobusów komunikacji miejskiej. W rejonie skrzyżowania z ulicą Wielkopolską przebudowane zostanie skrzyżowanie w sposób umożliwiający docelowe rozwiązanie drogowe obsługujące budynek Hanza Tower. Na odcinku pomiędzy ulicą Ofiar Oświęcimia a wjazdem na teren szpitala, przebudowany zostanie mur oporowy z uwagi na konieczność poszerzenia jezdni na Wyzwolenia.

Wykonana zostanie nowa sieć trakcyjna, oświetlenie, elementy systemu informacji pasażerskiej, odwodnienie nawierzchni dróg oraz usunięte kolizji z sieciami wodociągowymi, ciepłowniczymi.

W ramach inwestycji zakłada się przebudowę istniejących jezdni poprzez wykonanie całkowicie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od ulicy Odzieżowej do ronda Giedroycia oraz w niezbędnych miejscach na pozostałych odcinkach. Co umożliwi dostosowanie na całym odcinku poruszania się po nim autobusów komunikacji miejskiej. Wszystkie przystanki zaprojektowane zostały jako przystanki autobusowo – tramwajowe.

W ciągu Wyzwolenia zlikwidowana zostania możliwość parkowania na chodnikach na odcinku od Odzieżowej do Ronda Giedroycia. Parkowanie dopuszczone będzie jedynie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Na pozostałych odcinkach zachowano istniejące miejsca parkingowe. Na północnej jezdni Piłsudskiego pomiędzy Matejki a Wyzwolenia zaprojektowano zatoki postojowe dla autokarów na potrzeby hotelu oraz zatokę postojową TAXI.

Zreorganizowana zostanie pętla autobusowa na placu Rodła. Na potrzeby stanowisk odstawczych dla autobusów wykorzystana zastanie prawa strona ulicy Roosevelta oraz południowa strona Piłsudskiego na odcinku od placu Rodła Piłsudskiego.

 Foto: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - dokumentacja projektowa
źródło: DIM Pracownia
Projektowa Dróg i Mostów,
dokumentacja projektowa,
plac Żołnierza po przebudowie
Umożliwiony zostanie wjazd na torowisko na Wyzwolenia przy skrzyżowaniu z ulicą Mazowiecką oraz na torowisko na ulic Matejki na skrzyżowaniu z ulicą Mazowiecką, przez to możliwe będzie obsługiwanie ruchu pasażerskiego wsiadających i wysiadających z autobusów na peronach tramwajowych we wszystkich konfiguracjach.

W związku z przebudową, zostanie też przerobiona sygnalizacja świetlna na placu Żołnierza w rejonie ulic Mazowieckiej i Wyzwolenia na placu Rodła, Wyzwolenia/Borysza, Wyzwolenia/Rayskiego/Malczewskiego, Wyzwolenia/Odzieżowa, Wyzwolenia/Felczaka i placu Giedrojcia.

Na przystankach przewidziano też tablice informacji pasażerskiej, wiaty i małą architekturę.


Chcą zachowania miejsc postojowych w al. Wyzwolenia

W związku z przebudową torowiska w alei Wyzwolenia zlikwidowanych ma zostać kilkadziesiąt miejsc postojowych na odcinku od ul. Lubomirskiego do placu Kilińskiego. Sprzeciwiają się temu okoliczni przedsiębiorcy i mieszkańcy. "Apelujemy do władz miasta o zmianę planów przebudowy w taki sposób, aby miejsca parkingowe zostały zachowane po przynajmniej jednej stronie al. Wyzwolenia" - czytamy w petycji przygotowanej przez radnego osiedlowego Radosława Adamskiego

Miejsca postojowe wzdłuż chodników mają zostać usunięte na rzecz ścieżek rowerowych. Adamski uważa, iż "zła zmiana planowana przez urzędników" spowoduje spadek obrotów okolicznych punktów usługowych, a to może doprowadzić do ich zamknięcia. Dodatkowo wycinka drzew spowoduje pogorszenie jakości powietrza oraz wzrost temperatury na tym odcinku, który stanie się "betonową studnią". Czytaj więcej: "24kurier.pl",

Opracowanie: "KaNa", "24kurier.pl", 24 stycznia 2020


Przedsiębiorcy oburzeni likwidacją miejsc parkingowych na al. Wyzwolenia.
"Gdzie jest miejsce na przedsiębiorczość?"

