Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Porozumienie w sprawie postulatów strajkowych

* * *

PROTOKÓŁ


Porozumienia w sprawie realizacji postulatów Komitetu Strajkowego w Szczecinie zawarty przez Komisję Resortową i Komisję Robotnicze przy WPKM w Szczecinie w dniu 11.09.1980 r. W wyniku przeprowadzonej dyskusji i rozpatrzenia zgłoszonych postulatów, przyjęto następujące ustalenia :

1. Ustalono, że od dnia 1.09.1980r, w WPKM w Szczecinie nastąpi podwyżka płac w następujących średnich wysokościach miesięcznie w odniesieniu do następujących grup pracowniczych :
a/ na 1 kierowcę autobusowego średnio w wysokości 922 zł,
b/ na 1 motorniczego średnio w wysokości 900 zł.
c/ na pracownika tzw. "ścisłego" zaplecza technicznego w wysokości średnio 700 zł.
d/ na pozostałych pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych w wysokości 400 zł.
Podwyżka nastąpi przy pomocy istniejących obecnie tabel i kategorii płac. Pracownicy, którzy osiągnęli maksymalne stawki i tabele zaszeregowania, podwyżkę otrzymają, w formie stałej miesięcznej premii wpisanej do umowy o pracę. W stosunku do tej premii nie mają zastosowania regulaminy premiowania. Podwyżka płac nie może być niższa niż 400 zł. Dyrekcja przedsiębiorstwa w porozumieniu z Zakładową Komisją Robotniczą i Redą Zakładową ustali szczegółowy tryb dokonywania podwyżek wg wyżej sprecyzowanych ogólnych zasad. Wiceminister MAGTiOŚ tow. Czesław Kotela poczyni starania o zwiększenie podwyżki płac dla pracowników w/m.w pkt. d do kwoty 600 zł. MAGT i OŚ pokryje skutki płacowe i finansowe podwyżek płac wg wyżej wymienionych uzgodnionych zasad.

2. Postulat zrealizowany w pełni. Od m-ca sierpnia wypłaty za zaoszczędzone paliwa dokonywane będę na osobnej liście.

3. Ustalono, że wypłaty nagród z funduszu 0,5 muszę być dokonywane przy zachowaniu zasady jawności polegającej na wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa list nagrodzonych. Pracowników do nagrody typować będą kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w porozumieniu z przedstawicielami załogi określonymi regulaminem nagradzania - ostateczne decyzję podejmuje dyrektor przedsiębiorstwa.

4. Uzgodniono, że o ile utrzymana zostanie zasada przyznawania mieszkań na przedsiębiorstwa to WPKM począwszy od roku 1981 otrzymywać będzie więcej mieszkań niż w roku 1980. Rozdział tych mieszkań dokonywany bidzie z zachowaniem zasady jawności i na podstawie opinii Komisji Socjalno-Bytowej przedsiębiorstwa.

5. Ustalono, że jest to problem ogólnokrajowy i w związku z tym zostanie przekazany przez resort do Ministra Finansów do końca m-ca września br.

6. Wyjaśniono, że realizację tego postulatu zawiera protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów MKS z Komisją Rządowa w Szczecinie.

7. Uzgodniono, że wniosek zostanie przekazany przez resort do MPPiSS w cia.gu m-ca września br.

8. W przypadku odwołań pracowników od decyzji o ukaraniu dyrektor rozpatrując odwołanie w trybie art. 112 kp winien zasięgnęć opinii Rady Zakładowej lub Komisji Robotniczej i w zależności od tego, którą z nich wskaże pracownik.

9. Wniosek zrealizowany.

10. Wyjaśniono jak w punkcie 6.

11. Realizację postulatu obejmuje pkt 1.

12. Postanowiono powołać zespół składający się z 2 przedstawicieli Komisji Robotniczej, 2 przedstawicieli Rady Zakładowej i 2 przedstawicieli przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest w terminie do dnia 15.09, br. ustalenie zakresu poprawy warunków pracy i warunków bhp oraz niedoboru części zamiennych.

