Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Postulaty WPKM w Szczecinie

* * *

Żądamy:
1. Podwyższenia godzinowego wynagrodzenia robotników /kierowców, motorniczych i wszelkich innych robotników, do wysokości 50 zł za godz. plus 30 % premii.
2. Dokonywania wypłat za zaoszczędzone paliwo z oddzielnej listy.
3. Jawnego i sprawieliwego podziału premii z funduszu 0,5.
4. Przydziału większej ilości mieszkań dla załogi przedsiębiorstwa i jawnego oraz sprawiedliwego dokonywania rozdziału tych mieszkań dla pracowników przedsiębiorstwa.
5. Naliczenia przeciętnej płacy z 200 godz.
6. Wolnych sobót płatnych 100 %.
7. Wypłacenia nagród z zakładowego funduszu nagród tzw. "trzynastek" po przepracowaniu 1 roku w wysokości 100 % wynagrodzenia.
8. Wnikliwego rozpoznania wszelakich skarg na pracowników przedsiębiorstwa z udziałem obwinionego i przedstawiciela załogi.
9. Zapewnienia swobodnej łączności pomiędzy zakładami pracy w Szczecinie jak też we wszelkich połączeń międzymiastowych.
10. Nie stosowania jakichkolwiek represji wobec strajkujących tak przez kierownictwo zakładu jak też przez MO i SB oraz organy wymiaru sprawiedliwości.
11. Przyznawania odpowiedniego dodatku drożyźnianego, którego wysokość uzgodniona zostanie z przedstawicielami załóg robotniczych.
12. Stworzenia i zagwarantowania lepszych warunków pracy zarówno pod względem organizacyjnym jak i bhp, lepszej organizacji zaopatrzenia w części zamienne.
13. Objęcie w szerokim zakresie opieką socjalną pracowników przed biorstwa i ich rodzin. Dziecko każdego pracownika powinno miejsce w żłobku i przedszkolu.
14. Likwidacji sklepów „pewexu”, umożliwienia zakupu wszelkich artykułów za krajowe środki płatnicze.
15. Uniezależnienia kontroli technicznej od jakichkolwiek wpływów ze strony kierownictwa zakładu.
16. Pełnego wykorzystania, funduszów przeznaczonych na bhp na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
17. Wypłacenia pełnego wynagrodzenia za czas strajku wszystkim strajkującym.
18. Poprawy działalności służby zdrowia i uniezależnienia służby zdrowia od kierownictwa zakładu.
19. Zapewnienia strajkującym zaopatrzenia w wodę pitną, żywność, papierosy /chodzi o możliwość zakupienia/.
20. Zlikwidowanie w przedsiębiorstwie klik kumoterskich związanych z kierownictwem.
21. Wyjaśnienia sposobu załatwienia sprawy skierowanoej do Prokuratury Generalnej /Kowalewski, Rogowski, Wożniak, Murawski/.
22. Zaliczenia do ciągłości pracy w zakresie uprawnień do gratyfikacji jubileuszowej okresów pracy w przedsiębiorstwach, w których nagrody jubileuszowe nie są wypłacane /np: okresów pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w których nagrody jubileuszowe nie są wypłacane/.
23. Przyznawania odpowiednich dopłat pracownikom zameldowanym w Szczecinie na pobyt stały zamieszkujących w pokojach sublokatorskich, na równi z pracownikami zamiejscowymi.
24. Zagwarantowania podwyżki płac dla pracowników administracji w wysokości od 1500 - 2000 zł w zależności od zajmowanego stano- wiska i wysokości płacy.
25. Likwidacja funduszu 0,2.
26. Zrównanie wszystkich dodatków do wysokości dodatków otrzymywanych przez MON, SB i PZPR.
27. Zrównanie rent i emerytur z rentami otrzymywanymi przez MON, MO i SB. Przyznania prawa przechodzenia na emeryturę kobietom po 30 latach pracy, mężczyznom po 35 latach pracy.
28. Rozwiązania Związków Zawodowych i zaprzestania potrącenia składek z dniem 1.08.80 r. Zastąpienia obecnych Związków Zawodowych przez Niezależne Związki Zawodowe, będące rzeczywistym reprezentantem załóg.
