Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Pętla tramwajowo - autobusowa Szafera

* * *

Przy opracowaniu tematu pętli Szafera posiłkowałem się materiałami Urzędu Miasta, własnymi jak i enuncjacjami mediów szczecińskich, jak również materiałami zawartymi w projekcie wykonawczym przebudowy ulicy Szafera opracowanym przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A w Gdańsku z kwietnia 2018 tudzież projektu architektonicznego stacji prostownikowej wykonanego przez Elektroprojekt S.A Łódź z października 2017 roku.

* * *

Położona na obrzeżach osiedla Zawadzkiego - Klonowica przy ulicy Szafera - dzielnica Zachód, graniczy z osiedlami Głębokie-Pilchowo i Osów na północy, osiedlem Arkońskie - Niemierzyn na wschodzie, osiedlem Pogodno na wschodzie i południu, osiedlem Krzekowo - Bezrzecze na zachodzie.

Pętlę tramwajowo - autobusową przy hali "Netto Arena" zaprojektowano w oparciu o rozwiązania przyjęte w wariancie V Studium Techniczno - Ekonomiczne z kwietnia 2013 roku. Umowę na dokumentacje projektową do zadania przebudowy ulicy Szafera (od Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic Romera i Modrej I etap), zawarto 22 czerwca 2015 roku pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A z Gdańska.

Mieszkańcy Szczecina długo oczekiwali na ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy Szafera wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej i trasy tramwajowej w ciągu ulicy, przy hali widowiskowo-sportowej. Stało się to 19 lutego 2019 roku. Otwarcie ofert miało nastąpić 28 marca, ale ze względu na mnogość pytań od ewentualnych wykonawców przedłużano termin otwarcia kilkakrotnie tj. 14 kwietnia, 10 maja, 24 maja 2019 roku. Po czterokrotnym przedłużeniu terminu otwarcia ofert, ostateczny termin ustalono na 7 czerwca 2019 roku.

Inwestycja obejmowała I etap przebudowy ulicy Szafera na odcinku od alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Romera i Modrą. W zakres prac wchodziło m.in.:

• Budowa ul. Szafera na odcinku ok 1,2 km o dwóch jezdniach każda po dwa pasy ruchu.
• Budowę obustronnych chodników i dróg rowerowych.
• Przebudowę uzbrojenia podziemnego i oświetlenia nowego układu drogowego.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Zawadzkiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 50 m.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 44 m.
• Przebudowę skrzyżowania z ul. Romera i Modrą na czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 77 m.
• Budowę skrzyżowania ul. Modrej i ul. Szerokiej w postaci ronda turbinowego o średnicy zewnętrznej 40 m.
• Budowę dwukierunkowego torowiska tramwajowego w pasie rozdzielającym jezdnie (torowisko umożliwiać będzie poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej.
• Budowę pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej z czterema torami przy peronach tramwajowych i peronie autobusowo-tramwajowym oraz stanowiskami postojowymi dla autobusów.
• Budowę budynku socjalnego z kasami biletowymi.
• Budowę parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury i zieleni.
• Budowę parkingu dla samochodów osobowych (187 stanowisk w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

7 czerwca 2019 roku otwarto oferty. Wpłynęło dziewięć ofert od potencjalnych wykonawców. Miasto zamierzało przeznaczyć na realizację tego zamówienia 115 mln złotych. Były to firmy:

• Eurovia Polska z Kobierzyc – 125 mln zł;
• Strabag z Pruszkowa – 131 mln zł;
• Konsorcjum firm Roverpol z Warszawy i Rover Infraestructuras z Walencji – 132 mln zł;
• Budimex z Warszawy – 132 mln zł;
• Konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska z Warszawy, Aldesa Construcciones z Madrytu i Coalvi z Saragossy – 138 mln zł;
• Konsorcjum firm Balzola Polska z Warszawy i Construcciones y Promociones Balzola S.A. z Bilbao – 139 mln zł;
• Firma Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni – 140 mln zł;
• ZUE z Krakowa – 156 mln zł;
• Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia – 221 mln zł.

2 sierpnia 2019 roku Miasto ogłosiło wybór oferty. Wykonawcą zadnia została firma Eurovia Polska SA, która zaproponowała kwotę 125 190 424,45 zł brutto za wykonanie usługi. Eurovia była też wykonawcą trasy tramwajowej w ciągu ulicy Arkońskiej na odcinku od pętli Las Arkoński (wraz z przebudową samej pętli) do alei Wojska Polskiego (wraz z budową ronda Olszewskiego) i kawałkiem ulicy Szafera do ronda Szczecińskich Olimpijczyków. Miasto zdecydowało się dołożyć 10 milionów do brakującej kwoty. Wejście na plac budowy przewidziano na wrzesień/październik tego roku.

21 października 2019 roku, prezydent Piotr Krzystek i Nicolas Dépret, prezes zarządu firmy Eurovia Polska - wykonawcy inwestycji podpisali umowę na wykonanie inwestycji.