13. Ustalono, że wszystkie potrzeby pracowników w zakresie umiesz czenia dzieci w żłobkach są w pełni zaspakajane. Nie są zabez pieczone potrzeby w zakresie umieszczania dzieci w przedszkol lach w ilości 38 miejsc. Ustalono również, że zespół, o którym mowa w pkt 12 wytypuje do załatwienia w br. przez Prezydenta Miasta Szczecina 10 najpilniejszych niezałatwionych wniosków. Ponadto Wojewoda Szczeciński zbada przyczyny odroczenia realizacji żłobko-przedszkola przy ul.Michałowskiego. Wyjaśniono również, że w budowie jest przedszkole na 120 miejsc przy ul.Łokietka, które zostanie oddane do eksploatacji z rozpoczęciem roku przedszkolnego 1981/82.

14. Wyjaśniono jak w pkt.6.

15. Uzgodniono, że :
- sprawa jest o zasięgu krajowym i wymaga uregulowania przez MAGTiOś i inne resorty w terminie do 31.12,1980 r.
- Dyrektor przedsiębiorstwa w terminie do dnia 15.09.br. zorganizuje kontrolę techniczną w zapleczu trakcji tramwajowej,
- zespół, o którym mowa w pkt. 12 przedstawi kierunki zmierzające do poprawy pracy kontroli technicznej.

16. Sprawy bhp winny stać się w WPKM w Szczecinie sprawami pierwszej wagi i sprawy eksploatacji nie powinny dominować nad potrzebami w tym zakresie. Plan poprawy warunków bhp winien być odzwierciedleniem tej zasady oraz winien uwzględniać realne możliwości przedsiębiorstwa w tym zakresie.

17. Ustalono, że wypłata wynagrodzenia za okres strajku dokonana zostanie wg zasad uzgodnionych przez Komisję Rządowy i MKS w Gdańsku tj. 100 % wynagrodzenia obliczonego tak jak za okres urlopu wypoczynkowego, na zasadzie 8-godzinnego dnia pracy.

18. Istnieje konieczność utrzymania w dalszym ciągu Przyzakła dowej Przychodni Lekarskiej przy WPKM. Aczkolwiek wszyscy lekarze są pracownikami ZGZ i nie podlegają, dyrekcji przed siębiorstwa, załoga odczuwa, iż dyrekcja ma wpływ na wydawa nie zwolnień lekarskich i zaświadczeń lekarskich. Dyrekcja zapewniła, iż wpływu takiego nie wywierała ani też nie zamierza wywierać w przyszłości.

19. Wyjaśniono, że strajkująca część załogi była bieżęco zaopatry- wana bezpłatnie w posiłki obiadowe i wodę mineralne oraz za odpłatnością w żywność i papierosy w istniejących bufetach przyzakładowych.

20. Uzgodniono, że Zakładowa Komisja Robotnicza w terminie do i 21. 15.09.1980r. przekaże postulaty wraz z konkretnym opisem faktów do Naczelnego Dyrektora ZGKiM w Szczecinie. O sposobie załatwienia sprawy Naczelny Dyrektor ZGKiM poinformuje ZKR i Radę Zakładowe w terminie do 15.10.1980r.

22. Wyjaśniono, że okresy pracy w budownictwie podlegają zalicze niu do okresów, za które w WPKM wypłaca się nagrody jubileu szowe bez względu na to, czy przedsiębiorstwa budowlane, w których zainteresowany pracownik pracował, takie już wypłaciły. Ustalono również, że MAGTiOś wystąpi do końca m-ca października br. do MPPiSS o zaliczenie pracownikom WPKM do okresu uprawniajęcego do nagrody jubileuszowej wszystkich okresów pracy.

