Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Rzecznik prasowy informuje

* * *

W dniu 1 lutego tego roku utworzono w firmie stanowisko rzecznika prasowego podlegającemu bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu.

* w dniu 21 lutego odbyła się w firmie konferencja prasowa, na którą zaproszono przedstawicieli szczecińskich mediów. Tematem konferencji była ocena obecnego systemu komunikacyjnego i jego uwarunkowania oraz planowane na najbliższą przyszłość zmiany tj. restrukturyzacji firmy, sieci komunikacyjnej (powstanie sieć podstawowa i uzupełniająca), systemu taryfowego (wprowadzone zostaną bilety czasowe i okresowe).

W czasie konferencji szef firmy Jerzy Barański poruszył drażliwy temat - artykuły o komunikacji w szczecińskiej prasie - niekiedy nie odzwierciedlające rzeczywistość. Podkreślił, że jeden przypadek informacji o złej pracy negatywnie wpływa na opinię dobrze pracującej większości załogi. Prosił o zamieszczanie w prasie sprawdzonych wiadomości.

* 15 maja wprowadzono do sprzedaży w kasach MZK dwa nowe rodzaje biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej są to: bilety sieciowe na okres 1, 3, 7 i 10 kolejnych dni, na okaziciela o nieograniczonej ilości przejazdów.

- bilet z nadrukiem niebieskim uprawniający do przejazdów tylko liniami normalnymi ("T" i "A") w granicach administracyjnych miasta,
- bilet z nadrukiem czerwonym uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami MZK Szczecin ( normalnymi, podmiejskimi i pośpiesznymi ). Cena biletu uzależniona od okresu ważności. Obowiązują przepisy uprawniające do korzystania z biletów ulgowych.
* 12 maja br. sprzedano 1.563 rozkłady jazdy dla pasażerów opracowanych przez Dział Rozkładów Jazdy i Pomiarów Ruchu na 11 linii autobusowych uzyskując z tego tytułu kwotę 3.126 tysięcy złotych.


* * *

* 28 maja odbyła się konferencja prasowa na temat zmiany organizacji ruchu komunikacji miejskiej związanej z remontem torowiska tramwajowego w ciągu alei Piłsudskiego. Na konferencji byli przedstawiciele wszystkich szczecińskich mediów. Dziennikarzom wręczono pisemną informację o tych zmianach wraz ze szkicami ulic. Na konferencji podkreślono, że:
- remont torowiska jest niezbędny z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów,
- wykonawca (Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Szczecinie) został wyłoniony w drodze przetargu,
- dla zminimalizowania nieuniknionych niedogodności wybrano optymalny czasokres przeprowadzenia remontu od dnia 26 czerwca do 31 sierpnia 1992 roku (w czasie wakacji i urlopów, kiedy maleje liczba pasażerów),
- z uwagi na krótki okres remontu oraz duży zakres rzeczowy robót postanowiono, że remont będzie prowadzony również przez Wydział Drogowy MZK,
- na czas trwania remontu bilety miesięczne na linie przebiegające w ciągu alei Piłsudskiego uprawniają do do przejazdu komunikacją zastępczą a pasażerowie linii 4, 5, 11 i 12 podróżujący za biletami jednorazowymi uprawnieni są do do jazdy za jednym biletem.
- trasy linii przebiegać będą następująco:
a. linia 4 - z Pomorzan do skrzyżowania z aleją Piastów z ulicą Jagiellońską normalnie, a następnie skierowane zostaną ulicą Jagiellońską, Boh. Warszawy, Wawrzyniaka i Wojska Polskiego do Głębokiego
b. linia 5 - z Krzekowa od ulicy Jagiellońskiej skierowana będzie w aleję Piastów i Powstańców Wlkp. do Pomorzan
c. linia 11 - od ulicy Ludowej do placu Rodła i dalej przez aleję Wyzwolenia, Niepodległości, 3 Maja do Potulickiej,
d. linia 10 - zostanie skrócona i przebiegać będzie na trasie Stocznia Szczecińska - plac Hołdu Pruskiego i plac Żołnierza do ulicy Potulickiej
e. linia 12 - z Dworca Niebuszewo od placu Rodła przebiegać będzie do ulicy Potulickiej,
f. na wyłączonym z ruchu tramwajowego odcinku trasy aleja Piastów - Jagiellońska - aleja Piłsudskiego - plac Rodła kursować będą autobusy.

* * *

W ostatnim okresie pojawiły się w prasie codziennej informacje o zamierzonych zmianach cen opłat za przejazdy komunikacja miejską z dniem 1 lipca 1992 roku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ zmiany te są ujęte w planie finansowym MZK na 1992 rok, który zakładał zrównoważenie wzrostu kosztów niezależnych od MZK (wzrost cen zaopatrzeniowych, energii elektrycznej i podatków) sprzedażą własną i przyznaną dotacją budżetową.
Dziwi natomiast fakt podziału opracowanych przez naszą firmę wersji zmiany cen biletów na wersje Zarządu Miasta - tą niższą (2.600 zł za przejazd) i wersje MZK tą wyższą (3.000 zł za przejazd). Nie wiemy, gdzie nastąpił ten podział. Przesłano do prasy sprostowanie i oczekujemy na opublikowanie.

