Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Ceny biletów od dnia 01.03.2012 roku

* * *

Cennik opłat za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, obowiązujący od dnia 1 marca 2012 roku. Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/331/11 rady Miasta Szczecina z dnia 19 grudnia 2011 roku.


Bilety jednorazowe - czasowe:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 2,00 zł 1,00 zł
30 minut 3,00 zł 1,50 zł
60 minut 4.00 zł 2,00 zł
120 minut 5,00 zł 2,50 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 4,00 zł 2,00 zł
30 minut 6,00 zł 3,00 zł
60 minut 8,00 zł 4,00 zł
Na linie nocne z wyjątkiem linii indywidualnych, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 2,00 zł 1,00 zł
30 minut 3,00 zł 1,50 zł
60 minut 4,00 zł 2,00 zł
120 minut 5,00 zł 2,50 zł

Karnety 10-cio przejazdowe (9+1 gratis):


RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, nocne autobusowe z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 18,00 zł 9,00 zł
30 minut 27,00 zł 13,50 zł
60 minut 36,00 zł 18,00 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 36,00 zł 18,00 zł
30 minut 54,00 zł 27,00 zł
60 minut 72,00 zł 36,00 zł

Bilety dobowe i wielodobowe - sieciowe na okaziciela

OKRES WAŻNOŚCI

NORMALNY

ULGOWY

Na wszystkie linie: zwykłe, pospieszne i nocne z wyjątkiem linii indywidualnych  
24 godzinny od skasowania (dobowy) 12,00 zł 6,00 zł
5-cio dobowy 35,00 zł 17,50 zł
10-cio dobowy 60,00 zł 30,00 zł

Bilety miesięczne:


RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 70,00 zł 35,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 100,00 zł 50,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 106,00 zł 53,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne (z wyjątkiem indywidualnych) 162,00 zł 81,00 zł
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie 170,00 zł  

Bilety trzymiesięczne:


RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 182,00 zł 91,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 260,00 zł 130,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 276,00 zł 117,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne(z wyjątkiem indywidualnych) 422,00 zł 211,00 zł

Bilety semestralne - czteromiesięczne
wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):


RODZAJ BILETU

CZTEROMIESIĘCZNE

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 119,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne, nocne 170,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 180,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne i nocne (z wyjątkiem indywidualnych) 275,00 zł

Bilety semestralne - pięciomiesięczne
- wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):

RODZAJ BILETU

PIĘCIOMIESIĘCZNY

Imienny na jedną linie zwykłe dzienne 147,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 210,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 223,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne i nocne(z wyjątkiem indywidualnych) 340,00 zł


Bilet rodzinny


RODZAJ BILETU

NORMALNY

Bilety rodzinne weekendowe - jednodniowe ważne na wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych i indywidualnych, w soboty, niedziele i święta dla obojga lub jednego rodzica ( lub opiekuna prawnego) z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16 14,00 zł

Bilety grupowe


RODZAJ BILETU

dla grup do 15 osób + 1 opiekun

dla grup do 25 osób + 2 opiekunów

Ważne od mementu skasowania do 60 minut, na wszystkie linie zwykłe i pospieszne (z wyjatkiem indywidualnych) dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów 18,00 zł 25,00 zł

Bilety turystyczne


RODZAJ BILETU

normalny

ulgowy

3,50 zł 2,50 zł

Bilet aktywizujący bezrobotnych


RODZAJ BILETU

NORMALNY

Miesięczny ważny na wszystkie linie zwykłe dzienne w dni powszednie od poniedziałku do soboty 60,00 zł

Bilety seniora


RODZAJ BILETU

sześciomiesięczny

dwunastomiesięczny

Obowiązują dla osób od ukończenia 68 do 70 roku życia 50,00 zł 90,00 zł


Bilety rodzinne weekendowe
jednodniowe wielodniowe

 - normalny, bilet zastąpiony biletem wielodniowym o tym samym nominale - obok
- normalny, bilet rodzinny wielodniowy
- normalny, bilet rodzinny wielodniowy

Bilety dobowe i wielodobowe
sieciowe na okaziciela

 - ulgowy
 - normalny
pięciodobowy - normalny
dziesięciodobowy - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych, pięciodobowy, dziesięciodobowy - ulgowy
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie - ulgowy

Bilety miesięczne

Imienny na 1 linie zwykłą dzienną - normalny
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - normalny
Imienny na 1 linie pospieszną - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - normalny
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie - normalny
Imienny na 1 linie zwykłą dzienną- ulgowy
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - ulgowe
Imienny na 1 linie pospieszną - ulgowy
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - ulgowy
Bilety trzymiesięczne
Imienny na 1 linie zwykłą dzienną - normalny
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - normalny
Imienny na 1 linie pospieszną - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - normalny
Imienny na 1 linie zwykłą dzienną- ulgowy
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - ulgowe
Imienny na 1 linie pospieszną - ulgowy
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - ulgowy


Bilety czteromiesięczne

Imienny na 1 linie zwykłą dzienną - normalny
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - normalny
Imienny na 1 linie pospieszną - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - normalny


Bilety pięciomiesięczne

Imienny na 1 linie zwykłą dzienną - normalny
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - normalny
Imienny na 1 linie pospieszną - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - normalny


Karnety - przykładowy bilet

karnet 10-przejazdowy z upustem - normalny

* * *

Opłaty dodatkowe

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/600/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu, osób zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz Uchwałą Nr XXIX/736/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów, obowiązują opłaty dodatkowe w następujących wysokościach:

1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego (biletu):
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni- 182,00
b) uiszczona w terminie późniejszym - 260,00

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 154,00
b) uiszczona w terminie późniejszym - 220,00

3) za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu oraz za przewóz bagażu lub zwierząt podlegających opłacie bez ważnego biletu:

a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 70,00
b) uiszczona w terminie późniejszym - 100,00

4) za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 480,00

5) opłata manipulacyjna pobierana przy anulowaniu opłaty dodatkowej, w przypadku udowodnienia przez pasażera (w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia opłaty) posiadania ważnego na czas kontroli biletu okresowego, względnie uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 6,00 zł


* * *

Inne opłaty

1) W przypadku zwrotu biletu okresowego - miesięcznego, 3-miesięcznego lub semestralnego najpóźniej w 2 dniu od rozpoczęcia jego ważności, naliczana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości nominalnej biletu. Pozostałą kwotę pasażer otrzyma, po złożeniu podania z załączonym biletem, w dowolnej kasie prowadzącej sprzedaż biletów okresowych.
Począwszy od 3-go dnia ważności biletu, zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie ZDiTM przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie. W takich przypadkach kwota zwracana pasażerowi pomniejszana będzie o kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej biletu tytułem opłaty manipulacyjnej oraz o kwotę wynikającą z proporcjonalnego w stosunku do daty ważności biletu jego wykorzystania.
2) Dopłata do biletów okresowych - miesięcznych, 3-miesięcznych i semestralnych na jedną linię zwykłą w przypadku korzystania z linii pospiesznych i nocnych lub do biletów okresowych sieciowych - miesięcznych, 3-miesięcznych i semestralnych na linie zwykłe w przypadku korzystania z linii pospiesznych i nocnych wynosi:
a) normalna - stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet normalny)
b) ulgowa - stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet ulgowy)"

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.