29. Likwidacji sklepów komercyjnych oraz zapewnienia pracującym i ich rodzinom przydziału mięsa na bony. Lepszego zaopatrzenia bufetów zakładowych.
30. Wolności słowa, wyznania, zniesienia cenzury. Wydawania pozwoleń na budowę świątyń. Umożliwienia korzystania przez wszelkie wyznania religijne ze środków masowego przekazu.
31. Wprowadzenie 40 godzinnego tygodnia pracy. Za czas przepracowany powyżej 40 godzin tygodniowo wypłacenia wynagrodzenia ze 100 % dodatkiem.
32. Redukcji administracji w niektórych działach /dotyczy to zwłaszcza stanowisk kierowniczych/.
33. Ustawowego zapewnienia prawa do strajku. 34. Zwolnienia więźniów politycznych.
35. Niezawisłych sądów, organów d/s wykroczeń oraz organów rozpatrujących spory związane z roszczeniami pracowniczymi.
36. Zmniejszenia stanu liczbowego MO i SB, co umożliwi przeznaczanie uzyskanych stąd środków na poprawę sytuacji gospodarczej kraju na podwyżki płac.
37. Umożliwienia ludności dokonywania zakupu materiałów budowlanych w sklepach detalicznych.
38. Opublikowania przez środki masowego przekazu paktu praw politycznych i obywatelskich oraz deklaracji praw człowieka i obywatela. Bezwzględnego przestrzegania przez władze wszelkich praw zawartych, w wymienionych paktach oraz deklaracji.
39. Obsadzenia stanowisk kierowniczych według rzeczywistej wartości człowieka, jego wykształcenia, cech osobowościowych. Obsadzenie stanowisk kierowniczych w drodze konkursów. Uniezależnienia obsady stanowisk. kierowniczych od przynależności partyjnej. Uniezależnienia obsady stanowisk kierowniczych od decyzji instancji partyjnych.
40. Zwiększenia uprawnień kierowników przedsiębiorstw na tym celu by wespół z rzeczywistymi organami przedstawicielskimi załogi - stali się prawdziwymi gospodarzami zakładów pracy.
41. Ukaranie winnych, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji gospodarczej kraju.
42. Przyznania kobietom prawa do 3-letniego płatnego urlopu macierzyńskiego.
43. Znacznej poprawy zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i przemysłowe.
44. Zaniechania eksportu artykułów żywnościowych, eksportowania jedynie nadwyżek.
45. Przyznania deputatów węgiowych.
46. Przyznania rodzinom pracowników WPKM biletów wolnej jazdy na zasadach korzystniejszych niż dotychczas.
47. Przyznania pracownikom Działu Zaopatrzenia dodatku za wykonywanie dodatkowych czynności.
48. Wypłacenia premii kwartalnych w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału.
49. Realnego ustalania zadań premiowych dla pracowników umysłowych, bez wprowadzenia wskaźników, które są niezależne od pracownika' /np. kwestia absencyjności/.
50. Podjęcia pertraktacji przez Komisję Rządową z Miejskim Ogólno-zakładowym Komitetem Strajkowym, który jest rzeczywistym i uprawnionym reprezentantem wszystkich strajkujących pracowników.
51. Przekazywania przez środki masowego przekazu rzetelnych informacji dla społeczeństwa całego kraju o akcjach strajkowych i żądaniach strajkujących.
52. Ograniczenia roli Wydziałów Zatrudnienia, organów administracji państwowej. Zakłady pracy powinny mieć swobodę w przyjmowaniu pracowników.
Wymienione postulaty zostały przekazane Komitetowi Strajkowemu WPKM przez strajkującą załogę WPKM.
Komitet Strajkowy WPKM w Szczecinie

(Za zgodność z oryginałem).
O protokóle w sprawie realizacji postulatów tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.