Szczecin: Druk i dostawa biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych i wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych, blankietów do biletów i biletów wolnej jazdy na rok 2010 i 2011 (I kwartał)
Numer ogłoszenia: 12943 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego , ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4800444,4800434, faks 091 4393003, 4800453.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych i wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych, blankietów do biletów i biletów wolnej jazdy na rok 2010 i 2011 (I kwartał).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Druk i dostawa biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych i wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych, blankietów do biletów i biletów wolnej jazdy na rok 2010 i 2011 (I kwartał).2. Wzory biletów, blankietów i wizytówek stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia I. Zakres rzeczowy i szacunek ilościowy: 1. BILETY MIESIĘCZNE drukowane w 9 nominałach (łącznie w ilości 885 100 szt.) na linie zwykłe w 4 nominałach, na linie pospieszne w 5 nominałach, 1) DANE TECHNICZNE: a) papier offset o gramaturze 120-150 g m2, b) wymiary biletu 40 mm x 70 mm, c) w arkuszach po 10 szt., d) arkusze z perforacją pionową i poziomą, e) podział na dni miesiąca, f) na rewersie nadrukowana treść : Bilet ważny od dnia wyznaczonego do dnia poprzedzającego ten dzień w miesiącu następnym do godz. 24.00. Bilet ważny jest razem z blankietem (ten zapis nie dotyczy biletów o nominale 150,00 zł Na Okaziciela), www.zditm.szczecin.pl g) awers biletu drukowany w pełnej gamie kolorów i odcieni. Zamawiający wymaga wyróżnienia kolorów biletów zwykłych od pośpiesznych, wzory i kolory uzgadniane co miesiąc z Zamawiającym, logo zamawiającego umieszczone na awersie biletu, h) zabezpieczony przed kopiowaniem elektronicznym, zawierać będzie między innymi: hologram typu Hot stamping o rozmiarach do 1 x 1 cm i w kształcie uzgodnionym z Zamawiającym (kształt zmieniany co 2 m-ce), rok, miesiąc i cenę zabezpieczone farbą fluorescencyjną w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym, mikrodruk wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym, wyraźny, równo wypełniony farbą siedmiocyfrowy numer biletu wykonany farbą w kolorze wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym. 2. BILETY TRZYMIESIĘCZNE drukowane w 8 nominałach ( łącznie w ilości 28 200 szt.) na linie zwykłe w 4 nominałach , na linie pospieszne w 4 nominałach, 1) DANE TECHNICZNE: a) papier offset o gramaturze 120 -150 g m2, b) wymiary biletu 40 mm x 70 mm, c) w arkuszach po 10 szt., d) arkusze z perforacją pionową i poziomą, e) podział na 12 miesięcy, f) awers biletu drukowany w pełnej gamie kolorów i odcieni, g) rewers drukowany w 2 kolorach, h) logo zamawiającego umieszczone na awersie biletu, i) zabezpieczony przed kopiowaniem elektronicznym, zawierać będzie między innymi: hologram typu Hot stamping o rozmiarach do 1 x 1 cm i w kształcie uzgodnionym z Zamawiającym, cenę i rok zabezpieczone farbą fluorescencyjną, mikrodruk wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym, wyraźny, równo wypełniony farbą siedmiocyfrowy numer biletu wykonany farbą w kolorze wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym. 3. BILETY SEMESTRALNE - 4-miesięczne drukowane w 4 nominałach (łącznie w ilości do 3 700 szt.): na linie zwykłe w 2 nominałach, na linie pospieszne w 2 nominałach, 1) DANE TECHNICZNE: a) papier o gramaturze 120 -150 g m2, b) wymiary biletu 40 mm x 70 mm, c) w arkuszach po 10 szt., d) arkusze z perforacją pionową i poziomą, e) podział na 12 miesięcy, f) awers biletu drukowany w pełnej gamie kolorów i odcieni, g) rewers drukowany w 2 kolorach, h) logo zamawiającego