Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1994 roku


* * *

Opracowanie Marta Stańkowska - Radziun. Nr 11 - 12 listopad i grudzień 1994 roku.


* * *

Z odpadami trzeba coś zrobić

MZK średnio rocznie "produkuje" 700 ton tzw. odpadów wymieszanych, to znaczy tych, które gromadzi się na terenie zakładu w różnego rodzaju wydzielonych miejscach lub też w kontenerach przeznaczonych do tego celu. Podstawową formą unieszkodliwiania odpadów w Polsce jest ich wywożenie i składowanie na wysypiskach, toteż dużym zagrożeniem jest gromadzenie w jednym miejscu różnego rodzaju odpadów, w tym odpadów z grupy niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych należących do I i II klasy szkodliwości.

Przepisy prawne - Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r, (Dz.U. Nr 60, poz. 183) i Rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1993 r. (Dz.U. Nr 76, poz.362) Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa podaje listę 106 pozycji uznanych i zakwalifikowanych jako odpady niebezpieczne.
Przeprowadzona w lipcu br. wstępna analiza odpadów produkowanych w warsztatach MZK wykazała, że do grupy niebezpiecznych zaliczyć należy aż 17 rodzajów odpadów.

Są to: oleje przepracowane, wody zaolejone i zawartość łapaczy błota, i tłuszczu, zaolejone czyściwo włókiennicze, szlamy poługownicze, zużyte filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, zużyte akumulatory elektryczne, baterie, odpady zawierające rtęć lub jej związki, odpady azbestu i inne zawierające azbest, odpady silnie kwaśne i silnie zasadowe, odpady sanitarne.

Część z tych odpadów jest już zagospodarowywana (olej przepracowany, akumulatory - sprzedawane jako surowce wtórne) część z nich utylizowana np. wody i szlamy zaolejone oraz odpady sanitarne powstające w przychodni zakładowej.
Przeprowadzona w listopadzie br. przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska kontrola stwierdziła, że brak jest szczegółowego rozpoznania ilości i jakości odpadów w MZK oraz możliwości ich unieszkodliwiania. Zalecenia pokontrolne nakładają na nasz zakład obowiązek przeprowadzenia szczegółowej analizy wszystkich rodzajów odpadów. Na podstawie tego opracowania, w którym zawarte będą również zalecenia co do sposobu utylizacji odpadów MZK wystąpi do Wydziału Ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji dotyczącej ich składowania.

Identyczne zalecenia pokontrolne otrzymały już inne zakłady (np. Stocznia). Problemem bardzo poważnym jest brak miejskiego składowiska odpadów komunalnych (obecnie użytkowane już jest prawie napełnione) oraz odpowiednio przygotowanych miejsc składowania odpadów niebezpiecznych, takich jak: mogilniki, zbiorniki zamknięte, baseny, zbiorniki otwarte (boksy) i inne. Dlatego też już teraz zbiera się informacje dotyczące zakładów, które zajmują się utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie województwa szczecińskiego i całego kraju, które mogłyby przyjąć odpady niebezpieczne z naszego zakładu.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer