Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Działalność pomocnicza MZK
a polityka Zarządu Miasta

* * *

Od początku br. firma zawarła 37 umów dotyczących, umieszczenia reklamy a wpływy z tego tytułu do końca miesiąca sierpnia wynosiły 441.833.000 zł. Ogółem w okresie 8 m-cy 1992 roku zawarto 65 umów, które dotyczyły reklamy, najmu, dzierżawy i inne, natomiast wpływy zamknęły się w kwocie 726.087.460 zł. Jednocześnie zawarliśmy umowy bezgotówkowe realizowane na zasadzie wzajemnie świadczonych usług. Umowy te niewątpliwie przynoszą naszemu zakładowi określone korzyści.

1. Umowa z SSW "Kurier-Press" - udostępniliśmy wagon tramwajowy pod reklamę gazety w zamian za możliwość umieszczania wszelkich ogłoszeń oraz w zależności od potrzeb szczegółowej informacji dla pasażerów w "Kurierze Szczecińskim".

2. Umowa z Agencją Reklamową "Bono" - udostępniliśmy wagon tramwajowy pod reklamę firmy w zamian za świadczone na naszą rzecz usługi poligraficzne i plastyczne.

3. Umowa z PPU "Delta Stal" - udostępniliśmy powierzchnie na taborze pod plakaty reklamowe promując mający się ukazać w grudniu "Szczeciński Informator Miejski" w zamian za umieszczenie w w/w wydawnictwie ogłoszeń reklamowych dotyczących działalności usługowej naszego zakładu.

4. Umowa z Business and Marketing" - udostępniliśmy powierzchnie na taborze pod plakaty reklamowe w zamian za umieszczenie ogłoszeń i reklam dotyczących działalności poza statutowej naszego zakładu w tym wydawnictwie.

Wkrótce podpiszemy podobne umowy z Telewizją Prywatną "Morze" i gazetą "Dziennik Szczeciński". W kontekście do przedstawionego podsumowania chcę poinformować, że w połowie sierpnia br. wpłynęło do zakładu pismo od Wiceprezydenta Miasta informujące o wyłączności na organizację działalności reklamowej i promocyjnej z wykorzystaniem nieruchomości oraz innych, składników mienia komunalnego w Szczecinie trzech firm:

* "Viola" Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Spółka z o.o.,
* Agencji Reklamowej "Eurotrade" oraz Deutsche Plakat Werbung GmbH Koblenz.

Firmy te podpisały długoletnie umowy z Zarządem Miasta, o czym informowała również prasa między innymi "Głos Szczeciński" i "Gazeta Wyborcza" z dnia 18.08.1992 roku.

Po wymianie korespondencji pomiędzy naszym zakładem a Urzędem Miejskim ustaliliśmy, że w dalszym ciągu zajmujemy się działalnością związaną z umieszczaniem reklam na autobusach, wagonach tramwajowych oraz pojazdach gospodarczych, a także słupach trakcyjnych i istniejących urządzeniach przystankowych w takiej formie jak dotychczas. Czas ustalania szczegółów, a także podana informacja w prasie doprowadziły do dezinformacji naszych klientów i spowodowały chwilowe utrudnienie w pracy Działu Obsługi Handlowej, który między innymi zajmuje się tego typu działalnością.

W tym czasie realizowaliśmy 22 umowy na eksponowanie reklam, a ponadto byliśmy w trakcie rozmów na dalsze rozszerzenie działalności. Wyłączność na prowadzenie wszelkiej działalności reklamowej na przystankach tramwajowych i autobusowych posiada Agencja Reklamowa "Eurotrade", która umową z Zarządem Miasta została zobowiązana do wymiany wiat na ciągach komunikacyjnych. Jako przyszły użytkownik tych urządzeń z tytułu prowadzenia działalności statutowej zostaliśmy pominięci przy rozmowach przed podpisaniem umowy przez Zarząd Miasta z firmą.

Natomiast ustawienie tego typu urządzeń bez naszego udziału i jest to chyba oczywiste nie może się odbyć ze względu na bezpieczeństwo zarówno pasażerów jak i prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Zdajemy sobie również sprawę ile czasu i zaangażowania będzie to wymagało z naszej strony. Chcę nadmienić, że byliśmy jako zakład w przededniu przystąpienia do rozmów negocjacyjnych na temat ustawienia nowych wiat przystankowych w zamian za udostępnienie powierzchni pod reklamę z trzema poważnymi oferentami:
* "Viola" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka z o.o.,
* S6S Verbung u.Vermittlung oraz "Mikos" Biuro Handlowe.

Uważaliśmy, że jesteśmy przygotowani aby przystąpić do rozmów z korzyścią dla miasta jak i naszego zakładu tym bardziej, że mamy spore doświadczenia odnośnie prowadzenia tego typu negocjacji. Wobec powyższego uważamy, że jedna z możliwości zarobienia pieniędzy dla zakładu i miasta poza naszą działalnością statutową została nam odebrana. Z niepokojem oczekujemy następnych decyzji Zarządu Miasta tym bardziej, że ukierunkowanie i przygotowanie się do tego typu pracy oraz poznanie zagadnień zupełnie nowych wymagało określonego nakładu pracy i czasu. W chwili obecnej jesteśmy przygotowani do prowadzenia tych spraw równie dobrze jak firmy, które podpisały umowy z Zarządem Miasta.
W dniu 10.09.1992 r. zostaliśmy poinformowani przez Wiceprezydenta Miasta, że możemy prowadzić działalność reklamową na autobusach i wagonach tramwajowych na dotychczasowych zasadach do końca 1992 roku. Natomiast w 1993 roku przewiduje się, że działalność reklamową przejmą firmy, z którymi Miasto podpisało odpowiednie umowy, a o szczegółach zostaniemy poinformowani do 30.11.1992 roku.

Ponadto w dniu 24.09.1992 r. na spotkaniu u Wiceprezydenta Miasta ustalono, że MZK przedstawi projekt przeznaczenia wpływów uzyskanych z eksponowania reklam na środkach komunikacji miejskiej. Patrząc perspektywicznie na sprawę kompleksowego rozwiązania spraw reklam na terenie miasta chcemy zaakcentować, że specyfika nośników reklamy, które są nam przekazane do wykonywania naszej podstawowej działalności, a w szczególności pojazdów wymaga każdorazowo szczegółowych ustaleń w myśl obowiązujących norm przed ich wykorzystaniem do celów reklamowych. Ponadto prowadzenie przez nasz zakład reklamy umożliwia nam precyzowanie warunków jakie powinni spełniać nasi klienci uwzględniając walory estetyczne i eksploatacyjne, a przede wszystkim zgodne 2 zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego też uważamy, że prowadzenie tych spraw powinno pozostawione być w naszej gestii.

Opracowanie Barbara Hołowacz Zagórska. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 12 z września 1992 roku.


* * *

W wyniku interwencji szefostwa firmy Zarząd Miasta w dniu 16.10.1992 roku podjął decyzję, o pozostawieniu w gestii MZK prowadzenie usług reklamowych. Ustalono, że podział zysków z tej działalności będzie następujący: 50 % na zakupy inwestycyjne, 30 % na eksploatację, 20 % na fundusz płac.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.