23. Ustalono, że :
- Wojewoda Szczeciński podejmie działania w celu określenia przez Straż Pożarne warunków niezbędnych do uruchomienia hotelu robotniczego w obiekcie w Płoni na 50 osób,
- Wojewoda Szczeciński do końca m-ca października br. określi termin zwrotu na potrzeby hotelowe przedsiębiorstwa obiektu przy ul.Klonowica użyczonego Politechnice Szczecińskiej,
- Prezydent Miasta Szczecina przydzieli w bieżącym roku 5 mieszkań rotacyjnych na potrzeby pracowników WPKM.
- ZGKiM podejmie działania odnośnie wprowadzenia do planu in westycyjnego na lata 1981-85 budowy przez WPKM hotelu robot niczego dla potrzeb przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej m. Szczecina,
- Wojewoda i MAGTiOś podejmą działania interwencyjne w Głównym Komitecie Turystyki o zwiększenie na br. limitu na wynajem kwater prywatnych o 2.200 tys.zł.

24. Ustalono jak w pkt. 1.

25. 'Wniosek nieaktualny. Fundusz 0,2 został zlikwidowany w 1974 r.

26. Wyjaśniono jak w pkt. 6.

27. Wyjaśniono jak w pkt. 6.

28. W oparciu o obowiązujące w PRL przepisy prawne oraz treść porozumień zawartych przez komisje rządowe i międzyzakładowe komitety strajkowe w Gdańsku i Szczecinie z dniem zakończenia strajku Komisja Robotnicza przy WPKM w Szczecinie jest repre zentacją tych pracowników, którzy złożyli oświadczenie o wystąpieniu ze związków zawodowych, zrzeszonych w CRZZ i za deklarowali chęć przynależności do nowo tworzonego związku zawodowego. W przypadku zwrócenia się tych pracowników o ochronę Komisja Robotnicza może korzystać z uprawnień prze widzianych przepisami Kodeksu Pracy. Komisja Robotnicza nie jest następcę prawnym Rady Zakładowej. Nie posiada uprawnień wynikających ze statutu i regulaminów dotychczasowych związków zawodowych i ich członków. Nowy związek zawodowy może uregulować zakres związkowych świadczeń dla swoich członków z tytułu przynależności po uzyskaniu osobowości prawnej z chwilą rejestracji także poza rejestrem CRZZ. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej nowo utworzony związek zawodowy może otwierać swoje konto bankowe i dysponować swoim funduszem. Mając na uwadze nadrzędność interesów załogi ustala się, że do czasu uregulowania tych spraw dotychczasowi członkowie kasy zapomogowo-pożyczkowej mogą z niej korzystać na dotychczasowych zasadach. Pracownicy, którzy zgłosili akces do nowo tworzonych związków zawodowych mają również prawo do świadczeń typu zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu pracownika względnie najbliższych. Realizacji tych świadczeń dokonuje Rada Zakładowa we współdziałaniu z Komisja Robotniczą. Świadczenia socjalno-bytowe przysługujące pracownikowi z tytułu zatrudnienia, zakład pracy świadczyć będzie po zasięgnięciu opinii Rady Zakładowej i Komisji Robotniczej w oparciu o zatwierdzony przez KSR plan działalności socjalno-bytowej. Kierownik zakładu pracy umożliwiając działalność Komisji Robotniczej powinien mieć na uwadze zapewnienie normalnego toku pracy. Powinność ta cięży również na Komisji Robotniczej.

29. Wyjaśniono jak w pkt. 6.

30. Wyjaśniono jak w pkt. 6.

31. Wyjaśniono jak w pkt. 6.

32. Uzgodniono konieczność ograniczenia administracji i stano wisk kierowniczych. Ograniczenie to dotyczy 30 etatów, na które przedsiębiorstwo opracowało program likwidacji przed 15.08.19S0r. Z osobami zajmującymi wytypowane do redukcji stanowiska rozwiązane zostanę aktualne umowy o pracę w trybie przewidzianym kodeksem pracy. Ponadto uzgodniono, że ZGKiM do końca br. dokona ponownej analizy struktury i organizacji WPKM. Ewentualne zwolnienia pracowników wynikające z w/w analizy będę indywidualnie uzgadniane z przedstawicielstwem załogi na ogólnie przyjętych zasadach.

