Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia ulicy Kolumba - plany i zamierzenia

* * *

Temat opracowano na podstawie wiedzy własnej, materiałów zawartych w "Encyklopedii Szczecina" wydanej przez Szczeciński Wydawnictwo Kultury w 2015 roku, materiałów mediów szczecińskich. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecina z września 2010 roku, opracowany przez Urząd Miasta.

 Foto: Encyklopedia Szczecina
foto: Encyklopedia Szczecina
połowa XIX wieku Górny Wik
dzisiejsza ulica Kolumba
Dzisiejsza ulica Kolumba, przed wojną zwana Oberwieckstraße, lub po prostu Oberwiek (Górny Wik, przedmieście Starego Miasta), istnieje w tym miejscu od wczesnego średniowiecza. Ciąg komunikacyjny ciągnął się od bramy Świętego Ducha (okolice kościoła św. Jana) wąskim pasmem wzdłuż Odry aż do granicy z Pomorzanami.

Stojące przy trakcie domy były niszczone kilka razy podczas oblężeń miasta. W trakcie wojny 30-letniej ucierpiały w mniejszym stopniu, jednak w 1677 roku, podczas oblężenia Szczecina przez Brandenburczyków, Górny Wik został całkowicie zburzony.

W drugiej połowie XVIII wieku przy rzece powstawały spichrze i magazyny należące do kupców. Za sprawą tychże wybudowano też nabrzeże załadunkowe. W 1813 roku pruskie wojsko spaliło część Oberwieku. Rok później wydano zakaz zabudowy, utrzymany w mocy ze względów wojskowych przez kilkanaście lat. Przez długi czas nie można było na Górnym Wiku wznosić nowych budynków. Dopiero w latach 30 XIX wieku stopniowo rozbudowywano posesje w tym rejonie.

Dworzec Główny (Berliński), otwarto 1843 roku. Pierwszy pociąg przyjechał do Szczecina 15 sierpnia tego roku. Trasę z Berlina, liczącą prawie 135 km, pokonał w 4,5 godziny. W miejscu obecnego dworca znajdował się ogród założony przez kupca Velthusena, który posiadał w tym rejonie kilka paców składowych. Po śmierci Velthusena ogród kupił nadprezydent Prowincji Pomorskiej Johann August Sack, który później ogród zlikwidował, a na jego terenie wybudowano pierwszą w mieście linię kolejową, a potem także budynek dworca.

W połowie dziewiętnastego wieku w mieście pojawiło się ogromna ilość mieszkańców, co powodowało braki mieszkań, i co również wymuszało budowę nowych domów. Nieliczne puste place zabudowywano, a jednocześnie wyburzano stare średniowieczne domy i w ich miejsce budowano wielopiętrowe kamienice. Rozwijająca się nowa dzielnica potrzebowała nowych terenów pod zabudowę, ale hamulcem w jej rozwoju i miasta były trzy forty znajdujące się na tym terenie.

Po likwidacji twierdzy w 1873 roku starą zabudowę wyparły tutaj nowe kamienice i zakłady przemysłowe. Po wojnie francusko-pruskiej zwycięska Rzesza otrzymała od Francji ogromną kontrybucję w złocie (trwała od 19 lipca 1870 do 10 maja 1871).

Pieniądze pozwoliły na rozwój przemysłu, otwierano nowe linie kolejowe. W 1885 roku doprowadzono do dworca linię tramwaju konnego, który w 1897 roku zastąpiono elektrycznym. Po wschodniej stronie ulicy Kolumba do dziś zachował się budynek dawnej zajezdni tramwajowej. W drugiej połowie XIX wieku w jej miejscu znajdowały się stajnie, magazyny paszowe i warsztaty naprawcze dla potrzeb konnego tramwaju. (Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem 1137 (decyzja Kl.3-5340/117/90 z dnia 20 lipca 1990).

