Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zmiany w trakcji autobusowej

* * *


Opracowanie artykułu Kazimiera Grzybowska. Nr 3 z marca 1993 roku

* * *

Z przeprowadzonej statystyki wynika, że przewozy pasażerskie ogółem w 1992 roku uległy obniżeniu w odniesieniu do 1991 roku. Pomimo tego na części linii autobusowych odnotowuje się ich wzrost. Nowe osiedla mieszkaniowe obsługuje trakcja autobusowa, toteż wzrost liczby mieszkańców rzutuje przede wszystkim na linie autobusowe. Jej wpływ na trakcję tramwajową jest pośredni, ale w wielu przypadkach znaczący np. w ciągu ulicy Gdańskiej i z rejonu Dworca Niebuszewa w kierunku centrum. W trakcji autobusowej szczyt ranny ogółem jest wyższy od popołudniowego, choć różnie układa się na poszczególnych liniach. Podstawowy kierunek ruchu, to kierunek do centrum w szczycie rannym i odwrotnie w szczycie popołudniowym. Zwrócenia uwagi wymagają ciągi komunikacyjne:

- Na trasie prawobrzeże - centrum wyraźnie odznacza się wyższość potoku w szczycie rannym. Maksymalna jego wielkość występuje w miejscu, gdzie linie z prawobrzeża zbiegają się w rejonie Basenu Górniczego. Na odcinku Most Cłowy - Basen Górniczy potok w 1 max. godzinie szczytu rannego wynosi 4.153 pasażerów. W ciągu ulicy Gdańskiej potok autobusowy (A, B, C, D, E) i tramwajowy (2, 7, 8) w 1 max.godzinie szczytu wynosi 4.096 pasażerów.

- Drugim co do wielkości ruchu pasażerskiego jest kierunek centrum - północny rejon miasta - Police. W tym przypadku jest większy potok w 1 max. godzinie szczytu popołudniowego pomiędzy przystankiem przy ul. Szczanieckiej, a Komuny Paryskiej i wynosi 2.805 pasażerów. Na tym odcinku (Komuny Paryskiej - Szczanieckiej) występuje również max. potok w szczycie rannym i wynosi 2.656 pasażerów.

- Trzeci kierunek ruchu pasażerskiego to ciąg linii nr 75.
Największe natężenie ruchu występuje na odcinku Turzyn - 26 Kwietnia i w 1 max. godzinie szczytu popołudniowego wynosi 1.596 pasażerów a szczytu rannego 1.332 pasażerów. Na pozostałych liniach w porze rannej widoczny jest wyższy potok pasażerski w kierunku centrum i znaczne jego obniżenie w kierunku odwrotnym. Przystępując do analizy układu komunikacji autobusowej wzięto pod uwagę aktualne potoki pasażerskie na poszczególnych liniach i ciągach komunikacyjnych. Zamierzenia zmian ukierunkowano na:
- lepsze wykorzystanie oferowanej zdolności przewozowej poszczególnych linii do wynikających z pomiarów potrzeb przewozowych;
- uzyskanie częstotliwości kursowania autobusów pozwalających na uporządkowanie ruchu pojazdów w ciągach komunikacyjnych poprawiających koordynację oraz gwarantujących odpowiednią zdolność przewozową do występujących potrzeb przewozowych;
- zwiększenie prędkości komunikacyjnej i eksploatacyjnej na liniach;
- uwzględnienie postulatów gmin i mieszkańców rejonów objętych komunikacją autobusową.
Prawobrzeże.
Opierając się na takich założeniach oraz dążąc do zgrania w maksymalnym stopniu linii, w prawobrzeżnej części miasta wprowadzono podstawową częstotliwość kursowania co 10 min.lub jej wielokrotność;
- na liniach o największym natężeniu ruchu pasażerskiego nry 55, 56, 61, 64, 65, 71, A, B, D, E została wprowadzona częstotliwość kursowania w szczycie co 10 min. W okresie poszczytowym autobusy kursują co 15 min. na liniach nr 65, 71, A i B co 18-20 min. na liniach 55, 56, 61, 64. Linie D i E stanowiące linie "bis" do linii A i B po szczycie nie kursują,
- na liniach o mniejszym napełnieniu nr 54, 62, 73 i 77, autobusy kursują w szczycie co 20 min. i w godz. poszczytowycn co 30 min.,
- na linii pospiesznej C wprowadzono częstotliwość kursowania w szczycie co 30 min. i po szczycie co 40 min,
- na liniach nr 72 i 79 charakteryzujących się małymi przewozami wprowadzono częstotliwość kursowania autobusów w szczycie co 40 min. i w okresach poszczytowych co 80 min.
W tej części miasta wprowadzono również zmiany w przebiegu tras linii: - na wniosek Rady Miejskiej linię nr 61 (Dworzec Główny - Klucz) wydłużono do autostrady,
- wystarczająca zdolność przewozowa linii nr 55 i 61 na odcinku od autostrady do Podjuch oraz minimalne napełnienie z Dąbia Osiedla do Zakładów Drobiarskich dały podstawę do skrócenia linii nr 64 z obydwu stron i ustalenia jej trasy: Dąbie Osiedle - Podjuchy,
- realizując postulat o bezpośrednie połączenie Załomia z centrum linią C (plac Rodła - Dąbie Osiedle) wydłużono tę linię do Os.Kasztanowego,
- wnoszony wielokrotnie wniosek Rady Osiedlowej o połączenie zespołu osiedli Słoneczne z Żydowcami został zrealizowany poprzez uruchomienie linii nr 66 (Os.Bukowe - Os.Słoneczne - ul.Struga - Zdroje - Żydowce) z częstotliwością kursowania autobusów co 30 min. w szczycie i co 60 min. w okresach poszczytowych,
- brak komunikacji w alei Wojska Polskiego w pełni uzasadnia aby wykorzystując zatoki autobusowe linię E (Os.Bukowe - plac Rodła) od Bramy Portowej skierować do placu Sprzymierzonych.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.