Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Ceny biletów stan na dzień 01.01.2007 roku

Cennik opłat za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, obowiązujący od dnia 1 lipca 2003 roku wraz z nowymi rodzajami biletów - ważnymi od 01.12.2004 roku. Podstawa prawna: Uchwała nr VI/105/03 rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 roku oraz Uchwała nr XXVI/515/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 roku.


Bilety jednorazowe - czasowe:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

BAGAŻOWY

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 1,90 zł 0,95 zł 1,90 zł
60 minut 2,90 zł 1,45 zł 2,90 zł
120 minut 3,80 zł 1,90 zł 3,80 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 3,80 zł 1,90 zł 3,80 zł
60 minut 5,80 zł 2,90 zł 5,80 zł
120 minut 7,70 zł 3,85 zł 7,70 zł
Na linie nocne z wyjątkiem linii indywidualnych, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 3,80 zł 1,90 zł 3,80 zł
60 minut 5,80 zł 2,90 zł 5,80 zł
120 minut 7,70 zł 3,85 zł 7,70 zł

Karnety 10-cio przejazdowe:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

BAGAŻOWY

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 17,10 zł 8,55 zł 17,10 zł
60 minut 26,10 zł 13.05 zł 26,10 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 34,20 zł 17,10 zł 34,20 zł
60 minut 52,20 zł 26,10 zł 52,20 zł

Bilety wielodobowe - sieciowe na okaziciela

OKRES WAŻNOŚCI

NORMALNY

ULGOWY

Na wszystkie linie: zwykłe, pospieszne i nocne z wyjątkiem linii indywidualnych  
24 godzinny od skasowania (dobowy) 9,50 zł 4,75 zł
5-cio dobowy 30,00 zł 15,00 zł
10-cio dobowy 46,00 zł 23,00 zł

Bilety miesięczne:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 52,00 zł 26,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne 73,00 zł 36,50 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 82,00 zł 41,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie (z wyjątkiem indywidualnych) 121,00 zł 60,50 zł
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie 135,00 zł  

Bilety trzymiesięczne:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 144,00 zł 72,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne 205,00 zł 102,50 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 228,00 zł 114,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie (z wyjątkiem indywidualnych) 341,00 zł 170,00 zł

Bilety semestralne - czteromiesięczne -
wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 94,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne 132,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 149,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie (z wyjątkiem indywidualnych) 220,00 zł

Bilety semestralne - pięciomiesięczne
- wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 117,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne 164,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 184,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie (z wyjątkiem indywidualnych) 272,00 zł

Opłata za brak ważnego biletu:
W razie stwierdzenia braku ważnego biletu
podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności
przewozowej (opłata za przejazd) oraz opłaty dodatkowej:

 

OSOBOWA

BAGAŻOWA

Uiszczona u kontrolera lub w terminie 7 dni 75,00 zł 30,00 zł
Uiszczona w terminie późniejszym 107,00 zł 43,00 zł

Bilet rodzinny


RODZAJ BILETU

NORMALNY

Bilety rodzinne weekendowe - jednodniowe ważne na wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych i indywidualnych, w soboty, niedziele i święta dla obojga lub jednego rodzica ( lub opiekuna prawnego) z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16 10,00 zł

Bilety grupowe


RODZAJ BILETU

dla grup do 15 osób + 1 opiekun

dla grup do 25 osób + 2 opiekunów

Ważne od mementu skasowania do 60 minut, na wszystkie linie zwykłe i pospieszne (z wyjatkiem indywidualnych) dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów 13,00 zł 18,00 zł

* * *

Opłaty dodatkowe

W razie stwierdzenia przez kontrolera biletowego braku ważnego biletu za przejazd lub przewóz bagażu, braku dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego albo naruszenia przepisów porządkowych, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia następującej opłaty dodatkowej:
1) za przejazd bez ważnego biletu osobowego lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów:
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 67,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 95,00 zł

W przypadku, jeżeli pasażer udowodni, że posiada ważny na czas kontroli imienny bilet okresowy, względnie udokumentuje uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% nałożonej opłaty dodatkowej następuje jej anulowanie lub zwrot kwoty zapłaconej kontrolerowi biletowemu, pomniejszonej o wysokość opłaty manipulacyjnej.

2) za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy i zwierząt (w tym rzeczy wyłączonych z przewozu), przewóz bagażu lub zwierząt podlegających opłacie bez ważnego biletu:
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 27,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 38,00 zł 

3) opłata za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: - 285,00 zł 


* * *

Bilety bagażowe

Cena biletu za bagaż podlegający opłacie odpowiada normalnej opłacie osobowej stosownie do rodzaju linii.
Dopłata do biletu miesięcznego imiennego uprawniająca do przewozu bagażu wynosi 26,00 zł niezależnie od posiadanego biletu osobowego.
Dopłata do biletu miesięcznego wystawianego na linie zwykłe w przypadku korzystania z linii pospiesznej:
- Normalna: stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet normalny)
- Ulgowa: stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet ulgowy)


* * *

Inne opłaty

1) W przypadku zwrotu biletu okresowego - miesięcznego, 3-miesięcznego lub semestralnego najpóźniej w 2 dniu od rozpoczęcia jego ważności, naliczana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości nominalnej biletu. Pozostałą kwotę pasażer otrzyma, po złożeniu podania z załączonym biletem, w dowolnej kasie prowadzącej sprzedaż biletów okresowych.
Począwszy od 3-go dnia ważności biletu, zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie ZDiTM przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie. W takich przypadkach kwota zwracana pasażerowi pomniejszana będzie o kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej biletu tytułem opłaty manipulacyjnej oraz o kwotę wynikającą z proporcjonalnego w stosunku do daty ważności biletu jego wykorzystania.
2) Dopłata do biletów okresowych - miesięcznych, 3-miesięcznych i semestralnych na jedną linię zwykłą w przypadku korzystania z linii pospiesznych i nocnych lub do biletów okresowych sieciowych - miesięcznych, 3-miesięcznych i semestralnych na linie zwykłe w przypadku korzystania z linii pospiesznych i nocnych wynosi:
a) normalna - stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet normalny)
b) ulgowa - stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet ulgowy)"

* * *


Bilety turystyczneRODZAJ BILETU

normalny

ulgowy

3,00 zł 2,00 zł

* * *


Opłata za spowodowanie zatrzymania
lub zmiany trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny: 321,00 zł.

Opłata za zwrot znaczka:
W przypadku zwrotu zakupionego znaczka do biletu
miesięcznego w terminie 5-ciu dni od daty jego nabycia,
opłata manipulacyjna wynosi 10% jego wartości.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.