Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Realizacja inwestycji w okresie od 1 stycznia - 30 listopada 1993 roku

* * *


Opracowanie artykułu Henryka Szwal nr 1 ze stycznia 1994 roku


* * *

Plan inwestycji zakładu na 1993 rok obejmuje realizację 6-ciu zadań inwestycyjnych oraz zakupy maszyn, urządzeń i środków transportowych, na łączną kwotę 38.900 mln zł.

Ponadto w br. ze środków inwestycyjnych budżetu miejskiego realizowana jest modernizacja torów tramwajowych w ulicy Gdańskiej o nakładach 13.000 mln zł. Łączne nakłady na inwestycje br. wynoszą 51.900 mln zł. W ramach przyznanego limitu w październiku została dokonana korekta planu nakładów inwestycyjnych, polegająca na urealnieniu nakładów na zadaniach do wartości umownych. Wartość inwestycji została ustalona w wyniku przeprowadzonych przetargów.
Trzy zadania na kwotę ogółem 10.400 mln zł realizowane SR przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Szczecinie, są to:

- Budowa akumulatorni w Zajezdni Golęcin - o nakładach 450 mln zł,
- zbiorniki podziemne dwupłaszczowe do składowania oleju napędowego o nakładach 1.510 mln zł,
- podstacja prostownikowa "Kaliny" o nakładach 8.440 mln zł
Termin umowny zakończenia powyższych zadań został ustalony na grudzień br. Pozostałe zadania na kwotę 41.500 mln zł realizowane są przez nasz zakład, są to:
- kontynuacja rozbudowy i modernizacji centralnych_warsztatów tramwajowych o nakładach 14.524 mln zł wykonanie 14.543 mln zł. Zapotrzebowanie środków niezbędnych do zakończenia zadania w br. wynosiło 15.000 mln zł (bez VAT). Przyznano nakłady w wysokości 7.200 mln zł.
W ciągu roku czyniono starania w Urzędzie Miasta o zwiększenie nakładów do wysokości potrzeb. Ze względu na ograniczone środki finansowe budowa była wstrzymana w okresie od 6.08.1993 roku do 3O.O9.1993 roku, co rzutowało na termin zakończenia zadania. W październiku Urząd Miejski wyraził zgodę na korektę planu i pokrycie poniesionych nakładów w wysokości 14.524 mln zł, w ramach przyznanego limitu oraz na wznowienie realizacji budowy, nie zabezpieczając na br. dodatkowych środków.
Kontynuowane są najniezbędniejsze roboty tj: roboty budowlane wewnętrzne, malowanie, posadzki, montaż bram, opaska wokół budynku, spalarnia, instalacje elektryczne siłowe, oświetleniowe, teletechniczne, prace pomiarowe, instalacja wentylacji. Zakończenie powyższych robót planowane jest na grudzień br. Wartość robót została ustalona na kwotę 3.975 min zł. Kwota ta nie ujmuje wykonania suszarni drewna, remontu starych kanałów i pomieszczeń sanitarnych oraz zakończenia elewacji.
- Budynek myjni z urządzeniami_podczyszczającymi przy ulicy Klonowica o nakładach 1.500 mln zł, wykonanie 1.474 mln zł. Zadanie zakończone w dniu 1O.O9.1993 roku przekazane do eksploatacji,
- Węzeł pomiarowo-rozliczeniowy energii cieplnej w Dąbiu o nakładach 463 min zł, wykonanie 463 mln zł.
Zadanie zakończone w dniu 2O.O5.1993 roku przekazane do eksploatacji,
- zakupy maszyn,_urządzeń i środków transportowych o nakładach 12.013 mln zł, wykonanie 11.066 mln zł.
- Modernizacja torów w ulicy Gdańskiej dł. 3680 mtg planowane nakłady - 13.000 mln zł (bez VAT) wykonanie - 14.848 mln zł (z VAT). a/ odcinek od ulicy Kotwicznej do Estakady - dł.1940 metrów - roboty zakończone. Zmodernizowany odcinek torów przekazano do eksploatacji 31.07.1993 roku.
b/ odcinek od Estakady do Baltony - dł. 1740 m - przekazano do eksploatacji w dniu 31.10.1993 roku.
Ogółem plan inwestycji realizowanych przez MZK został wykonany na kwotę 42.394 mln zł, co stanowi 102,2 % wykonania planu rocznego. Finansowe przekroczenie planu wynikło na zadaniu "Modernizacja torów w ulicy Gdańskiej" z tytułu podatku VAT.
Na sfinansowanie tych kosztów Urząd Miejski przekazał dodatkowe środki. Realizacja zadań pod względem rzeczowym przebiega zgodnie z planem, za wyjątkiem rozbudowy i modernizacji CWT, gdzie ograniczone środki finansowe wpłynęły na niezakończenie całego zakresu rzeczowego.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.