Kierując się z Dworca Głównego w głąb ulicy Kolumba po lewej stronie ulicy napotykamy jeden z najciekawszych budynków, znajdujący się pod numerem 86 - 89. Są to budynki dawnej zajezdni tramwajowej. Historia tego miejsca zaczyna się w 1885 roku, kiedy to Szczecińskie Towarzystwo Kolei Ulicznych (Stettiner Strassen - Eisenbahn Gesellschaft - powstało w 1879 roku) - wykupiło działki od spadkobierców radcy Rohma za sumę 110 tys. marek, wraz z wyspą Jaskółczą (Rahminsel). Kupiono całość, bo spadkobiercy nie chcieli dzielić terenu.

Zabudowę, która tu się znajdowała przystosowano do roli głównej zajezdni tramwajów konnych. Były tu pomieszczenia dla 90 koni, 22 wagonów, razem z z warsztatami i magazynami paszowymi. Wraz z elektryfikacją linii tramwajowych zmieniło się też oblicze budynku. W miejsce magazynu paszowego postawiono maszynownię zasilającą linię w prąd. W końcu XIX wieku zajezdnia uzyskała kształt, który możemy z drobnymi zmianami podziwiać do dzisiaj. Przy ulicy Kolumba postawiono trzy hale dla postoju tramwajów (jeszcze w 1920 część jednej z hal służyła za stajnię), kuźnię, warsztaty, wspomniana wyżej maszynownia wraz z budynkami mieszkalno - administracyjnymi. Kompleks wzniesiono w stylu charakterystycznym dla budowli przemysłowych i użyteczności publicznej.

foto Janusz Światowy, most na wyspę Jaskółczą, częściowy widok na szczecińską Wenecję
foto: Janusz Światowy,
most na wyspę Jaskółczą,
pieszo - drogowy, częściowy
widok na szczecińską Wenecję
Aby dostać się na wyspę Jaskółczą wybudowano most. Perełkę architektury widać dopiero po wejściu do bramy głównej dawnej zajezdni tramwajowej. To jednoprzęsłowy most o konstrukcji kratownicowej, który łączy zajezdnię z wyspą Jaskółczą. Most powstał w związku z planami rozbudowy zajezdni i budowy nowej stacji transformatorowej. Autorem konstrukcji był inżynier Hermann Scholl. Konstrukcja powstała na przełomie 1920/1921 roku.

Niestety nie jest znana firma, która wykonała most. Stalowa konstrukcja ma długość 36,45 metrów, szerokość 5 metrów, a wysokość 5,10 metrów. Samą konstrukcję połączono przy pomocy nitów o dwudziestomilimetrowej średnicy. Pierwotna nawierzchnia była brukowa na piaskowej podsypce. Od 1994 roku w budynku mieści się Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.

foto: Janusz Światowy, most na kablowy wyspę Jaskółczą, widok na dworzec
foto: Janusz Światowy,
most kablowy na wyspę Jaskółczą,
widok na dworzec i dyrekcje PKP,
2006 rok
W dniach 8 - 11 września 2006 roku nastąpiło podłączenie kabli zasilających na nowo zbudowanym moście kablowym na wyspę Jaskółczą. Na wyspie znajduje się podstacja zasilająca sieć trakcyjną w rejonie ulic Wyszyńskiego, Dworcowej, Nowej, Kolumba, Chmielewskiego oraz Bramy Portowej. Kable zasilania trakcji były ułożone na osobnym moście kablowym przeznaczonym wyłącznie do celów energetycznych łączących ulicę Kolumba z wyspą Jaskółczą. Stary most kablowy zawalił się w 1989 roku z powodu starości.

Po rozebraniu starego mostu kablowego, kable zasilające zostały podwieszone na moście drogowo-pieszym, perełce inżynierii mostowej wybudowanym w 1920 roku. MZK Szczecin prosił o wsparcie Urząd Miasta na budowę nowego mostu kablowego. Miasto zabezpieczyło środki w 2005 roku i przekazało dokumentację techniczną. Został przeprowadzony przetarg, wygrała go firma "Energopol - Szczecin" wespół ze spółką Gutowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe z Bydgoszczy. Nowa inwestycja kosztowała 1.400.000 złotych.