umieszczone na awersie biletu, i) zabezpieczony przed kopiowaniem elektronicznym, zawierać będzie między innymi: hologram typu Hot stamping o rozmiarach do 1 x 1 cm i w kształcie uzgodnionym z Zamawiającym, cenę i rok zabezpieczone farbą fluorescencyjną, mikrodruk wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym, wyraźny, równo wypełniony farbą siedmiocyfrowy numer biletu wykonany farbą w kolorze wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym. 4. BILETY SEMESTRALNE - 5-miesięczne drukowane w 4 nominałach ( łącznie w ilości 4 900 szt.): na linie zwykłe w 2 nominałach, na linie pospieszne w 2 nominałach, 1) DANE TECHNICZNE: a) papier o gramaturze 120 -150 g m2, b) wymiary biletu 40 mm x 70 mm, c) w arkuszach po 10 szt., d) arkusze z perforacją pionową i poziomą, e) podział na 12 miesięcy, f) awers biletu drukowany w pełnej gamie kolorów i odcieni, g) rewers drukowany w 2 kolorach, h) logo zamawiającego umieszczone na awersie biletu, i) zabezpieczony przed kopiowaniem elektronicznym, zawierać będzie między innymi: hologram typu Hot stamping o rozmiarach do 1 x 1 cm i w kształcie uzgodnionym z Zamawiającym, cenę i rok zabezpieczone farbą fluorescencyjną, mikrodruk wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym, wyraźny, równo wypełniony farbą siedmiocyfrowy numer biletu wykonany farbą w kolorze wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym. 5. BILETY DOBOWE I WIELODOBOWE - drukowane w 6 nominałach (łącznie w ilości 658 000 szt. 1) DANE TECHNICZNE: a) papier offset o gramaturze 130-150 g m2, b) wymiary biletu 75 mm x 35 mm, c) sklejone grzbietem w bloczkach po 20 szt., d) awers biletu drukowany w pełnej gamie kolorów i odcieni, e) rewers biletu drukowany w 2 kolorach, na rewersie nadrukowana treść: Bilet ważny przez 24 (120 lub 240) godziny (godzin) od chwili skasowania. Bilet na okaziciela. Bilet na linie zwykłe, pospieszne i nocne. W sprawach spornych uwzględnia się datę i czas drukowany przez kasownik. f) logo zamawiającego, g) zabezpieczony przed kopiowaniem technikami elektronicznymi będzie zawierać: serię i siedmiocyfrowy numer biletu zabezpieczone farbą fluorescencyjną, seria i numer wyraźny, równo wypełniony farbą, mikrodruk wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym, hologram typu Hot stamping o rozmiarach do 0,3 x 3,5 cm, na rewersie gilosz umieszczony na polu kasowania, 6. KARNETY 10 - PRZEJAZDOWE Z UPUSTEM - drukowane w 6 nominałach (łącznie w ilości 207 100 szt. ) 1) DANE TECHNICZNE: a) papier offset o gramaturze130-150 g m2, b) wymiary biletu 35 mm x 420 mm, przy czym wymiary kuponu kontrolnego wraz z biletem nr 10 wynoszą: 35 mm x 60 mm, a każdego następnego biletu w karnecie 35 mm x 40 mm, c) sklejone w bloczkach po 100 szt., d) logo zamawiającego, e) zabezpieczony przed kopiowaniem technikami elektronicznymi będzie zawierać: serię i numer biletu zabezpieczone farbą fluorescencyjną (na każdym bilecie karnetu) i numer kolejny biletu w karnecie numerowany od ostatniego biletu karnetu do kuponu kontrolnego, mikrodruk wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym, hologram typu Hot stamping o rozmiarach do 0,4 x 3,5 cm umieszczony na kuponie kontrolnym. 7. BILETY RODZINNE WEEKENDOWE w ilości 4 000 szt. 1) DANE TECHNICZNE: a) papier o gramaturze 80 g m2, b) wymiary biletu 75 mm x 35 mm, c) sklejone grzbietem w bloczkach po 20 szt., d) awers biletu drukowany w pełnej gamie kolorów i odcieni, e) rewers biletu drukowany w 2 kolorach, na rewersie nadrukowana treść: Bilet ważny do 22.00 od chwili skasowania. Bilet na linie zwykłe i pospieszne. Bilet jednodniowy; może być wykorzystany w wybranym dniu świątecznym, sobotę lub niedzielę. W sprawach spornych uwzględnia się datę i czas drukowany przez kasownik. f) logo