Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Wnioski do
"Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Szczecina i Polic"

* * *

Źródło "Biuletyn Informacyjny" MZK Szczecin nr 4 styczeń, nr 5 luty, nr 7 kwiecień 1992 rok. Autor opracowania inż. Kazimiera Grzybowska.


* * *

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju komunikacji miejskiej, a przede wszystkim infrastruktury komunikacyjnej jest wyprzedzające zarezerwowanie terenów na obszarze miejskim pod przyszłą jej realizację. Do obecnej chwili o lokalizacji obiektów komunikacyjnych decydują ustalenia "Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic", zatwierdzonego uchwałą WRN w Szczecinie z dnia 18.03.1977 roku.
W oparciu o ustawę o planowaniu przestrzennym prezydent miasta Szczecina obwieszczeniem podał do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany ustaleń w/w planu. Obszar miasta Szczecina został podzielony na dzielnice.

Do projektu zmian ustaleń planu nasza firma zgłosiła swoje potrzeby w zakresie istniejącej i planowanej infrastruktury.
I. Dzielnica "Prawobrzeże" obejmuje obszar na wschód od rzeki Regalicy do granic administracyjnych miasta.
Do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy Urzędzie Miejskim w Szczecinie, opracowującej projekt zmiany ustaleń planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, wniesiono prośbę o ujęcie w planie koordynacyjnego zagospodarowania przestrzennego "Prawobrzeża":
* przebiegu trasy tramwajowej o parametrach szybkiej kolei miejskiej (SKM) łączącej Basen Górniczy z osiedlem Słonecznym, a docelowo z Płonią, z lokalizacją stacji i podstacji zasilających,