Również po wschodniej stronie ulicy w latach 90. dziewiętnastego wieku wybudowano drożdżownię. Po zachodniej - gorzelnię (powstała w latach 80. XIX wieku), później przejęta przez galwanizerię. Na przełomie wieków stanęła fabryka czekolady, po I wojnie światowej przejęta przez fabrykę likierów Rüeckforta.

W okresie II wojny światowej większość budowli przy ulicy została zniszczona. Przetrwały jedynie niewielkie fragmenty, a w czasach PRL-u i III Rzeczypospolitej popadały w coraz większą ruinę.

Zajezdnia przy ulicy Kolumba (Warsztaty Główne) została przekazana załodze szczecińskich tramwajarzy dopiero 1 września 1945 roku.

30 lipca 1985 roku przekazano Szczecińskiemu Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych do remontu kapitalnego odcinek jezdni i torowiska w ciągu ulicy Kolumba od Dworca Głównego do Pomorzan, wyłączając go z ruchu tramwajowego i kołowego – zachowując ruch lokalny. Gruntowna przebudowa ulicy Kolumba ślimaczyła się bardzo. Spowodowane, to było brakami materiałowymi niezbędnymi do przebudowy infrastruktury podziemnej i układania torowisk tramwajowych, jak również środków finansowych na dokończenie inwestycji. Ulicę Kolumba po kapitalnym remoncie oddano do eksploatacji 21 stycznia 1990 roku.

Właśnie minęło 30 lat od jej zakończenia. Elementy tej ulicy (torowiska, jezdnie, chodniki) przez te lata uległy katastrofalnej degradacji w związku z przejazdem ciężkiego taboru (Tiry) skracającego sobie drogę do Autostrady Poznańskiej (Krygiera).

Od lat w mieście mówi się o rewitalizacji ulicy Kolumba, ale jak na razie kończy się tylko na mówieniu. Miasto we wrześniu 2010 roku przedstawiło "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin", który między innym mówił również o rewitalizacji rejonu ulicy Kolumba. Obszar obejmuje sięgający nabrzeża Odry zespół przedwojennej zabudowy mieszkaniowej i poprzemysłowej wzdłuż Kolumba wraz z Wyspą Jaskółczą oraz tereny kolejowe z Dworcem Głównym PKP. Powierzchnia obszaru wynosi: 21,27 ha.

Wschodnia część obszaru obejmuje tereny zabudowane położone malowniczo nad rzeką, stanowiące układ przestrzenny o dawnej tradycji i wartościach ponadlokalnych, z reliktami zabudowy średniowiecznej. Część zachodnia to tereny kolejowe z Dworcem Głównym PKP.

Do najbardziej reprezentacyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków należą: zespół zabudowy fabrycznej dawnej wytwórni spirytusu i drożdży F. Crepin przy Kolumba 81-83 wraz z otoczeniem, kamienica przy ul. K. Kolumba 61 (obecnie Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej) wraz z otoczeniem, dawna Fabryka C. Lefebra przy Kolumba 81-83, zajezdnia tramwajowa przy Kolumba 86-89. Niszczejące zespoły zachowanej zabudowy poprzemysłowej wymagają pilnego podjęcia prac remontowych i dostosowania do pełnienia nowych funkcji.

wizualizacja UM
wizualizacja UM,
rejon ulicy Kolumba,
wrzesień 2010
Ulica K. Kolumba stanowi główną trasę komunikacyjną obszaru o intensywnym ruchu tranzytowym, wzdłuż której biegnie linia tramwajowa. Udział linii autobusowych jest niewielki, ograniczony do terenu w najbliższym sąsiedztwie dworca kolejowego. Brak naturalnej i zorganizowanej zieleni w jej obszarze. Wartość przyrodniczą stanowi ekosystem rzeki Odry. Tereny nabrzeżne sąsiadujące z Kolumba objęte są miejscowym planem zagospodarowania.