33. Wyjaśniono jak w pkt. 6.

34. Wyjaśniono, że postulat załatwiono w porozumieniu gdańskim.

35. Niezawisłość sądów gwarantuje Konstytucja PRL. Praworządność jest naczelną zasadą działania organów administracji i organów d/s rozstrzygania sporów ze stosunków pracy.

36. Wniosek wycofany.

37. Ustalono, że zachodzi potrzeba poprawy zaopatrzenia składów materiałów budowlanych.

38. Wyjaśniono jak w pkt. 6.

39. Wyjaśniono, że postulat został załatwiony w pkt. 12 porozumienia gdańskiego.

40. Ustalono słuszność postulatu.

41. Jak w punkcie 6.

42. Jak w punkcie 6.

43. Jak w punkcie 6.

44. Jak w punkcie 6.

45. Uznano postulat za słuszny. Uzgodniono, że MAGTiOŚ ze swojej strony podejmie starania w kierunku poprawy zaopatrzenia rynku w węgiel, natomiast nie widzi możliwości przywrócenia zasady wydawania deputatów węglowych w naturze. Wojewoda Szczeciński poczyni dalsze starania o lepsze zaopatrzenie rynku szczecińskiego w węgiel przy czym dotychczasowe starania w tym roku doprowadziły do zwiększenia dostaw o 5 tys. ton węgla. Ministerstwo AGTiOś wystąpi do Ministra Handlu Wewnętrznego o zwiększenie norm przydziału opału na mieszkanie przy zaopatrywaniu ludności w opał /węgiel, koks/.

46. MAGTiOŚ zobowiązuje się do końca października 1980 roku prze- prowadzić zmiany w przepisach UZP w celu zrównania uprawnień pracowników do biletu wolnej jazdy bez względu na płeć.

47. MAGTiOŚ zobowiązuje się wystąpić do resortu MPPiSS o wprowa- dzenie dodatków za czynności dodatkowe pełnione przez pracow ników na stanowiskach nierobotniczych /np. zaopatrzeniowcy, magazynierzy, pracownicy prowadzący pojazdy mechaniczne jako czynności dodatkowe/.

48. Postulat słuszny w odniesieniu do grupy II określonej regula minem premiowania i uruchamianej przez dyrekcję przedsiębior stwa. W odniesieniu do grupy 1 uruchomienie premii winno nas- tępić w terminie dni 14 od złożenia w jednostce nadrzędnej sprawozdania finansowego i sprawozdania z bankowego rozlicze nia funduszu płac.

49. Postulat słuszny i zarówno MAGTiOś i ZGKiM będą w przyszłości przeciwdziałały w ustalaniu zadań premiowych, które są nieza leżne od przedsiębiorstwa.

50. Jak w punkcie 6.

51. Jak w punkcie 6.

52. Uzgodniono, że na obecnym etapie rozwoju społeczno-gospodar- czego istnieje konieczność planowej gospodarki zatrudnieniem. Koordynacja administracyjna rynku pracy nie powinna stanowić dolegliwości dla osób przestrzegających przepisy prawa pracy i nie powinna godzić w uzasadnione gospodarczo interesy zakładów pracy.

Postulaty wydziałowe
1. Postulat słuszny. Stwierdzono, że od 1974 roku płace zasad- nicze i premie pracowników znacznie wzrosły, natomiast dodatki pozostały na poziomie 1974 roku i ich relacja do w/w składni ków wynagrodzenia, uległa drastycznemu zmniejszeniu i nie spełnia swojego celu. MAGTiOś podejmie działania - w terminie do dnia 30 listopada 1980 roku - w kierunku podniesienia dodatków dla pracowników wykonujących prace w warunkach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia /w szczególności przy pracach pod ruchem, pod wysokim napięciem, na wysokości/. Dodatki te powinny dotyczyć także pracowników na stanowiskach nierobotniczych, a wykonujących te czynności.