Remont torowiska w obrębie placu Rodła, który szykuje spółka Tramwaje Szczecińskie, obejmie także odcinek al. Wyzwolenia. Mieszkańcy i przedsiębiorcy na ten remont czekali bardzo, ale teraz chyba woleliby, aby nigdy się on nie odbył. Miasto zamierza zrezygnować z części miejsc parkingowych. – Dla wielu firm to realna wizja bankructwa – mówią zmartwieni. Rada osiedla zastrzega, że nikt nie konsultował z mieszkańcami ograniczenia liczby miejsc parkingowych „Jak nie ma możliwości zaparkowania w pobliżu salonu, to jestem na straconej pozycji w stosunku do centrów handlowych”

Kilkadziesiąt miejsc parkingowych może zniknąć z okolic al. Wyzwolenia w Szczecinie. Mowa o odcinku od Hotelu Dana do ryneczku na placu Kilińskiego. Dotychczas samochody parkowały na chodniku, ale plany inwestycyjne miasta zakładają powstanie ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni, co poskutkuje zablokowaniem możliwości parkowania. Mieszkańcy i przedsiębiorcy są bardzo niezadowoleni, bo jak mówią, tracą możliwość dojazdu do swoich mieszkań. Czytaj więcej: "wszczecinie.pl",

Opracowanie: "Michał Kaczmarek", "wszczecinie.pl", 23 stycznia 2020


Znikną wszystkie miejsca parkingowe z fragmentu al. Wyzwolenia.
Jest pomysł na inny parking

Nie będzie miejsca na parkowanie na chodniku po modernizacji torów, jezdni i chodników na części al. Wyzwolenia. Na drzwiach kamienic ktoś rozwiesił alarmujące plakaty. Czy alternatywą może być pobliski, nieco zapomniany parking?

 Foto: Urząd Miasta
źródło: Urząd Miasta
dokumentacja projektowa
Chodzi o odcinek al. Wyzwolenia od ul. Lubomirskiego do ronda Giedroycia. Przejdzie gruntowną przemianę w ramach modernizacji całej trasy tramwajowej od al. Niepodległości przez al. Wyzwolenia aż do Dworca Niebuszewo. Na odcinkach, gdzie tory poprowadzone są jezdnią, przebudowana zostanie cała ulica, łącznie z chodnikami. Czytaj więcej: "wyborcza.pl",

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr", "wyborcza.pl", 22 stycznia 2020


Dodatkowe zakręty, przystanki, buspasy, drogi rowerowe.
Mamy projekt przebudowy torowisk

To będą nie tylko nowe tory, ale także mnóstwo nowych rozwiązań komunikacyjnych i zmian w organizacji ruchu

Przedstawiamy projekt przebudowy torów tramwajowych na trasie od alei Niepodległości do Dworca Niebuszewo. Czytaj więcej: "wyborcza.pl",

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr", "wyborcza.pl", 22 stycznia 2018


Dokumentacja projektowa

Grupa ZUE - Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. w czerwcu i październiku 2011 roku przekazała do Urzędu Miasta dokumentację projektową na modernizację torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w ciągu alei Wyzwolenia od placu Żołnierza (nowością będzie dodatkowy skręt łączący torowisko biegnące wzdłuż byłej alei kwiatowej z aleją Wyzwolenia) przez plac Rodła (pojawi się tu pełna rozeta, czyli skręty łączące wszystkie kierunki. Dodatkowo powstanie wydzielony prawoskręt dla linii 12) dalej przez rondo Giedroycia, Kołłątaja, Asnyka do Dworca Niebuszewo (pojawi się dodatkowy peron na pętli, który umożliwi przejście pasażerów bezpośrednio na dworzec).

Źródło: Urząd Miasta, czerwiec 2011 roku


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.