Rewitalizacja ma na celu utworzenie wielofunkcyjnej struktury miejskiej o wysokim standardzie w oparciu o walory historyczne i nadwodną lokalizację, a kierunkiem działań ma być:

przebudowa układu komunikacyjnego w celu eliminacji tranzytowego ruchu kołowego w ulicy K. Kolumba - budowa nowej drogi w zachodniej części obszaru, w powiązaniu z planowaną budową węzła obwodnicy śródmiejskiej (węzeł „Zapadła”) oraz przebudową układu drogowego wysp Łasztownia i Kępa Parnicka;
• udostępnienie inwestorom nieruchomości miasta położonych przy ul. K. Kolumba w celu realizacji zadań wynikających ze szczegółowego programu rewitalizacji obszaru (wydzielenie działek, przetarg na sprzedaż nieruchomości z obowiązkiem realizacji zadań);
• renowacja zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych;
• adaptacja istniejących obiektów do pełnienia nowych funkcji;
• wprowadzenie nowej zabudowy z uwzględnieniem charakteru istniejącej zabudowy historycznej oraz zapewnieniem kontaktu z rzeką;
• udostępnienie strefy nabrzeżnej dla celów rekreacyjno-sportowych;
• odnowa zdegradowanych i tworzenie nowych przestrzeni publicznych;
• zagospodarowanie terenów PKP wraz z budową nowego dworca kolejowego - realizowana na ukończeniu.

Jak już wspomniałem wyżej o remoncie, a właściwie całkowitej przebudowie, Kolumba mówi się już od dawna. Jest nawet gotowa koncepcja jej modernizacji, ale nic ponad to. Projekt jest od jakiegoś czasu w zawieszeniu. Choć nadal się do niego wraca przy wygodnych dla miasta okazjach.

Pierwotnie miały powstać dwie jezdnie ulicy Kolumba. Jedna miała przebiegać po tzw. śladzie obecnej ulicy i druga po terenach należących do PKP. Po tej pierwszej jeździłyby tramwaje, a ruch samochodowy miał być „uspokojony”, lokalny. Większość aut miała poruszać się dwu jezdniową - cztery pasy ruchu - ulicą przeznaczoną do przejazdu tranzytowego. Planowano, że zostanie wybudowana za budynkami (jadąc w stronę dworca) po lewej, czyli północno-zachodniej stronie.

Przeprowadzenie w takim kształcie zadania i w takim zakresie skutkowałaby znacznymi wyburzeniami zabytkowych budynków poprzemysłowych, m.in. obiektów tzw. starej cynkowni. To między innymi spowodowało, że prace nad inwestycją czasowo zawieszono.

Opracowane mają zostać nowe zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w zakresie dotyczącym parametrów drogi, czyli obniżenia jej klasy i liczby pasów, co pozwoli na wykonanie nowych opracowań projektowych obejmujących zarówno zmianę układu drogowego, jak i przekształceń zabudowy. Oznacza to, że na modernizację Kolumba wraz z budową ronda przy skrzyżowaniu z Zapadłą i przebudową placu przed dworcem musimy jeszcze trochę poczekać. Szacuje się, że nawet do 2023 roku.

12 czerwca 2017 roku rzecznik prasowy Szymon Wasilewski z "Tramwajów Szczecińskich" poinformował, że w chwili obecnej warszawska firma SAFAGE S.A.S przygotowuje projekty modernizacji torowiska. Mają być gotowe do końca roku i kosztować około miliona złotych. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować przebudowa ulicy Kolumba.

Remont obejmie kompleksową przebudowę torowiska, jezdni chodników oraz sieci trakcyjnej. W ramach zadania przewidziane są dwa etapy:

• modernizacja torowiska wraz siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Kolumba – ul. Chmielewskiego – ul. Smolańska – ul. Budziszyńska – do rozjazdów z pętlą Pomorzany (około 6 km).

• modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem (1 km).

Początek prac remontowych na ulicy Kolumba jest przesuwany z roku na rok, kiedy na prawdę się rozpocznie nikt w mieście nie jest w stanie powiedzieć. Zapytania dziennikarzy zbywane są ogólnikami.