* lokalizacji zajezdni tramwajowej Klęskowo o pojemności 125 wagonów,* przebiegu projektowanych tras autobusowych, prostopadłych do trasy tramwajowej (Basen Górniczy - Os. Słoneczne), dowożących pasażerów do przystanków (stacji),
* nowych tras autobusowych w ulicach: Lnianej - Mącznej - Kolorowych Domów do obsługi Os. Bukowego;
* w projektowanej ulicy wzdłuż Osiedla Nad Rudzianką do obsługi jego mieszkańców; w ul. Chłopskiej do obsługi Osiedli Bukowego i Nad Rudzianką; na wschód od ul.Łubinowej w równolegle przebiegającej ulicy do obsługi Osiedla Majowego,
* ulic umożliwiających wprowadzenie komunikacji autobusowej do obsługi osiedli Kijewo, Kijewko, Płonią, Sławociesza, Trzebusz, północnej części Dąbia (ul. Szybowcowa) i południowo-wschodniego rejonu Podjuch,
* terenów pod lokalizacje nowych pętli autobusowych; przy przystanku (stacji) Zdroje, w rejonie zajezdni Klęskowo, przy ul. Chłopskiej (autostrada) w rejonie Osiedla Bukowego, na terenie Sławociesza; w Dąbiu w rejonie skrzyżowania ul.Goleniowskiej z ul.Szybowcową,
* przebiegu tras linii autobusowych istniejących i lokalizacji istniejących pętli,
* utrzymania lokalizacji istniejącej stacji obsługi autobusów przy ul.Struga.
II. Dzielnica "Północ" - obejmuje obszar, którego granice stanowią od wschodu - rzeka Odra, południa - obwodnica kolejowa (Drzetowo-Łękno), zachodu - aleja Wojska Polskiego i północy - granice administracyjne miasta.
* trasy SKM os.Słoneczne - Szczecin Śródmieście - Police z lokalizacją stacji i podstacji zasilających,
* przebiegu planowanej trasy tramwajowej w ulicach Krasińskiego - Warcisława - Łuczniczej z pętlą w rejonie ulicy Łącznej i lokalizacjami podstacji trakcyjnych,
* połączenia tej trasy tramwajowej z trasą SKM w kierunku Polic,
* lokalizacja zajezdni tramwajowej Warszewo (o pojemności 250 wagonów) i szkoły przyzakładowej z ośrodkiem szkoleniowym i zespołem magazynów przy ulicy Łącznej,
* istniejących tras tramwajowych i pętli leżących na terenie tej dzielnicy,
* przebiegu planowanej trasy tramwajowej od pętli w Lesie Arkońskim przez ulicę Spacerową do alei Wojska Polskiego i dalej przez ulicę Szafera do pętli autobusowo - tramwajowej w rejonie ulicy Koralowej,
* połączenia tramwajowego od ulicy Łuczniczej w kierunku osiedla Arkońskiego,
* lokalizacja istniejących zajezdni tramwajowych Pogodno i Golęcin,
* przebiegu planowanej linii autobusowej w ulicy Krasińskiego i Duńskiej z pętlą przy ulicy Złotowskiej (wspólnie z linią nr 57),
* przebiegu linii autobusowej od pętli przy ulicy Złotowsjiej w kierunku osiedla Kormoranów i dalej do Stoczni Remontowej "Gryfia" (pętla linii nr 53 i 67),
* ulic umożliwiających wprowadzenie linii autobusowych do obsługi zespołu osiedli warszewskich (Odolany, Sienno, Słowiczy Staw i Jaworowy Staw) oraz osiedli Stołczyn i Skolwin,
* przebiegu trasy autobusowej w ulicy Przyjaciół Żołnierza,
* lokalizacji pod budowę pętli autobusowej na terenie osiedla Kormoranów,
* utrzymania przebiegu istniejących linii autobusowych i lokalizację istniejących pętli autobusowych,
* lokalizacji pod budowę nowej stacji obsługi autobusów o pojemności ca 200 jednostek i powierzchni 6 - 7 ha na terenie dzielnicy "Północ" lub "Zachód".
Ponadto ze względu na przystąpienie do projektu zmian ustaleń "Planu ogólnego", zwrócono się z prośbą, aby w ramach opracowania zmian planu przeanalizowano cały układ komunikacyjny dzielnicy "Północ" pod kątem obsługi komunikacyjnej mieszkańców tego regionu. Pozwoli to na prawidłowe rozwiązania komunikacji autobusowej i funkcjonalne zlokalizowanie pętli autobusowych w północnym rejonie miasta.
III. Dzielnica "Zachód" - obejmuje obszar, którego granice stanowi aleja Wojska Poskiego, obwodnica kolejowa (Łękno - Turzyn - Wzgórze Hetmańskie), a od południa, zachodu i północy - granice administracyjne miasta.
* przebiegu projektowanych tras tramwajowych wraz z lokalizacją podstacji prostownikowych zasilających te trasy:
* w ulicy Szafera z pętlą przy ulicy Koralowej,
* w ulicy Nowoszerokiej od pętli przy ulicy Koralowej do pętli przy ulicy Łukasińskiego,
* w ulicy 26 Kwietnia od pętli przy ulicy Łukasińskiego do stacji Turzyn ( w realizacji),
* w ulicy Ku Słońcu od pętli przy ulicy Kwiatowej w kierunku Mierzyna do pętli w rejonie osiedla Przygodna,
* w ulicy Mieszka I i ulicy Cukrowej od alei Piastów do pętli w rejonie dworca PKP Gumieńce,
* lokalizacji istniejący obiektów przy ulicy Klonowica (CWT, SOA, WTiS, magazyny, budynki socjalne itp),
* lokalizacja zajezdni tramwajowej Pogodno,
* lokalizacji (terenu) pod budowę nowej stacji obsługi autobusów o pojemności ca 200 jednostek i pow. 6-7 ha na terenie dzielnicy "Półnoć" lub "Zachód",
* lokalizacja nowych pętli autobusowych przy ulicy Koralowej (przy projektowaniu pętli tramwajowej), przy ulicy Łukasińskiego (przy projektowaniu pętli tramwajowej), przy ulicy Kwiatowej (obok pętli tramwajowej),
* przebiegu planowanych linii autobusowych w ciągu ulic: Kwiatowej, Okulickiego, Głogowskiej i Bieszczadzkiej, w ulicy Witkiewicza do pętli przy ulicy Łukasińskiego , od pętli przy ulicy Koralowej przez ulicę Szeroką, Nowoszeroką, Przygodną do pętli przy ulicy Kwiatowej; od ulicy Budziszyńskiej przez ulicę Ustowską w kierunku Szosy Poznańskiej i dalej do Ustowa,
* przebiegu istniejących tras tramwajowych i pętli leżących w obrębie dzielnicy,
*przebiegu istniejących linii autobusowych i pętli,
* lokalizacji podstacji Pomorzany przy ulicy Chmielewskiego.
Należy nadmienić, że do chwili obecnej Prezydent Miasta Szczecina nie podał do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany ustaleń "Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.Szczecina i Polic" w części dotyczącej dzielnicy Śródmieścia i Międzyodrza.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.