25 listopada 2019 roku, rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Szafera, wymusiły one wprowadzenie pierwszego etapu czasowej organizacji ruchu w jej okolicach, co spowodowało utrudnienia w ruchu pojazdów, jak też zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Rozpoczęcie robót zaczęło się od przebudowy infrastruktury podziemnej.


foto: UM Szczecin
Nowa pętla tramwajowo - autobusowa znajduje się przy ulicy Szafera w pobliżu hali widowiskowo - sportowej. Tramwaje wjeżdżają na pętli jednokierunkowo, zgodnie ze wskazówkami zegara. Wjazd i wyjazd na pętlę wybudowano w postaci dwóch węzłów rozjazdowych trójkątnych jednotorowych, oddalonych od siebie nawzajem o około 190 metrów, z promieniami łuków od 25 do 50 metrów. Wyjazd z pętli znajduje w odległości około 60 metrów do najbliższego skrzyżowania ulic Szafera - Jarzyńskiego.


foto: UM Szczecin
Po wjeździe na pętlę tramwaje kierują się na jeden z czterech torów przy peronach tramwajowych. Perony o długości 90 metrów każdy, szerokości od 4 do 9 metrów, wyposażone w rampy wejściowe długości 6 metrów. Wszystkie rozejścia się torów, tak na wjeździe/wyjeździe na pętlę jak i w obrębie samej pętli, są w formie rozjazdów jednotorowych pojedynczych o typowych zwrotnicach.

Natomiast wjazd autobusów na pętlę odbywa się odwrotnie w stosunku do ruchu tramwajowego, z wjazdem w miejscu wyjazdu tramwajów w pobliżu skrzyżowania ulic Szafera - Jarzyńskiego oraz wyjazdem w miejscu wjazdu tramwajów. Jezdnie wjazdowa i wyjazdowa są jednokierunkowe o szerokości pasa ruchu 3,5 metrów. Po wjeździe autobusy kierują się w lewo jezdnią manewrową do peronu autobusowo - tramwajowego (peron południowy), skąd udają się do wyjazdu z pętli lub na stanowiska postojowe (10 stanowisk odstawczych dla postojów wyrównawczych).

Peron autobusowo - tramwajowy jest o długości 90 metrów, szerokości 9 metrów i rampach wejściowych długości 6 metrów. Podzielono peron na strefę dla wysiadających o długości 20 metrów, zlokalizowaną zaraz na początku peronu od strony wjazdu na pętlę, oraz strefę dla wsiadających w dalszej części peronu. Stanowiska postojowe dla autobusów są o długości około 20 metrów, szerokości 3,5 metrów, nachylonych do jezdni manewrowych pod kątem 30°.

Podjazd autobusów do peronu ze stanowisk odstawczych w celu zabrania pasażerów odbywa się poprzez objazd wszystkich peronów w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara jezdniami manewrowymi o szerokości 6 metrów.

W obrębie pętli, po stronie wschodniej stanowisk postojowych dla autobusów, znajduje się teren o funkcji obsługowo - rekreacyjnej, na którym wybudowano budynek socjalny z kasami biletowymi, parking dla rowerów, elementy małej architektury i zieleni, zaś po zachodniej stronie pętli wybudowano parking dla samochodów osobowych na 141 stanowisk o wymiarach standardowych 2,5 x 5,0 metra, w tym 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 metra, z jezdniami manewrowymi o szerokości 6 metrów. Z parkingu wyjazd odbywa się poprzez zjazd południowy na jezdnie ulicy Szafera, z możliwością wjazdu/wyjazdu wyłącznie „na prawe skręty”.

Dalej na zachód wybudowano stację prostownikową z placem manewrowym służącym również obsłudze zbiorników podziemnych systemu kanalizacji deszczowej w pobliżu. Nowa stacja prostownikowa niezbędna do zasilania trakcji napowietrznej znajdującej się w ciągu ulicy Szafera jak tez pętli.

Podstacja funkcjonować będzie jako obiekt bezobsługowy bez pomieszczeń pracy. Wybudowana podstacja jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym stropodachem płaskim pełnym jednospadowym. Powierzchnia użytkowa obiektu, to 199,4 m2, zabudowy 229,7 m2, natomiast kubatura budynku wynosi 994,8 m3. Zewnętrzne wymiary budynku w rzucie 11,38x20,17m, wysokość budynku od terenu do krawędzi ogniomurów 5,30 metra, wysokość technologiczna pomieszczeń budynku 4,00 metry.

Budynek posadowiono na ławach fundamentowych o wymiarach 0,4 x 0,8 metra. Zastosowano w stacji system zdalnego i lokalnego sterowania i nadzoru pracy stacji, oparty na sterownikach mikroprocesorowych, który jest systemem o strukturze rozproszonej, dostosowanym do trakcji tramwajowej, w skład którego wchodzą sterowniki zainstalowane w rozdzielnicy średniego napięcia. Stacja prostownikowa trakcyjna zasilana dwoma liniami kablowymi SN-15kV oraz linią kablową nn.-0,4kV.

Układ funkcjonalny budynku podstacji składa się z następujących pomieszczeń:

• hali głównej - w której znajdują się urządzenia elektroenergetyczne (rozdzielnice i zespoły transformatorowe kompaktowe);
• pomieszczeń socjalno - sanitarnych (dyżurka, korytarz, umywalnia, natrysk i w.c).


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.