2. Jak w punkcie 45.

3. Postulat uznano za słuszny. MAGTiOŚ wystąpi do MPPiSS o zmianę przepisów wprowadzających obowiązek zwrotu odzieży roboczej i bielizny osobistej.

4. Postulat słuszny. WPKM przygotuje wystąpienie w sprawie ubezpieczenia szkód tramwajowych /"casco"/ i prześle je do MAGTiOś w terminie do 30 września 1980r. celem załatwienia sprawy przez kompetentne instytucje.

5. Postulat uznano za słuszny zarówno dla podniesienia bhp pracowników WPKM jak i bezpieczeństwa ruchu. Wojewoda Szczeciński podejmie działania w celu rozbudowy mocy przerobowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie, oraz włączenia do wykonawstwa robót komunalnych przedsiębiorstw Budownictwa Kolejowego, które są wyspecjalizowane w tego typu robotach.. MAGTiOś podejmie działania w kierunku zwiększenia przydziału i polepszenia jakości szyn tramwajowych, oraz zwiększenia dostaw odpowiedniego tłucznia.

6. Postulat słuszny. Wojewoda Szczeciński oraz ZGKiM podejmą działania w celu włączenia inwestycji pn: "Budowa Zaplecza Technicznego dla WPKM Oddział w Świnoujściu i MPGKiM w świnoujściu" do planu inwestycyjnego na lata 1981/1985 i zabezpieczenie wykonawstwa.

7. Punkt 7 załatwiony przez WPKM.

Postulat dodatkowy
Zakładowa Komisja Robotnicza zgłosiła potrzebę dokonania zmiany na stanowiskach kierowniczych w trakcji autobusowej, ekipie remontowej i Dyrekcji WPKM. Ustalono, że Dyrektor przedsiębiorstwa w porozumieniu z Zakładowe Komisja Robotnicze, KZ PZPR, Radą Zakładową dokona oceny kadry kierowniczej przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30 października 1980 roku. Ustalono, że Naczelny Dyrektor ZGKiM w Szczecinie dokona podobnej oceny członków Dyrekcji WPKM i w terminie do dnia 30 listopada 1980 roku zapozna z tą oceną, Konferencję Samorządu Robotniczego.

Porozumienie podpisali :
Za Zakładowe Komisję Robotnicze
1. Przewodniczący ZKR
/-/ Jan Nowak
2. Członek ZKR
/-/ Zdzisław Fabiszewski
3. Członek ZKR
/-/ Józef Ignor
4. Członek ZKR
/-/ Andrzej Milczanowski
5. Członek ZKR
/-/ Jerzy Zimowski
6. Przedst,Oddz.Stargard
/-/ Manfred Kęcki
7. Przedst.Oddz.Świnoujście
/-/ Kazimierz Bogdaszewski

Komisja Resortowa:
1. Wiceminister MAGTiOŚ
/-/ Czesław Kotela
2. Wojewoda Szczeciński
/-/ Henryk Kanicki
3. z-ca Kierownika Wydziału KW PZPR
/-/ Stanisław Chałupka
4. Naczelny Dyrektor ZGKiM
/-/ Włodzimierz Marszałek

Za W.P.K.M:
1. Dyrektor WPKM
/-/ Feliks Stasiek
2. Przewodniczący Rady Zakładowej
/-/ Zbigniew Dziedzic
3. I Sekretarz KZ PZPR
/-/ Leszek Szczerba
Podpisy nieczytelne. Wszystko za zgodność z oryginałem.
O postulatach załogi WPKM tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.