Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 2006 roku


* * *

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej

Gmina Miasto Szczecin - Wydział Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Potulickiej, Narutowicza, Kaszubskiej w Szczecinie. Wartość tego przetargu to suma powyżej 60 000 Euro.
Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic chodników, całej infrastruktury technicznej, torowiska tramwajowego, w następującym zakresie:
1) ul. Potulicka - od skrzyżowania z ul. Narutowicza do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową;
2) ul. Narutowicza - od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Potulicką;
3) ul. Kaszubska - od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do ul. Czackiego;
4) ul. 3 Maja - od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Owocową;
5) ul. Czarnieckiego i odcinek ul. Owocowej.
Warunki wymagane od oferentów:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, oraz spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki:
1) w okresie ostatnich 3 lat wykonali min. 1 pracę podobną polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy układu drogowego miejskiego wraz z sieciami infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej (sieci sanitarne i elektryczne) o długości minimum 500 mb oraz 1 pracę podobną polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego o długości min. 100 mb;
2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 300 tys. zł.
Czas trwania zamówienia:
- 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją można uzyskać na stronie internetowej: lub w Urzędzie Miejskim w Wydziale Inwestycji Miejskich pok. 150 B w godz. 9:00 - 12:00, tel. 091 42 45 492.
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski, Wydział Inwestycji Miejskich pok. 1137, w terminie do dnia 10.10.2006r. do godz. 10:30.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski, Wydział Inwestycji Miejskich pok. 151, w dniu 10.10.2006r. o godz. 11:00.
Termin związania z ofertą - 30 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
Data przekazania ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - 15.09.2006 r. Patrz również tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer