Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1991 roku

* * *

Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej w 1991 roku

Koniec każdego roku jest okazją do różnego rodzaju podsumowań. Między innymi w naszej firmie sporządza się corocznie analizę kolizji i wypadków drogowych w trakcji tramwajowej i autobusowej na ulicach naszego miasta obrazująca stan bezpieczeństwa w danym roku.

Ponieważ cyfry mówią bardzo wiele, poniżej zamieszczam bardzo uproszczoną tabelę, która zawiera tylko informacje na temat ogólnej ilości wydarzeń drogowych w obu trakcjach łącznie. Dla porównania podaję dane z ostatnich 2 lat.


Rodzaje
wydarzeń

Rok

Ilość
wydarzeń

Poszko
dowani

Ofiary
śmiertelne

Z winy MZK

Kolizje

1990 490 - - 156
1991 603 - - 165

Wypadki

1990 103 132 9 10
1991 98 127 8 12

Razem

1990 593 132 9 166
1991 701 127 8 177

* * *

Z powyższej tabeli wynika, że tramwaje i autobusy uczestniczyły w roku 1991 w 701 zdarzeniach drogowych, które wydarzyły się na ulicach miasta z udziałem taboru komunikacji miejskiej, z czego 177 (25%) wypadków powstało z winy kierujących pojazdami MZK. Natomiast pozostałe 524 wypadki powstały z winy osób poszkodowanych, osób trzecich lub z innych przyczyn. Podczas 98 wypadków zostało poszkodowanych 127 osób, które odniosły obrażenia ciała. Niestety 8 osób poniosło śmierć na miejscu wypadku lub zmarło w ciągu 30 dni od jego zaistnienia wskutek doznanych obrażeń (6 osób zginęło w wypadku tramwajowym, a 2 w autobusowym). Wnioski, które nasuwają się, to bardzo duża ilość wypadków, w których uczestniczyły pojazdy komunikacji miejskiej.

W roku 1991 odnotowano 603 kolizję drogowe, z tego 165 zdarzeń powstało z winy pracowników MZK, co stanowi 27,4 %. Podobnie jak w latach poprzednich występuje większa ilość kolizji z udziałem tramwajów niż autobusów. Niemniej znacznie większa ilość kolizji powstaje z winy kierowców (35,5 % ogółu zdarzeń). Przyczyny kolizji są bardzo różne. Najwięcej z nich powstaje podobnie jak w latach ubiegłych wskutek nie przestrzegania pierwszeństwa przejazdu przez kierowców innych samochodów w stosunku do prowadzących pojazdy szynowe MZK.

Osobną grupę zdarzeń drogowych charakterystyczną dla trakcji tramwajowej stanowią wykolejenia. Było ich 100 w roku 1991. Powstały one w znacznej większości z powodu złego stanu technicznego torowisk, zwrotnic i rozjazdów, bądź złego stanu technicznego wagonów tramwajowych. Jak z niniejszego wynika istnieje bezsprzecznie konieczność prowadzenia remontów i modernizacji torowisk. Prowadzenie kontroli stanu technicznego toboru. Przytoczone tu liczby powinny skłodnić do refleksji nad poprawieniem bezpieczeństwa przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej Szczecina.

* * *

Opracowanie Wanda Młodawska. Materiał z "Biuletynu Informacyjnego" Miejskich Zakładów Komunikacyjnych nr 5 z lutego 1992 roku

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer