Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Podstacja prostownikowa "Pogodno"


* * *

Opracowanie tematu tramwajowej stacji prostownikowej "Pogodno" na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez STUDIO AG Sp. z o.o. i Elektroprojekt S.A z Łodzi w 2018 roku oraz wiedza własna.

 Foto: Andrzej Jańczuk
foto: Andrzej Jańczuk,
budynek podstacji Pogodno
20 listopada 2015 rok
Znajduje się na terenie zajezdni tramwajowej "Pogodno" przy alei Wojska Polskiego 200, położona na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica, w dzielnicy Zachód. Budynek podstacji powstał w ramach przebudowy i renowacji zajezdni "Pogodno". Prace budowlane i renowacyjne w zajezdni rozpoczęły się na przełomie października i listopada 2014 roku, a wykonawcą prac była firma ZUE S.A. z Krakowa, oficjalnie przekazano ją do eksploatacji 12 listopada 2015 roku. Projekt wykonało STUDIO AG Sp. z o.o..

Budynek podstacji stoi na tyłach zajezdni przy nowo wybudowanej wiacie odstawczej o wymiarach ok. 62 x 96, w miejscu byłego basenu przeciw pożarowego, z nowym układem zasilania w energię samej sieci trakcyjnej, jaki i pozostałych elementów tj. nowych systemów automatycznego zarządzania kompleksem, która między innymi zawiera 3 zespoły prostownikowe o mocy 3x800 kW., które zapewniają rezerwę mocy w starej części, jak też nowej jej części czy zasilanie ulicy Szafera i pętli koło hali widowiskowej, poprzez wybudowaną kanalizację kablową w stronę alei Wojska Polskiego i ulicy Litewskiej.

Elektroprojekt S.A z Łodzi w 2018 roku wykonał projekt 7498/18 budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,66kV dla zajezdni Pogodno i rozbudowy stacji prostownikowej "Pogodno" o budowę linii kablowych trakcyjnych wraz ze zmianami w sieci trakcyjnej. Było to zgodne z umową nr CRU/8/0001742 z dnia 17 kwietnia 2018 roku zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a „Elektroprojektem” S.A." Oddział w Łodzi.

UM zlecił przebudowę firmie "Eurovia" w osobnym przetargu i umowie dopiero we wrześniu 2019 roku, bo w ferworze walki zapomniał o tym zlecając modernizację ulicy Arkońskiej wraz z budową trasy tramwajowej. Koszt tego przedsięwzięcia to 8,8 mln złotych z 8-miesięcznym wykonawstwem. Modernizacja omawianych podstacji umożliwi włączenie do sieci tramwajowej miasta wybudowanego nowego odcinka trasy.

W lutym 2020 roku "Eurovia" w ramach modernizacji podstacji "Las Arkoński" znajdującej się w ciągu ulicy Międzyparkowej wybudowała również przyłącze telekomunikacyjne kablem światłowodowym od stacji prostownikowej „Las Arkoński” – podstacji „Pogodno”. Położono rurociąg kablowy po wykonaniu przewiertu pod jezdniami i torowiskiem. Kable zostały zabezpieczone rurami osłonowymi w studni kablowej, aby nie powodowały kolizji z uzbrojeniem terenu. Później nastąpiło zaciąganie kanalizacji wtórnej, kabla światłowodowego, a na końcu nastąpił montaż i spawanie włókien światłowodowych.

Sieć trakcyjna dla odcinka Alei Wojska Polskiego była zasilana ze stacji prostownikowej „Las Arkoński”, po przebudowie zasilana jest ze stacji prostownikowej„Pogodno”. Ze stacji prostownikowej „Pogodno” wyprowadzone zostały dodatkowe kable prądu stałego 660V służące do zasilania sieci trakcyjnej tramwajowej. Kable ułożono w ciągu alei Wojska Polskiego w jednej warstwie, zaś na terenie zajezdni w istniejącej kanalizacji kablowej.

Lokalizacja nowych dodatkowych punktów zasilających pokrywa się ze stanem istniejącym (montaż na słupach istniej ących). Sieć trakcyjna tramwajowa zasilana jest ze stacji prostownikowej „Pogodno” z której z rozdzielnicy RPS wyprowadzono na sieć dwa zasilacze trakcyjne - dwa punkty zasilające tj.:
PZ1 - na istniejącym słupie w Alei Wojska Polskiego przy zajezdni „Pogodno”
PZ2 - na istniejącym słupie w Alei Wojska Polskiego na przeciwko posesji nr 184. Zasilacze wykonano jako dwukablowe kablami YAKY 1x630/25mm2, 0,6/1KV.

Lokalizacja nowego punktu powrotnego - jeden punkt powrotny znajduje się w Alei Wojska Polskiego na przeciwko posesji nr 188. Ze stacji prostownikowej trakcyjnej kable do punktu powrotnego zostały wyprowadzone z pola kabli powrotnych. Połączenia od szaf punktu powrotnego do szyn i pomiędzy szynami, zostały wykonane poprzez skrzynki przyszynowe o obciążalności mechanicznej odpornej na poruszanie się po niej pojazdów mechanicznych przewodami LY 1x150mm2, za pomocą przykręcania.

Kable trakcyjne ze stacji prostownikowej „Pogodno” na terenie zajezdni z rozdzielnicy RPS zostały wyprowadzone w dwóch wiązkach i doprowadzone do trasy tramwajowej. Na terenie zajezdni układane były w istniejących kanałach kablowych, a od studni SKT11 do granicy drogi w ziemi. Głębokość ułożenia kabli trakcyjnych w ziemi pod chodnikami, trawnikami itp. wynosi 0,7m, natomiast pod jezdniami minimum 1,0m, a pod torowiskami ~1,5m - licząc od poziomu główki szyny. Dla kabli trakcyjnych zastosowano jako przykrycie informujące o miejscu ich ułożenia, folię koloru niebieskiego ułożoną w odległości ok. 25cm nad górną krawędzią kabli.Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.