Wszystkie zmiany powinny opierać się na współpracy. Struktura właścicielska jest zróżnicowana, stąd wzajemne relacje to podstawa. Kolumba zmieni się diametralnie po kompleksowej przebudowie, którą planujemy. Dokumentacja jest na ukończeniu. Asumptem do zmian będzie też nowa siedziba Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Jeden z charakterystycznych budynków odzyska dawny blask. Wiele zależy od innych właścicieli. Miasto na pewno ten proces będzie wspierać. Tak o przyszłości i planach dotyczących jednej z najbardziej zaniedbanych ulic w mieście - mówił kandydat na prezydenta Piotr Krzystek w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Mimo dwóch postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy, który zrujnowane obiekty nad Odrą - fragment tzw. szczecińskiej Wenecji - zamieni w nowoczesne centrum żeglugi śródlądowej. Oferowane ceny znacznie przewyższały kwotę, jaką może przeznaczyć na to zadanie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Przy Kolumba 79/80 ma być nowa siedziba Urzędu Żeglugi Śródlądowej oraz Centrum RIS (systemu informacji rzecznej) Dolnej Odry. Koncepcję architektoniczną przygotowało stargardzkie Biuro Projektów Art- Projekt.Obiekty stojące nad samą Odrą, na terenie tzw. szczecińskiej Wenecji, mają przejść gruntowną rewitalizację. Według planów, szczeciński UŻŚ powinien zmienić siedzibę do końca 2020 roku. Obecnie zajmuje pomieszczenia w Czerwonym Ratuszu przy placu Stefana Batorego.

W 2017 roku szczecińscy radni przyjęli uchwałę o bezprzetargowej sprzedaży UZŚ nieruchomości przy Kolumba - za cenę obniżoną do 1 zł, powiększoną o należny VAT. W pierwszym przetargu zgłosiły się dwie firmy. Po otwarciu ofert 18 maja 2018 okazało się, że Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej z Poznania zaproponowało cenę ponad 26,6 mln zł (brutto). Z kolei FHU Multi Projekt ze Szczecina zaoferowało wykonanie zadania za prawie 26 mln zł. Zamawiający, czyli UŻŚ, na sfinansowanie przedsięwzięcia zamierzał przeznaczyć 15 mln 650 tys. zł. Przetarg unieważniono i ogłoszono nowy. W drugim oferty można było składać do 6 czerwca 2018 roku. Wpłynęła jedna, też złożona przez spółkę Multi Projekt. Tym razem zaproponowała ona cenę nieco ponad 25,7 mln zł.

27 października 2018 roku ogłoszono unieważnienie trzeciego przetargu na rewitalizacje budynków pod siedzibę Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zabrakło niespełna 300 tys. zł. Co na to Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej? - aż wstyd, że ministerstwo nie potrafiło wysupłać dodatkowych pieniędzy na już i tak okrojoną inwestycję. Natomiast Szczecin stanął na wysokości zadania i sprzedał teren za złotówkę z VAT-em. Ten fragment "szczecińskiej Wenecji" w najbliższym czasie nie zostanie zmodernizowany.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji rozbiórkowej i projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych zgód i pozwoleń, rozbiórka istniejących zabudowań oraz wykonanie budynku biurowego i parkingu dla pojazdów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Od tego czasu nastąpiła cisza w sprawie zagospodarowania tego terenu.

Powracając do przebudowy ulicy i jak zapewniał 4 września 2019 - Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta w chwili obecnej sporządzana jest dokumentacja projektowa, która nie została jeszcze zakończona. Planowany termin jej zakończenia i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - to trzeci kwartał 2019 roku.

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planujemy na I-II kwartał 2020, natomiast rozpoczęcie przebudowy od III kwartału 2020 roku. który ma trwać do II kwartału 2022 roku, a rozliczenie środków unijnych musimy skończyć do 2023 roku.

