Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Ceny biletów od dnia 01.05.2007 roku

Cennik opłat za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, obowiązujący od dnia 1 maja 2007 roku . Podstawa prawna: Uchwała nr VII/163/07 rady Miasta Szczecina z dnia 3 kwietnia 2007 roku.


Bilety jednorazowe - czasowe:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

BAGAŻOWY

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 2,20 zł 1,10 zł 2,20 zł
60 minut 3,40 zł 1,70 zł 3,40 zł
120 minut 4,40 zł 2,20 zł 4,40 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 4,40 zł 2,20 zł 4,40 zł
60 minut 6,80 zł 3,40 zł 6,80 zł
120 minut 8,80 zł 4,40 zł 8,80 zł
Na linie nocne z wyjątkiem linii indywidualnych, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 4,40 zł 2,20 zł 4,40 zł
60 minut 6,80 zł 3,40 zł 6,80 zł
120 minut 8,80 zł 4,40 zł 8,80 zł

Karnety 10-cio przejazdowe (9+1 gratis):

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

BAGAŻOWY

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 19,80 zł 9,90 zł 19,80 zł
60 minut 30,60 zł 15,30 zł 30,60 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
20 minut 39,60 zł 19,80 zł 39,60 zł
60 minut 61,20 zł 30,60 zł 61,20 zł

Bilety dobowe i wielodobowe - sieciowe na okaziciela.

OKRES WAŻNOŚCI

NORMALNY

ULGOWY

Na wszystkie linie: zwykłe, pospieszne i nocne z wyjątkiem linii indywidualnych  
24 godzinny od skasowania (dobowy) 11,00 zł 5,50 zł
5-cio dobowy 30,00 zł 15,00 zł
10-cio dobowy 46,00 zł 23,00 zł

Bilety miesięczne:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 60,00 zł 30,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne 84,00 zł 42,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 90,00 zł 45,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie (z wyjątkiem indywidualnych) 138,00 zł 69,00 zł
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie 150,00 zł  

Bilety trzymiesięczne:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 156,00 zł 78,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne 218,00 zł 109,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 234,00 zł 117,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie (z wyjątkiem indywidualnych) 360,00 zł 180,00 zł

Bilety semestralne - czteromoesięczne
wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 102,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne 143,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 153,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie (z wyjątkiem indywidualnych) 235,00 zł

Bilety semestralne - pięciomiesięczne
- wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 126,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne 176,00 zł
Imienny na jedną linię pośpieszną 189,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie (z wyjątkiem indywidualnych) 290,00 zł


Bilet rodzinny


RODZAJ BILETU

NORMALNY

Bilety rodzinne weekendowe - jednodniowe ważne na wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych i indywidualnych, w soboty, niedziele i święta dla obojga lub jednego rodzica ( lub opiekuna prawnego) z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16 12,00 zł

Bilety grupowe


RODZAJ BILETU

dla grup do 15 osób + 1 opiekun

dla grup do 25 osób + 2 opiekunów

Ważne od mementu skasowania do 60 minut, na wszystkie linie zwykłe i pospieszne (z wyjatkiem indywidualnych) dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów 15,00 zł 21,00 zł

Bilety turystyczne


RODZAJ BILETU

normalny

ulgowy

3,00 zł 2,00 zł

* * *

Opłaty dodatkowe

W razie stwierdzenia przez kontrolera biletowego braku ważnego biletu za przejazd lub przewóz bagażu, braku dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego albo naruszenia przepisów porządkowych, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia następującej opłaty dodatkowej:
1) za przejazd bez ważnego biletu osobowego lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów:
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 77,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 110,00 zł

W przypadku, jeżeli pasażer udowodni, że posiada ważny na czas kontroli imienny bilet okresowy, względnie udokumentuje uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% nałożonej opłaty dodatkowej następuje jej anulowanie lub zwrot kwoty zapłaconej kontrolerowi biletowemu, pomniejszonej o wysokość opłaty manipulacyjnej.

2) za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy i zwierząt (w tym rzeczy wyłączonych z przewozu), przewóz bagażu lub zwierząt podlegających opłacie bez ważnego biletu:
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 28,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 44,00 zł 

3) opłata za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: - 330,00 zł 


* * *

Bilety bagażowe

Cena biletu za bagaż podlegający opłacie odpowiada normalnej opłacie osobowej stosownie do rodzaju linii.
Dopłata do biletu miesięcznego imiennego uprawniająca do przewozu bagażu wynosi 30,00 zł niezależnie od posiadanego biletu osobowego.
Dopłata do biletu miesięcznego wystawianego na linie zwykłe w przypadku korzystania z linii pospiesznej:
- Normalna: stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet normalny)
- Ulgowa: stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet ulgowy)


* * *

Inne opłaty

1) W przypadku zwrotu biletu okresowego - miesięcznego, 3-miesięcznego lub semestralnego najpóźniej w 2 dniu od rozpoczęcia jego ważności, naliczana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości nominalnej biletu. Pozostałą kwotę pasażer otrzyma, po złożeniu podania z załączonym biletem, w dowolnej kasie prowadzącej sprzedaż biletów okresowych.
Począwszy od 3-go dnia ważności biletu, zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie ZDiTM przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie. W takich przypadkach kwota zwracana pasażerowi pomniejszana będzie o kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej biletu tytułem opłaty manipulacyjnej oraz o kwotę wynikającą z proporcjonalnego w stosunku do daty ważności biletu jego wykorzystania.
2) Dopłata do biletów okresowych - miesięcznych, 3-miesięcznych i semestralnych na jedną linię zwykłą w przypadku korzystania z linii pospiesznych i nocnych lub do biletów okresowych sieciowych - miesięcznych, 3-miesięcznych i semestralnych na linie zwykłe w przypadku korzystania z linii pospiesznych i nocnych wynosi:
a) normalna - stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet normalny)
b) ulgowa - stosownie do czasu przejazdu jak na linie zwykłe (w kwocie jak za bilet ulgowy)"

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.