* * *

Zniszczenia w infrastrukturze przystankowej

Rośnie ilość uszkodzeń urządzeń przystankowych. W roku ubiegłym z tego tytułu wymieniono:
* 840 szyb w gablotach przystankowych,
* 1.084 rozkładów jazdy w gablotach,
* 2.345 rozkładów jazdy na słupkach,
* 1.312 tablic z numerami linii,
* 90 szyb w poczekalniach i dyspozytorniach.
Odnotowujemy przypadku dewastacji znaków "A" i "T", a nawet zniknięcie metalowych słupków. Na estetykę przystanków ma niemały wpływ naklejanie w poczekalniach drobnych ogłoszeń oraz malowanie farbami różnych (często niecenzuralnych) napisów. Koszt napraw tych urządzeń jest niebagatelny i w ubiegłym roku wyniósł około 300 milionów złotych. W związku z tym zdarzają się przypadki, że brak jest na przystankach właściwej informacji. Wykrywalność sprawców jest zerowa. W celu ograniczenia tego zjawiska wymienia się plastikowe tablice przystankowe na metalowe. Zamierza się zastąpić oszklone gabloty tablicami metalowymi. Nie poprawi to estetyki przystanków.

* * *

* 23 czerwca odbyła się konferencja na temat zmiany cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, na którą jak zwykle zaproszono media szczecińskie. Przedstawicielom mediów przekazano oprócz taryfy pisemne informacje dotyczące przyczyn i skutków zmiany cen biletów, uzasadnienie ekonomiczne tych zmian jak również o działaniach podjętych przez firmę w I półroczu br. oraz zamierzeń na II półrocze mających na celu optymalizacje dochodów i kosztów prowadzenia komunikacji miejskiej i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej. Na spotkaniu dyrektor Jerzy Barański zwrócił uwagę na następujące sprawy:
* ważne są tylko bilety MZK,
* taryfa preferuje bilety miesięczne,
* zróżnicowanie opłat specjalnych (150 i 200 tys.zł),
* bilet miesięczny imienny musi zawierać dane personalne, znaczek w który wpisany jest nr biletu,
* wykroczeniem taryfowym jest m.in. brak biletu podczas kontroli(jednorazowego lub miesięcznego bez danych jak wyżej),
* wpływy z biletów są wpływami miasta a nie MZK,
* firma posiada dostateczną ilość biletów o starych i nowych nominałach oraz biletów o nominałach stanowiących różnicę między nimi; dystrybutorzy zostali powiadomieni o konieczności zaopatrzenia się we wszelkiego rodzaju bilety,
* istnieje możliwość wymiany biletów starych na nowe, dokupienia biletów uzupełniających lub zwrotu gotówki,
* w przypadku braku biletów w punktach sprzedaży winą należy obciążyć dystrybutorów,
* planuję się w najbliższym czasie wprowadzenie sprzedaży biletów w oznakowanych tramwajach i autobusach w porze dziennej.

* * *

W dniu 9 lipca w budynku MZK przy ulicy Mariackiej 25 odbyła się konferencja na temat "Projektu optymalizacji sieci komunikacyjnej MZK Szczecin". Na konferencji obecni byli wiceprezydent A. Tarnowski, członkowie Zarządu Miasta, Wydziału Inżynierii Miejskiej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz radni.
Uczestnicy konferencji otrzymali na ten temat pisemną informację. Temat szczegółowo zreferował i udzielił wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania Dyrektor firmy Jerzy Barański w oparciu o dane przedstawione na 12 wykresach. Projekt zmian sieci komunikacyjnej był wynikiem wnikliwej analizy dotychczasowego układu. Analizę przeprowadzono w oparciu o całodzienne pomiary ruchu pasażerskiego. Analizę i projekt zmian jak również konferencję starannie przygotowały mgr inż. Kazimiera Grzybowska i mgr inż. Alina Świtalska we współpracy z z-cą dyrektora d/s ruchu mgr Eugeniusza Zająca.
Należy mieć nadzieję, że cel konferencji (tj. zapoznanie szerszego grona osób mających wpływ na kształt komunikacji z uwarunkowaniami i problemami) przynajmniej w części został osiągnięty. Czekamy na decyzję Zarządu Miasta.

* * *

Opracowanie artykułów rzecznik prasowy MZK. Materiały z "Biuletynu Informacyjnego" Miejskich Zakładów Komunikacyjnych nr 8 z maja, nr 9 z czerwca, nr 10 i 11 z lipca i sierpnia 1992 roku.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.