Z kolei w wywiadzie udzielonym 18 lutego 2020 roku portalowi wszczecinie.pl, Michał Przepiera powiedział, że ogłoszenie przetargu nastąpi na przełomie trzeciego, czwartego kwartału 2020. Okazało się, że inwestycja napotyka na problemy. Chodzi o odcinek na wysokości tzw. szczecińskiej Wenecji.

Ulica Kolumba w tym miejscu jest za wąska, i nie trzyma współczesnych parametrów technicznych dla ulic. A wiadomo, że ulica jest pod ochroną konserwatorską. Potrzebna jest zgoda ministerstwa, i jak powiedział Michał Przepiera, że spodziewa się uzyskania zgody „w najbliższym„, co pozwoli na "domkniecie" procesu uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne jest uzyskanie tzw. odstępstw, bo projektanci mają problem, jak ugryźć temat.

Przetarg, jak powiedział będzie miał szerszy zasięg, bo nie tylko ulica Kolumba zostanie zmodernizowana, ale też ulice łączące się z nią. Zmodernizowane mają być także tory na ulicy Nowej. Przy wiadukcie kolejowym powstanie dodatkowy zakręt w relacji Nowa - Most Długi (w obu kierunkach). Nowe będą też tory na Nabrzeżu Wieleckim. Modernizacja obejmie też ciąg torów za Kolumba w ciągu ulic Chmielewskiego i Smolańskiej. Przebudowana ma być także pęta Pomorzany. W tym samym kontrakcie znajdzie się modernizacja torów całej ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Znowu termin ogłoszenia przetargu na remont Kolumba uległ zmianie, pierwotnie miał odbyć się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2020, ale ze względu na na złożoność tematu i z powodu panującej pandemii COVID-19 w dalszym ciągu wykonywana jest i uzgadniana dokumentacja projektowa. Planowany termin jej zakończenia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę - to IV kwartał 2020 roku, a ogłoszenie przetargu na powyższe miałoby nastąpić w tym samym czasie.

Natomiast inwestycja miałaby się rozpocząć w trzecim kwartale 2021 i miałaby trwać dwa lata, poinformował w odpowiedzi na interpretację radnego z PIS-u Michał Przepiera w dniu 24 listopada 2020.

Długo wyczekiwany przetarg na przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu alei Powstańców Wielkopolskich, ulic Smolańskiej, Chmielewskiego, Kolumba, Nowej, Dworcowej, oraz Nabrzeże Wieleckiego wraz z rozbudową pętli Pomorzany został ogłoszony 28 grudnia 2020 roku przez Tramwaje Szczecińskie.

Zadanie, jest wspólną inwestycją trzech zamawiających tj. Gminy Miasto Szczecin (GMS/TS)(przebudowa torowisk i trakcji), Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC)(remont istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z wymianą na sieć preizolowaną o średnicy 2x Dn 250 mm na wiadukcie przy ulicy Budziszyńskiej) oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) (przełożenie istniejących 2-ch magistral wodociągowych o średnicy dn 600 wraz z demontażem rurociągów i kładki w ulicy Budziszyńskiej). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 lutego 2021, 10 marca 2021, 29 marca 2021 roku. Zmiana terminu ze względu na 96 pytań od potencjalnych wykonawców, które dotyczą niektórych kwestii, które wymagają doprecyzowania. Termin wykonania inwestycji w ciągu 720 dni od dnia podpisania umowy.

Zakres robót inwestycji obejmie przebudowę układu torowego, sieci trakcyjnej, układu drogowego, ciągów pieszych, infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowania terenu elementami małej architektury, jak też budowę ścieżek rowerowych.

29 marca 2021 roku w siedzibie Tramwajów Szczecińskich otwarto oferty do przetargu, które wpłynęły na przebudowę ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich wraz z pętlą. Zainteresowanych kolejnym etapem przebudowy torowisk jest pięć firm, które zaproponowały następujące kwoty za wykonanie zadania:

• BUDIMEX S.A. - 274 250 468,86
• ZUE S.A. - 261 951 993,27
• Roverpol Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum - 267 980 100,00
• TORPOL S.A. - 259 715 741,55
• TRAKCJA S.A. - 292 421 878,22

Na sfinansowanie zamówienia Tramwaje Szczecińskie, SEC i ZWiK zamierzają przeznaczyć kwotę w wysokości 272 135 163,43 zł brutto. Na wynik i podpisanie umowy trzeba poczekać kilka miesięcy ze względu na weryfikacje złożonych dokumentów, jak i kontrolę unijną.

