Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Realizacja zadań planowych za 1993 rok

* * *


Opracowanie artykułu Jerzy Stychlerz. Nr 1 styczeń 1994 roku


* * *

W końcu roku 1993 zakład nasz posiadał 300 wagonów tramwajowych i 319 autobusów. W planie na 1993 rok przewidziano dostawę 4 tramwajów i 20 autobusów, nowego taboru jednak nie otrzymaliśmy.

Środki finansowe przeznaczone w planie na zakupy taboru przesunięte zostały na inne zadania inwestycyjne, między innymi na rozbudowę i modernizację Centralnych Warsztatów.

Na rok 1993 zaplanowano kasację 20 wagonów tramwajowych i 47 autobusów. Skasowano natomiast 19 tramwajów i 36 autobusów. Zamiast kasacji autobusów wykonano zwiększoną ilość remontów kapitalnych w związku z korzystnymi warunkami finansowymi oferowanymi przez zakłady naprawcze. Gotowość techniczna taboru tramwajowego ukształtowała się na poziomie 85,7 %, natomiast taboru autobusowego jest niższa i wynosi 75,1 %. Wskaźniki wykorzystania taboru wynoszą dla tramwajów 71,4 % i dla autobusów 69,6 %.
Realizacja planu wozokm w trakcji tramwajowej wynosi 98,9 %, w trakcji autobusowej 99,8 %.

Głównym powodem niewykonania planu wozokm w trakcji tramwajowej było wycofanie z linii składów trójwagonowych w związku z remontem torów na ulicy Gdańskiej.
Wskaźnik punktualności jazdy w trakcji tramwajowej wzrósł w porównaniu do 1992 roku o 1,5 %, natomiast w trakcji autobusowej o 0,2 %. Wskaźnik wykonania kursów w trakcji tramwajowej wzrósł w porównaniu do 1992 roku o 1,0% a w trakcji autobusowej o 1,1 %. Oba te wskaźniki należą do najwyższych w kraju.

Średnie zatrudnienie za 1993 rok wyniosło 3.096 osób i zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o 147 osób.

Odbiło sie to kosztem wzrostu ilości godzin nadliczbowych przede wszystkim w zawodach motorniczego i kierowcy. Z 205.624 godzin nadliczbowych aż 83,4 % to godziny przepracowane przez kierowców i motorniczych. Wiąże sie to z brakiem 40 motorniczych i 60 kierowców autobusowych.

Na przestrzeni roku przewieziono 170.428 tys. pasażerów, o 5,3 % więcej niż w 1992 roku.

Należy podkreślić, że do przewozu pasażerów niezbędna jest odpowiednia ilość sprawnych technicznie tramwajów i autobusów. Brak środków finansowych (w ramach planu inwestycyjnego) na zakup nowego taboru może w niedalekiej przyszłości wpłynąć na spadek zdolności przewozowej MZK.
Sprzedaż ogółem za rok 1993 wyniosła 276,5 mld zł i była niższa od planowanej o 28,5 mld zł. Spowodowane to zostało głównie niewprowadzeniem zmian taryfowych od 1 lipca a dopiero od 1 listopada, jak również przemieszczeniem między przejazdami za biletami jednorazowymi na korzyść tańszych przejazdów za biletami miesięcznymi.
Koszty ogółem za rok wyniosły 477,2 mld zł i były niższe od planowanych o 9,8 mld zł.

W 1993 roku znacznie zmniejszono koszty. Wpływ na to miał wdrażany sukcesywnie (począwszy od stycznia) program restrukturyzacji, w wyniku czego obniżono koszty o ca 10 mld zł.
Zmniejszenie kosztów uzyskano mimo inflacji wynoszącej 36 %. W planie na 1993 rok założono 192 mld zł dopłaty budżetowej i redystrybucji a otrzymano 188,5 mld zł.
Środki z redystrybucji były przekazywane nieterminowo oraz nie zawsze w pełnej wysokości.

Mimo tych trudności bez opóźnień regulowano zobowiązania w stosunku do pracowników, budżetu, ZUS-u, zakładów energetycznych, dostawców energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.