zamawiającego, g) zabezpieczony przed kopiowaniem technikami elektronicznymi będzie zawierać: serię i siedmiocyfrowy numer biletu zabezpieczone farbą fluorescencyjną, seria i numer wyraźny, równo wypełniony farbą, mikrodruk wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym, hologram typu Hot stamping o rozmiarach 0,3 lub 0,4 x 3,5 cm, na rewersie gilosz umieszczony na polu kasowania, 8. BILETY GRUPOWE - drukowane w 2 rodzajach (łącznie w ilości 7 000 szt.) do 15 osób + 1 opiekun, do 25 osób + 2 opiekunów, 1) DANE TECHNICZNE: a) papier o gramaturze 80 g m2, b) wymiary biletu 75 mm x 35 mm, c) sklejone grzbietem w bloczkach po 20 szt., d) awers biletu drukowany w pełnej gamie kolorów i odcieni, e) rewers biletu drukowany w 2 kolorach, na rewersie nadrukowana treść: Bilet na okaziciela, Bilet na linie zwykłe i pospieszne, W sprawach spornych uwzględnia się datę i czas drukowany przez kasownik, f) logo zamawiającego, g) zabezpieczony przed kopiowaniem technikami elektronicznymi będzie zawierać: serię i siedmiocyfrowy numer biletu zabezpieczone farbą fluorescencyjną, seria i numer wyraźny, równo wypełniony farbą, mikrodruk wg szczegółowych późniejszych ustaleń z Zamawiającym, hologram typu Hot stamping o rozmiarach 0,3 lub 0,4 x 3,5 cm, na rewersie gilosz umieszczony na polu kasowania, 9. BLANKIETY DO BILETU OKRESOWEGO - drukowane w 2 rodzajach (łącznie w ilości 49 000 szt.) blankiet do biletu okresowego na 1 linię, blankiet do biletu okresowego sieciowego, 1) DANE TECHNICZNE: a) papier o gramaturze - karton 250g m2, b) wymiary blankietu 93 mm x 54 mm, c) logo zamawiającego, d) serię i siedmiocyfrowy numer biletu zabezpieczone farbą fluorescencyjną, seria i numer wyraźny, równo wypełniony farbą. 10. BILETY WOLNEJ JAZDY - w ilości 300 szt. 1) DANE TECHNICZNE: a) papier o gramaturze - karton 250g m2, b) wymiary biletu 86 mm x 54 mm, c) logo zamawiającego, d) siedmiocyfrowy numer biletu zabezpieczony farbą fluorescencyjną, numer wyraźny i równo wypełniony farbą, e) hologram typu Hot stamping o rozmiarach do 1 x 1 cm i w kształcie uzgodnionym z Zamawiającym. 11. WIZYTÓWKI - łącznie w ilości 300 szt. 1) DANE TECHNICZNE: a) papier o gramaturze - karton 250g m2, b) wymiary wizytówki 93 mm x 55 mm, c) logo zamawiającego. II. Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonanie wszystkich nadruków musi być wyraźne i czytelne, nie pozostawiające wątpliwości jaka to cyfra lub litera. 2. Podane ilości poszczególnych rodzajów biletów, blankietów czy wizytówek mogą ulec zmianie w zależności od popytu na rynku o + - 20 % przy czym wartość zamówienia nie ulegnie zmianie. 3. W załączonych do SIWZ wzorach biletów Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian np.: logo, nominału biletu, nazwę biletu itp. bez wpływu na cenę druku oferowaną przez wykonawcę. 4. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ewentualnych zmianach z wyprzedzeniem w terminach określonych w umowie. 5. Wzory wszystkich biletów, legitymacji zostaną szczegółowo omówione po podpisaniu umowy. 6. Załączone wzory biletów mogą zostać zmodyfikowane przez wykonawcę po zaakceptowaniu przez zamawiającego. UWAGA: Zastosowany w biletach hologram musi być aplikowany na gorąco i posiadać certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Hologramów, lub rejestrację w Urzędzie Patentowym. III. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.15.20.00-7, 78.23.00.00-8, 34.98.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zditm.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin III piętro, pok.318..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2010 godzina 08:30, miejsce: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin Sekretariat - III piętro, pok.314..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).