W powiązaniu z inwestycją Tramwajów Szczeciński tzn. przebudową torowisk od Nabrzeża Wieleckiego, ulicy Dworcowej i Nowej do Pomorzan, PKP PLK w 2021 roku w ramach swojej inwestycji chce przebudować przęsła i filary oraz wzmocnić przyczółki wiaduktu nad rondem u zbiegu ulicy Kolumba, Nowej i Nabrzeża Wieleckiego.

Nitowana konstrukcja obiektu jest mocno nadszarpnięta czasem. Konstrukcja ma zostać oczyszczona i zabezpieczona przed korozją, co jest jednoznaczne z poprawą stanu technicznego i zmianą jego wyglądu. Wymieniona zostanie na nową sieć trakcyjna. Wymienione też zostaną tory, jak i niektóre elementy konstrukcji wiaduktu wykonywane poza terenem budowy i później zamontowane.

Oprócz remontu wiaduktu prowadzone są prace przy murze oporowym obok wiaduktu przy ulicy Owocowej na odcinku około 40 metrów. Naprawiane i uzupełniane są ubytki w ścianie oraz gzyms ogrodzenia. Mur jest wzmacniany, oczyszczany i malowany. Koszty remontu wiaduktu i muru oporowego mają wynieść około 10,5 miliona złotych. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 roku.

5 sierpnia 2021 roku Tramwaje Szczecińskie jako pełnomocnik miasta ogłosił wyniki przetargu na przebudowę torowisk w ciągu ulic Nabrzeża Wieleckiego, Nowej, Dworcowej, Kolumna, Chmielewskiego i Smolańskiej oraz w ciągu alei Powstańców Wielkopolskich wraz z pętlą Pomorzany.

Najlepszą ofertę złożyła firma ZUE z Krakowa, która zaproponowała kwotę 261,952 mln zł brutto za wykonanie zadania. Oferta ZUE nie przekraczała kwoty, jaką Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia (272,1 mln zł brutto). Umowa zostanie podpisana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i kontroli unijnej.

24 sierpnia 2021 roku otwarto oferty z przetargu na nadzór inwestorski nad przebudową torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany. Zgłosiły się trzy firmy - NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina zaoferowała kwotę 1 697 400,00, EMC Group Polska S.A. z Warszawy z kwotą 2 627 402,51 i konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKOINWEST S.A. i Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” obie ze Szczecina zaproponowały kwotę 1 383 753,69. Wszystkie kwoty brutto. przetarg ogłoszono 23 lipca 2021 roku.

We wtorek 16 listopada 2021 roku podpisana została umowa na modernizację tras tramwajowych łączących centrum z Pomorzanami. To oznacza, że niedługo rozpocznie się przebudowa trasy. Od tego momentu ZUE ma dwa lata na jej wykonanie.

I wreszcie stało się, 18 grudnia 2021 roku firma ZUE przystąpiła do prac remontowych od Nabrzeża Wieleckiego poprzez Dworcową, Nową, Kolumba, Smolańska zachaczająć o pętlę Pomorzany, zamykając całkowicie odcinek jezdni tzw. "Ucha Sternickiego", Nabrzeża Wieleckiego części ulicy Dworcowej do wysokości ulicy Św. Ducha. Później z dniem 8 stycznia 2022 roku wstrzymano ruch linii tramwajowych i autobusowych, przystępując do prac rozbiórkowych w rejonie ulicy Smolańskiej i Nabrzeża Wieleckiego.

* * *

Wygląd ulicy Kolumba na dzień 3 lipca 2017

Trochę zdjęć z aktualnego stanu ulic Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej w kierunku pętli na Pomorzanach i części pętli na Pomorzanach.
* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.