Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Realizacja zadań planowych MZK
w okresie od 1 czerwca - 31 grudnia1995 roku


* * *

Opracowanie Jerzy Stychlerz, Bożena Waszczuk. Nr 1-3 1996 rok.


* * *

Opracowany po podziale MZK na ZKM i MZK plan finansowy po stronie dochodów zamykał się kwotą 34.432 tys.zł, w tym niedobór środków obrotowych w ynosił 2.050 tys.zł,a po stronie rozchodów było 33.510 tys.zł, w tym niedobór środków obrotowych 1.128 tys.zł. Realizacja zadań finansowych na przestrzeni 7 miesięcy była bardzo trudna z uwagi na niedobór środków obrotowych. Strata na koniec maja wyniosła 2.272 tys.zł. Brakowało środków finansowych na zakup materiałów, części zamiennych i akcesoriów do napraw oraz przeglądów taboru tramwajowego i autobusowego, brakowało również środków na pokrycie rachunków za zakupione paliwo i ogumienie. Osiągnięto dochody ujęte w planie.

Realizacja rozchodów zamknęła się łączną kwotą 34.957 tys.zł tj. 102,3 % planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia osobowe 15.099 tys.zł, składki ZUS i Fundusz Pracy 5.789 tys.zł, zakup materiałów, części zamiennych, paliwa i ogumienia 9.676 tys.zł, energię 3-950 tys.zł i pozostałe wydatki 2,453 tys.zł. Na koniec roku niedobór środków obrotowych wyniósł więc 2.218 tys.zł. Strata bilansowa na koniec roku wyniosła 836 tys.zł.
W ramach środków przyznanych przez Urząd Miejski (3.914 tys.zł) przeprowadzono między innymi remont kapitalny: 25 wagonów tramwajowych, 19 autobusów, 27 silników autobusowych oraz remont sieci trakcyjnej na al.Piastów i Powstańców Wielkopolskich i remont podstacji Kolumba. Na inwestycje wydatkowano łącznie 31.343 tys.zł, w tym 451 tys.zł na zakup wagonów tramwajowych i 30.712 tys.zł na zakup autobusów Volvo, były to środki przyznane przez Urząd Miejski. Natomiast ze środków PZU wykonano za 29 tys.zł sygnalizację najazdową na ul. Gdańskiej przy Basenie Górniczym, a ze środków własnych wydatkowano 141 tys.zł na zakup maszyn, urządzeń i środków transportowych.

Realizacja zadań przewozowych za cały 1995 rok przedstawia się następująco:
- trakcja tramwajowa; plan 11.390 tys.wozokm, wykonanie 11.347 tys. wozokm tj. 99,8 % planu,
- trakcja autobusowa: plan 18.940 tys,wozokm, wykonanie 19.348 tys. wozokm, tj. 102,2 % planu.
W październiku skierowano część autobusów marki Volvo z TBA-I (Klonowica) do obsługi linii pospiesznych A,B,C, łączących prawobrzeże z Centrum, Osiedlem Arkonskim i Studzienną, natomiast w listopadzie po przerwie przywrócono kursowanie tramwajów linii nr 3 z Zajezdni Niemierzyn do Pomorzan. W związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w rejonie Bramy Portowej, pl.Kościuszki, pl.Rodła i przy Moście Długim oraz pogorszeniem stanu torowisk na_ul.Krzywoustego i Wyszyńskiego w stosunku do roku ubiegłego, szczególnie w trakcji tramwajowej, nastąpiło pewne pogorszenie wskaźników punktualności jazdy z 97,6 % w 1994 r. do 96,4 % w 1995 r, w trakcji autobusowej odpowiednio 96,8 % i 96,5 %. Wielkość zatrudnienia uległa zmniejszeniu. W planie przyjęto 2.514 osób, wykonanie za 7 miesięcy wyniosło zaś średnio 2.356 osób, natomiast na koniec roku tylko 2.309 osób.
Wysokość płac kształtowała się następująco:
- średnia płaca za cały 1995 r. - 748,00 zł
- średnia za 7 m-cy (VI-XII) - 794,00 zł.
Mimo rozlicznych trudności realizację zadań za 7 miesięcy należy ocenić pozytywnie.


* * *

Reklamy, dzierżawy i co za co?

