Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Dużo, ale wciąż za mało

* * *Opracowanie: Henryka Szwal. Nr 10-11 1996 rok


* * *

Początek roku 1996 nie był optymistyczny pod względem przyznanych dla naszego zakładu środków finansowych na remonty i inwestycje. W planie budżetu miasta przewidziano dla MZK kwotę 21.490.000 zł z przeznaczeniem na remonty taboru, zajezdni i torowisk (5.090.000 zł) oraz zakup pojazdów komunikacji miejskiej (16.400,000 zł). W szczegółowym planie remontów ujęte zostały: remonty kapitalne 17 wagonów tramwajowych oraz dokończenie jednego rozpoczętego w ubiegłym roku, remonty kapitalne 24 autobusów „Jelcz", remonty kapitalne autobusów i „Żuków" pogotowia technicznego, remont dachu i świetlików w hali zajezdni Golęcin, remont dwóch kanałów i modernizację trzeciego z przystosowaniem do obsługi wagonów przegubowych w zajezdni Niemierzyn, remont 850 m toru tramwajowego w ul. Krzywoustego od pl. Kościuszki do pl. Zwycięstwa oraz remont kapitalny 21 silników autobusowych.

Remonty w zajezdniach powierzono wyspecjalizowanym firmom wyłonionym w przetargach nieograniczonych, a na wykonanie pozostałych zadań dział inwestycji zawarł odpowiednie umowy z gospodarstwami i wydziałami MZK. Dotychczas ukończono remont torowiska w ul. Krzywoustego a pozostałe roboty są daleko zaawansowane.

Środki przeznaczone na zakup taboru w wysokości 16.400.000 zł planowane byty na sfinansowanie zakupionych w 1995 r. autobusów „VOLVO". Po sfinansowaniu powyższych autobusów pozostała w gestii UM rezerwa środków. Dzięki zabiegom MZK środki te przydzielono naszemu zakładowi. Z powyższych środków w lutym i marcu zakupiono 13 używanych tramwajów typu GT-6 Düwag z Niemiec - na kwotę 820.351 zł. Ponadto w lipcu z innych środków Urzędu Miasta zakupiono 10 wagonów jw. na kwotę 724.310 zł. Jak już przedstawiono powyżej plan budżetu miasta nie zapewniał zaspokojenia potrzeb MZK, toteż w ciągu roku czynione były starania o przydział dodatkowych funduszy.

Zabiegi te przyniosły efekt w postaci przyznanych przez Urząd Miasta we wrześniu i październiku dodatkowych środków finansowych w kwocie 7.180.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na: remont torowiska w ul. Dworcowa-Nowa (1.280.000 zł), zakup 11 autobusów (4.100.000 zł), zakup 10 tramwajów GT-6 i 10 przyczep (1.300.000 zł) oraz zakup 4 minibusów (500.000 zł).

Ze względu na krótki, bo 3-miesięczny termin wykonania wymienionych zadań niezbędny okazał się pośpiech i wzmożone działania dyrekcji oraz pracowników działu inwestycji dla znalezienia odpowiednich wykonawców gwarantujących ich realizację do końca bieżącego roku. W drodze tzw. negocjacji z zachowaniem konkurencji zawarto z Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych SA umowę na przebudowę torowiska w ul. Dworcowa - Nowa, z Zakładami Samochodowymi Jelcz SA zawarto umowę na zakup 11 autobusów „Jelcz" za 4. 336.148 zł, podpisano kontrakt z firmą SIM-Industhetechnik GmbH z Niemiec na dostawę 10 wagonów GT-6 z przyczepami oraz w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferenta na dostawę 4 minibusów. Łącznie więc budżet Urzędu Miejskiego przeznaczył w całym 1996 roku sumę 28.670.000 zł na remonty obiektów i urządzeń oraz zakupy taboru komunikacji miejskiej.

Jest to dużo! Ale ciągle za mało! Szczególne braki odczuwamy w finansowaniu remontów torowisk tramwajowych. Zakład nasz poszukuje środków finansowych na wydatki inwestycyjne również poza Urzędem Miejskim, a także wydaje na te cele środki własne. Z tych środków zrealizowano w tym roku: modernizację cieplnego węzła pomiarowego dla kompleksu obiektów przy ul. Klonowica 5, remont kapitalny dachu nad stołówką i klubem zakładowym oraz zakupy maszyn i urządzeń, na łączną kwotę 198.627 zł.

Uzyskaliśmy też środki w wysokości 59.597 zł z Wydziału Ochrony Środowiska UM na sfinansowanie przebudowy systemu ogrzewania koksowego na gazowe w przychodni MZK. W drodze porozumienia z Gminą Police otrzymaliśmy środki w wysokości 350.000 zł na wykonanie w polickiej bazie: remontów kapitalnych 4 autobusów, remontu posadzki na stanowisku diagnostycznym oraz na zakup dymomierza.

Do końca roku już niedaleko. Miejmy nadzieję, że tak ambitne plany wykonane zostaną w całości dla wspólnego dobra - naszego zakładu, miasta oraz jego mieszkańców.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.