Do głównych zadań Działu Obsługi Handlowej należy szukanie możliwości i realizacja sprzedaży produkcji i usług na zewnątrz zakładu, przynoszących korzyści ekonomiczne. W czerwcu, po rozdziale MZK i odłączeniu sprzedaży biletów "Handlowy" skoncentrował się na pozyskiwaniu wpływów wynikających z działalności pomocniczej zakładu. Zawierane umowy dotyczą głównie ekspozycji reklam, najmu pomieszczeń i dzierżawy terenów. Ogółem w ubiegłym roku realizowano 167 umów, w tym 97 - to umowy zawarte w 1995 roku. Całkowite wpływy z podpisanych umów wynosiły 570.837,30 zł, z czego 388.028,35 zł przypada na 78 umów dotyczących reklam, co stanowi ok. 68 % wpływów, a 182.808,95 zł uzyskano z 89 umów dzierżaw i wynajmów - stanowiące pozostałe 32 % wpływów.

Wśród 78 umów na reklamy - 30 to umowy reklam na pojazdach. Z 97 umów zawartych na przestrzeni 1995 roku - 37 umów dotyczyło najmu pomieszczeń, dzierżawy terenów oraz innych usług. Zrealizowaniem możliwości efektywnego wykorzystania pomieszczeń było częściowe wynajęcie Przychodni Przyzakładowej. Ogółem podpisano 13 umów na dzierżawę wolnych gabinetów lekarskich, jak i wolnych dopiero po godzinach pracy przychodni. Obecnie więc obok zakładowej opieki medycznej funkcjonuje prywatna praktyka lecznicza w zakresie: stomatologii, ginekologii, ortopedii, kardiologii, okulistyki, neurologii, pulmonologii, urologii, reumatologii, psychologii a także prowadzone są specjalistyczne badania laboratoryjne. Przychodnia wykorzystywana jest teraz od godz.7,00 do 18,00, w szczególnych przypadkach po 18,00, a nawet w soboty i niedziele.

Wśród umów najmu pomieszczeń 1 dzierżawy placów 9 z nich obejmuje tereny i obiekty Gospodarstwa Transportu i Sprzętu. Świadczy się tam obecnie prywatne usługi spawalniczo-blacharskie, budowlane i wystroju mieszkań. Działa poza tym myjnia samochodowa, parking strzeżony i hurtownia. Jak widać - idziemy z duchem czasu, wszystko po to, aby uzyskać dodatkowe dochody. W 1995 roku świadczono także usługi na rzecz ZKM, na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa. W ten soosób z 30 umów uzyskano wpływy w wysokości 25.655,09 zł.

Na zasadzie wzajemnej wymiany usług kontynuowana jest współpraca z mass mediami. Za możliwość reklamy na taborze, zakład może zamieszczać bezpłatnie reklamy, ogłoszenia i wszelkiego rodzaju oferty o usługach w "Kurierze Szczecińskim" oraz na antenie "Polskiego Radia Szczecin SA", radia "ABC" oraz radia "Plama". Jedną z form prowadzonej działalności jest organizowanie przetargów stwarzających możliwość wyboru najkorzystniejszych ofert.

Przeprowadzone w 1995 roku przetargi dotyczyły głównie sprzedaży autobusów, mycia taboru, a także gospodarki odpadami zakładu. Dzięki przetargom: na sprzedaż autobusów przeznaczonych do kasacji bazy autobusowe uzyskały środki, które wykorzystały na pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Wybór ofert dotyczących gospodarki odpadami zakończono zawarciem umowy na opracowanie pełnej dokumentacji gospodarki odpadami w zakładzie. Przetarg na mycie autobusów unieważniono zaś z uwagi na nieporównywalność ofert. Ponownie przeprowadzony zostanie w roku bieżącym.

Drobną działalność pomocniczą prowadzą we własnym zakresie także wyodrębnione finansowo jednostki organizacyjne zakładu. Jak widać, czyni się starania w kierunku pozyskania dodatkowych środków. Jednak są to możliwości znikome w stosunku do potrzeb. Jako przykład niech posłuży fakt, że za uzyskane w ciągu 1995 roku przez Dział Obsługi Handlowej środki jesteśmy w stanie opłacić dwumiesięczne dostawy paliwa dla jednej bazy lub miesięczne zużycie energii elektrycznej całego zakładu. Artykuł przygotowany w oparciu o materiały z Działu Obsługi Handlowej.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer